Bài 128: Vâng Lời Chúa Và Cầu Nguyện

463

Bài 128: Vâng Lời Chúa Và Cầu Nguyện

Đọc 1 Giăng 3:19-24

19Bởi điều nầy, chúng ta biết mình thuộc về chân lý, và được an tâm trước mặt Ngài

20mỗi khi lòng chúng ta lên án chúng ta. Vì Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn lòng chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự.

21Thưa anh em yêu dấu, nếu lòng của chúng ta không lên án chúng ta thì chúng ta được vững tâm đến với Đức Chúa Trời;

22và bất cứ điều gì chúng ta xin đều nhận được, vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài.

23Và đây là điều răn của Ngài: Chúng ta phải tin danh Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ và yêu thương nhau, như Ngài đã truyền dạy chúng ta.

24Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài đang ở trong chúng ta là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Câu căn bản: và bất cứ điều gì chúng ta xin đều nhận được, vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài.  (Câu 22).

Suy niệm: Câu căn bản hôm nay giải thích rõ Giăng 15:7: “Nếu các con cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó.”

Nhưng ta nên lưu ý điểm này: Chủ điểm của Giăng 15 không phải là cầu nguyện và trả lời cầu nguyện, nhưng là: Ở trong Chúa, Cứ ở trong Chúa và kết quả.

Ở trong Chúa và vâng lời Chúa dạy thì không thiếu thốn điều tốt lành nào Chúa ban. Trong khi đó, ở ngoài Chúa, đã không kết quả mà còn thất bại.

Khi nào bạn cầu nguyện mà không thấy Chúa đáp ứng, hãy trở về với Giăng 15. Đọc vài lần rồi cầu nguyện tiếp. Bạn sẽ thấy được giải thoát và thỏa lòng.

Nếu bạn chịu lắng nghe lời Chúa và làm theo, Chúa sẽ nghe bạn và thực hiện điều hữu ích cho bạn.

Thưa chuyện cùng Chúa qua phương cách cầu nguyện khác hẳn với cách người đời cầu khẩn thần linh. Nếu bạn ở trong Chúa, tiếp tục ở trong Chúa và tuân thủ lời dạy của Ngài, bạn sẽ thỏa lòng về mọi điều Chúa đưa đến cho bạn.

Nguyễn Sinh