Bài 152: Sống với Lời Chúa

495

Đọc Châm Ngôn 7:1-5

1Hỡi con ta, hãy gìn giữ các lời ta
Và giấu các điều răn của ta trong lòng con.
2Hãy tuân thủ các điều răn của ta thì con sẽ được sống,
Và hãy giữ lời dạy dỗ của ta như con ngươi của mắt con.
3Hãy buộc chặt nó vào ngón tay con,
Khắc ghi nó trên bia lòng con.
4Hãy nói với sự khôn ngoan: “Ngươi là chị em ta,
”Và gọi sự thông sáng là bà con mình;
5Để nó gìn giữ con khỏi dâm phụ,
Khỏi người đàn bà xa lạ nói lời đường mật.

Câu căn bản: Hỡi con ta, hãy gìn giữ các lời ta và giấu các điều răn của ta trong lòng con. Hãy tuân thủ các điều răn của ta thì con sẽ được sống, và hãy giữ lời dạy dỗ của ta như con ngươi của mt con. Hãy buộc chặt nó vào ngón tay con, khc ghi nó trên bia lòng con. Câu 1-3.

Suy niệm:  Việc học thuộc lòng những câu Kinh Thánh sẽ làm cho tư tưởng của ta thấm nhuần về Chúa. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp Thánh Linh nhắc ta về Lời Chúa. “Nhưng Đấng An ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhc các con nhớ tất cả những gì Ta đã nói với các con.” (Giăng 14:26).

Là môn đồ của Chúa Giê-xu chúng ta phải tập học thuộc lòng các câu Kinh Thánh, vì chính Chúa Giê-xu cũng sử dụng lời Kinh Thánh như vũ khí chống trả ma quỷ.  (Lu-ca 4:1-13).

Học thuộc lòng Kinh Thánh cũng giúp ta suy niệm Lời Chúa. Việc suy niệm như thế giúp ta thấu triệt ý nghĩa của Lời Chúa. Suy niệm Lời Chúa là nghiền ngẫm hay là nhai lại những gì đã thu nhận.

“Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng.”  Thi-thiên 1:1-3.

Suy niệm giúp ta tiêu hóa Lời Chúa kỹ càng. Khi suy niệm lời Kinh Thánh ta sẽ dần dần tuân hành Lời Chúa dạy. Tư tưởng của Chúa sẽ khuôn đúc tinh thần của ta. Và Chúa có thể thay đổi tâm trí ta và làm mới lại tư duy của ta.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài về lời Ngài trong Kinh Thánh, vì đó là thần linh và sự sống. Con muốn không những chỉ thuộc lòng Lời Chúa nhưng còn để thì giờ nghiền ngẫm nhai lại. Xin giúp con suy niệm nhiều hơn, để con có thể biết Chúa rõ hơn và tiến bước trung tín trên đường theo Ngài.  A-men.

Nguyễn Sinh