Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhTìm Hiểu Kinh Thánh - Nguyền Rủa

Tìm Hiểu Kinh Thánh – Nguyền Rủa

Sáng Thế Ký 12:3

Nguyền rủa trong Kinh Thánh phản nghĩa với chúc phước. Trong bản Kinh Thánh Việt Ngữ xuất bản năm 1926 thường dùng từ rủa sả, nhưng trong bài này chúng tôi dùng nguyền rủa cho chính xác.

Nguyền rủa thông thường là một câu nói thốt ra trong lúc tức giận, bất mãn hay ghét bỏ để biểu lộ thái độ đối với một người nào, nhưng trong Kinh Thánh một lời nguyền rủa là kêu cầu cơn giận và phán xét của Chúa giáng trên một người nào.

Vì nguyền rủa phụ thuộc vào quyền năng của Chúa để được thực hiện, nên đối với những người vô tội thì nguyền rủa không hữu hiệu. Châm ngôn ghi: “Như chim sẻ bay đây đó, như chim én lượn bay, lời nguyền rủa vô cớ cũng vậy, chẳng hề xẩy ra.” (Châm 26:2).

Nhưng đối với kẻ có tội, nguyền rủa của Chúa sẽ gây ra phá hoại đột xuất và toàn vẹn.  Ngay một người nhân danh Chúa nguyền rủa cũng khiến phán xét của Chúa xẩy ra đột xuất và chắc chắn cho kẻ phạm tội.  Ngay sau khi nhà tiên tri Ê-li-sê nguyền rủa bọn thiếu niên chế nhạo đầu sói của ông, hai con gấu đã xuất hiện ngay và giết hại bọn chúng.  Chúa Giê-xu từng nguyền rủa một cây vả và nó khô đi ngay trong một ngày.

Nguyền rủa ngày nay chỉ có nghĩa là thóa mạ cho hả giận và ai cũng hiểu là chẳng có tác dụng nào ngoài ra việc làm cho người bị nguyền rủa tức giận hay sỉ nhục, nhưng trong thời Kinh Thánh, người ta tin rằng nguyền rủa gây tác hại thật sự. (trong đời thường nguyền rủa là chửi rủa)

Lời hứa của Chúa với Áp-ra-ham đã kéo dài đến tận hậu tự của ông ta và xác nhận họ là một dân tộc có quan hệ trực tiếp với Chúa.  Khi con trai của Áp-ra-ham là Y-sác gần chết, ông cũng nhắc lại lời chúc phước của Chúa đối với Áp-ra-ham cho Gia-cốp, là ông tổ trực tiếp của dân tộc Israel sau này.

Sáng Thế Ký 27:29 ghi: “29 Muôn dân phải phục con, Các nước phải quì lạy trước mặt con! Hãy được quyền chủ các anh em, Các con trai của mẹ con phải quì lạy trước mặt con! Ai nguyền rủa con, sẽ bị nguyền rủa lại, Ai cầu phước cho con, sẽ được ban phước lại!”

Trong câu chuyện bà mẹ Gia-cốp lập mưu cho đứa con mình yêu quý chiếm được lời chúc phước của Y-sác chứng tỏ rằng lời chúc phước của người cha quan trọng dường nào.  Sau khi đã chúc phước nhầm cho Gia-cốp, Y-sác chẳng còn phước nào cho Ê-sau nữa.

Chúc phước và nguyền rủa là hai cách đối nghịch về kinh nghiệm hiện diện của Chúa.  Chúa từng thề rằng chính Ngài sẽ ở với Áp-ra-ham và dân tộc hậu tự của ông (Sáng Thế Ký 17:7-8), và hiện diện của Chúa đòi hỏi là dân tộc phải tuân hành lời truyền dạy của Ngài.  Trong giao ước Chúa lập với Israel, dân tộc hậu tự của Áp-ra-ham, Chúa đã nói rõ nhưng phước hạnh và nguyền rủa.  Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:26-29; 30:19,20 ghi:

26 Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả:
 27 sự phước lành, nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, mà ta truyền cho ngày nay;
 28 sự rủa sả, nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết.
29 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi khiến ngươi vào xứ đặng nhận lấy, thì phải rao sự chúc lành trên núi Ga-ri-xim, và sự chúc dữ trên núi Ê-banh.
19 Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống,
20 thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, là Ap-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.

Như thế, những ai sống vâng theo lời dạy của Chúa thì sự có mặt của Ngài đem đến phước hạnh:  Phục 28:1-14:

1 Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất.
 2 Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi.
 3 Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng.
 4 Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước;
 5 cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước!
 6 Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào.
 7 Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi.
 8 Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi; Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.
 9 Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi;
 10 muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ sợ ngươi.
 11 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, và bông trái của đất ruộng ngươi được sanh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. 12 Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra, là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất, và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai.
13 Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác,
14 thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp.
Nhưng những ai sống bất tuân lệnh truyền của Chúa thì hiện diện của Ngài đem đến nguyền rủa, như Phục 27:15-26:
15 Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì nầy là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi.
 16 Ngươi sẽ bị rủa sả ở trong thành và ngoài đồng ruộng,
 17 cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi cũng bị rủa sả,
 18 hoa quả của thân thể ngươi, bông trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ bị rủa sả!
 19 Ngươi sẽ bị rủa sả khi đi ra và lúc đi vào.
 20 Vì cớ ngươi làm điều ác, và lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa sả, kinh khủng, và hăm dọa cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng.
 21 Đức Giê-hô-va sẽ khiến ôn dịch đeo đuổi ngươi cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy.
 22 Đức Giê-hô-va sẽ lấy bịnh lao, bịnh nóng lạnh, bịnh phù, sự nắng cháy, sự hạn hán, binh đao, và sâu lúa mà hành hại ngươi, khiến cho các nỗi đó đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị chết mất.
 23 Các từng trời ở trên đầu ngươi sẽ như đồng, và đất dưới chân ngươi sẽ như sắt.
 24 Thay vì mưa, Đức Giê-hô-va sẽ khiến cát và bụi từ trời sa xuống trên đất ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt.
 25 Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi bị những kẻ thù nghịch mình đánh bại. Ngươi sẽ do một đường ra đánh chúng nó, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt chúng nó; ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp các nước của thế gian.
26 Thây ngươi sẽ làm đồ ăn cho chim trên trời và thú dưới đất, không ai đuổi chúng nó đi.

Vì toàn dân của nước Israel đã bất tuân lệnh Chúa truyền trong giao ước của Chúa với họ nên Chúa đã giáng những nguyền rủa trong giao ước đó trên họ như Đa-ni-ên 9 ghi:

11 Hết thảy người Y-sơ-ra-ên đã phạm luật pháp Ngài và xây đi để không vâng theo tiếng Ngài. Vậy nên sự rủa sả, và thề nguyền chép trong luật pháp Môi-se là tôi tớ của Đức Chúa Trời, đã đổ ra trên chúng tôi, vì chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài.
12 Ngài đã làm cho chắc các lời đã phán nghịch cùng chúng tôi, cùng các quan án đã đoán xét chúng tôi, mà khiến tai vạ lớn đến trên chúng tôi; vì khắp dưới trời chẳng hề có tai vạ nào giống như đã làm ra trên Giê-ru-sa-lem.
 13 Cả tai vạ nầy đã đến trên chúng tôi như có chép trong luật pháp Môi-se; mà chúng tôi cũng không nài xin ơn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, đặng xây bỏ khỏi sự gian ác mình và thấu rõ đạo thật của Ngài.
14 Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va ngắm xem và giáng tai vạ ấy trên chúng tôi; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là công bình trong mọi việc Ngài làm, chỉn chúng tôi không vâng theo tiếng Ngài.

Phước hạnh và nguyền rủa đã đặt trước mặt dân Chúa cũng y như trước mặt A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen ngày xưa.  Sáng Thế Ký 2:9 và 15-17 ghi:

9 Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.

 15 Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn.
 16 Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn;
17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.

A-đam và Ê-va đã bất tuân lệnh Chúa, thay vì ăn quả của cây sự sống để sống đời đời,  họ đã nghe lời dụ của ma quỷ là con rắn,  ăn trái cấm là cây tri thức thiện ác.  Tội của họ đã đem đến nguyền rủa cho con rắn cám dỗ họ và cho toàn thể con cháu từ họ sinh ra về sau, và loài người phải khổ cực cầy cấy đất đã ban cho họ.

Bất cứ ai sống trái luật Chúa đều bị Chúa nguyền rủa, nhưng ai đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, thì nguyền rủa ấy được Ngài lãnh cho. Khi hi sinh trên thập giá, Chúa Giê-xu đã chịu cái chết của con người mà Đức Chúa Trời nguyền rủa. Phục Truyền 21:23 ghi: “…vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức Chúa Trời rủa sả.”

Nhân loại bị nguyền rủa vì bất tuân lệnh Chúa, nhưng Chúa Giê-xu đã đổi chỗ cho nhân loại, Ngài chịu nguyền rủa thay cho nhân loại, vì thế ai bằng lòng tin vào công lao của Chúa Giê-xu thì được hưởng phước hạnh mà Chúa đã hứa cho Áp-ra-ham, thay vì bị nguyền rủa.  Cũng như chính Áp-ra-ham được ban phước vì tin lời Chúa, ngày nay chỉ niềm tin đặt nơi Chúa Giê-xu mới cho ta thoát khỏi lời nguyền rủa của Chúa dành cho những kẻ bất tuân lệnh Ngài.

Nguyền rủa của Chúa cũng sẽ được bãi bỏ trên tạo vật sau cuộc phán xét cuối cùng của Ngài trên đất.  Trong thành thánh mà Chúa sẽ thiết lập, bất cứ sự đe doạ hay nguyền rủa nào cũng sẽ được thay thế bằng phước hạnh, do cây sự sống ban cho, đây là cây mà A-đam và Ê-va khi xưa không lựa chọn, mà lại chọn cây Chúa cấm. Hiện diện của Chúa trong thành thánh sẽ chỉ đem phước hạnh và làm trọn lời giao ước của Ngài với Áp-ra-ham ngày xưa, tức là Chúa sẽ là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham cho con cái của Áp-ra-ham trong đức tin.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN