Ngày 22/4: SỰ KIÊN TRÌ TÂM LINH

659

Ngày 22 tháng Tư

SỰ KIÊN TRÌ TÂM LINH

Ê-li nói với A-háp: “Xin mời ngài đi lên, ăn, và uống.
Vì tôi nghe có tiếng mưa rào.” (1 Các Vua 18:41)

Thành công có thể làm bạn phân tâm khi tìm cách bước theo ý Chúa. Sứ mạng chính của Ê-li là công bố khi nào cơn hạn hán sẽ bắt đầu và kết thúc (1 Vua 17:1). Chúa bảo ông tuyên bố cho A-háp biết rằng cơn hạn hán là một hành động phán xét trên một dân tộc tôn thờ thần tượng hơn là tôn thờ Chúa. Giữa lúc Ê-li thi hành sứ mạng, một điều ngoạn mục đã xảy ra. Ê-li đối đầu với các tiên tri của Ba-anh và gọi lửa từ trời xuống, giết hàng trăm thầy tế lễ của Ba-anh. Đây là một trong những biểu diễn đáng kinh sợ nhất về quyền năng của Thiên Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh. Ê-li có thể đã dễ dàng tập trung cách nghiêm ngặt vào sự kiện đó. Lửa từ trời xuống ngoạn mục hơn một cơn mưa bão bội phần!

Khi một điều gì đó ngoạn mục xảy ra, chúng ta có thể dễ dàng bị mất hướng. Giả như Ê-li sống thời nay, ông hẳn có thể đã bắt đầu một mục vụ “Gọi Lửa Từ Trời Xuống!” Điều gì gây ấn tượng thì hấp dẫn với chúng ta hơn nhiều so với sự vâng lời làm điều tầm thường. Việc tiêu diệt hằng trăm tiên tri Ba-anh có vẻ như là một chiến thắng tột đỉnh cho bất kỳ nhà tiên tri nào của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ê-li vẫn kiên trì trong sứ mạng của mình. Ông công bố cơn mưa sắp đến. Đây vẫn là sứ điệp chính yếu của ông, và ông đã rao truyền nó.

Nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể trở nên bị phân tâm bởi những thành công mà bạn kinh nghiệm đến nỗi không bao giờ hoàn thành những gì mà ngay lúc khởi đầu Chúa đã ủy thác cho bạn phải làm. Liệu sự thành công ngày hôm nay của mình có khiến bạn bất tuân vào ngày mai không?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)