Bài 146: Anh Hùng Đức Tin

Bài thứ 146

Anh Hùng Đức Tin

Đọc 2 Cô-rinh-tô 5:1-10

1Vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị phá hủy thì chúng ta có nhà vĩnh cửu ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời xây dựng chứ không bởi tay con người.
2Thật vậy, chúng ta thở than trong nhà tạm nầy, và tha thiết ước mong được mặc lấy nhà của chúng ta ở trên trời.
3Vì được mặc nhà ấy vào, chúng ta sẽ không bị trần trụi.
4Thật vậy, khi còn ở trong nhà tạm nầy, chúng ta thở than dưới những gánh nặng, không phải chúng ta muốn lột bỏ, nhưng muốn được mặc thêm vào, để cho những gì hay chết được nuốt mất bởi sự sống.
5Đức Chúa Trời là Đấng đã chuẩn bị chúng ta cho điều nầy, và Ngài đã ban Thánh Linh làm bảo chứng cho chúng ta.
6Vì vậy, chúng ta phải luôn mạnh dạn và biết rằng khi còn ở trong thân thể nầy, chúng ta cách xa Chúa,
7vì chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không bởi mắt thấy.
8Vậy, chúng ta luôn mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể nầy để được ở với Chúa thì hơn.
9Cho nên, dù ở trong thân thể nầy, dù ra khỏi, chúng ta cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.
10Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác.

Câu căn bản: Vì chúng ta bước đi  bằng đức tin, chứ không bởi mt thấy. (Câu 7).

Suy niệm: Bước đi bằng đức tin là bước đi tuyệt diệu của người tin Chúa. Vì là bước đi hiệu quả, hữu ích và đem lại thành công cụ thể. Cuộc đời người tin Chúa như cuộc chạy vượt rào cản, đến một khoảng cách nào đó lại có một vật cản.

Trong phòng triển lãm đức tin (Hê-bơ-rơ 11) hãy ngước lên nhìn ảnh những anh hùng đức tin và nghe tiếng Chúa nói về họ:

-Bởi đức tin A-bên đã dâng…

-Bởi đức tin Hê-nóc được cất lên…

-Bởi đức tin Nô-ê được Chúa cảnh báo…

-Bởi đức tin Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi…

-Bởi đức tin Môi-se từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn…

-Bởi đức tin dân Y-sơ-ra-ên vượt qua Biển Đỏ…

-Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống…

1 Giăng 5:4 ghi rằng: Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thng thế gian; điều làm cho chúng ta chiến thng thế gian chính là đức tin của chúng ta.

Rô-ma 10:17 ghi: Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.

Chúng ta thuộc về danh sách anh hùng đức tin khi chúng ta nghe lời Chúa mà tin và sống bằng đức tin đó trong đời này.

Hãy xoay tầm nhìn của bạn hôm nay. Đừng chú trọng quá nhiều vào hoàn cảnh, nhưng hãy nhìn lên Chúa, vì Chúa là Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin (Hê-bơ-rơ 12:2). Hãy để lời Chúa tràn ngập tâm hồn bạn, vì lời Chúa sống và linh nghiệm. Cũng hãy mở miệng tuyên xưng lời của đức tin cho nhiều người được biết.

Nguyễn Sinh