Bài 36 – Hãy Đi Đi Con Ông Sẽ Sống

470

Đọc Kinh Thánh: Giăng 4:43-54

43Hai ngày sau, Đức Chúa Jêsus rời nơi ấy, đi đến miền Ga-li-lê.

44(Vì chính Ngài đã xác nhận rằng, nhà tiên tri không được tôn trọng nơi quê hương mình.)

45Khi đến miền Ga-li-lê, Ngài được dân Ga-li-lê tiếp đón, bởi họ đã chứng kiến tất cả những gì Ngài đã làm tại thành Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ, vì chính họ cũng đi dự lễ.

46Vậy, Ngài trở lại Ca-na trong miền Ga-li-lê, nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Một viên quan trong hoàng gia tại Ca-bê-na-um có người con trai bị bệnh.

47Khi viên quan nầy nghe Đức Chúa Jêsus đã từ Giu-đê đến Ga-li-lê thì tìm Ngài, và cầu xin Ngài đến chữa cho con mình vì nó sắp chết.

48Đức Chúa Jêsus nói với viên quan rằng: “Nếu không thấy dấu lạ và phép mầu, thì hẳn các ngươi không tin!”

49Viên quan thưa: “Lạy Chúa, xin đến trước khi con tôi chết!”

50Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy đi, con ngươi sẽ sống.” Viên quan tin lời Đức Chúa Jêsus nói với mình và đi.

51Khi ông đang đi, các đầy tớ của ông đến gặp ông và nói: “Con trai của chủ sống!”

52Viên quan hỏi họ con ông đã bình phục vào giờ nào. Họ trả lời: “Hôm qua, vào khoảng một giờ chiều, cậu hết sốt.”

53Người cha nhận biết đó chính là giờ Đức Chúa Jêsus đã bảo mình rằng: “Con của ngươi sẽ sống”; nên chính ông, và cả nhà đều tin.

54Đây là dấu lạ thứ hai Đức Chúa Jêsus đã làm, sau khi Ngài từ Giu-đê về Ga-li-lê.

Câu căn bản: 50Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy đi, con ngươi sẽ sống.” Viên quan tin lời Đức Chúa Jêsus nói với mình và đi.

Suy niệm: “Hãy đi đi ! Tiếp tục đi. Ông đã nói cho tôi biết nan đề của ông, bây giờ ông yên chí tôi sẽ lo.”

Chúa đại khái sẽ nói như thế với tôi và bạn. Dĩ nhiên không dễ cầu nguyện với Chúa rồi không lo âu suy nghĩ cả ngày đâu.“Chúa có nghe mình cầu nguyện không nhỉ ? Liệu việc có thể xảy ra theo cách mà tôi mong đợi không nhỉ?” Chúng ta thắc mắc.

Viên quan nghe Chúa hứa thì tin và tiếp tục  đi.

Xin đọc thêm trong Ma-thi-ơ 8:5-10

5Khi Đức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một viên đội trưởng đến nài xin Ngài:

6“Thưa Thầy, đầy tớ của tôi bị bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”

7Đức Chúa Jêsus phán: “Ta sẽ đến, chữa lành cho nó.”

8Viên đội trưởng đáp: “Lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà, chỉ xin Chúa phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành.

9Vì chính tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi; tôi bảo đứa nầy: ‘Đi!’ thì nó đi; bảo tên khác: ‘Đến!’ thì nó đến; và bảo đầy tớ của tôi: ‘Làm việc nầy!’ thì nó làm.”

10Nghe vậy, Đức Chúa Jêsus ngạc nhiên và phán với những người đi theo Ngài rằng: “Thật, Ta bảo các ngươi, Ta chưa thấy ai trong Y-sơ-ra-ên có đức tin như vậy.

Và trong Lu-ca 7:1-10

1Sau khi rao giảng mọi lời ấy cho dân chúng nghe rồi, Đức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um.

2Một viên đội trưởng có người đầy tớ rất yêu quý đang đau nặng, gần chết.

3Khi nghe nói về Đức Chúa Jêsus, ông phái mấy trưởng lão Do Thái xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình.

4Họ đến với Đức Chúa Jêsus, nài xin rằng: “Đội trưởng thật đáng cho Thầy giúp đỡ

5vì ông thương dân ta, và đã xây nhà hội cho chúng ta.”

6Vậy, Đức Chúa Jêsus đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, viên đội trưởng phái các bạn mình đến thưa với Ngài: “Lạy Chúa, không dám phiền Chúa như thế, vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà.

7Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa. Chỉ xin Ngài phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành.

8Vì chính tôi cũng ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người nầy: ‘Đi!’ thì nó đi; bảo người khác: ‘Đến!’ thì nó đến; và bảo đầy tớ của tôi: ‘Làm việc nầy!’ thì nó làm.”

9Nghe những lời ấy, Đức Chúa Jêsus ngạc nhiên về viên đội trưởng, quay lại bảo đoàn dân đi theo Ngài rằng: “Ta bảo các ngươi, ngay trong dân Y-sơ-ra-ên, Ta cũng không thấy đức tin nào như vậy.”

10Những người được phái đi trở về nhà thì thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi.

Sau hai phép lạ chữa bệnh nầy Chúa Giê-xu kết luận:

“Thật, Ta bảo các ngươi, Ta chưa thấy ai trong Y-sơ-ra-ên có đức tin như vậy.

Ta bảo các ngươi, ngay trong dân Y-sơ-ra-ên, Ta cũng không thấy đức tin nào như vậy.

Trong Giăng 1:5 và 10 đã ghi:

5Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng.

10Ngôi Lời ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài.

Các câu chuyện Chúa Giê-xu chữa bệnh trên đây và nhiều câu chuyện khác trong các Phúc Âm khiến cho người đọc nghĩ rằng chắc dân chúng sẽ tin Chúa đông đảo lắm.

Nhưng hai câu Kinh Thánh trên đây cho thấy người ta vẫn không tin, và cuối cùng còn đòi đóng đinh Chúa trên thập tự giá nữa.

Ngày nay cũng vậy, nhân loại vẫn từ khước Chúa mặc dù Chúa đã làm bao nhiêu phép lạ trước mắt họ từ hơn 2000 năm qua.

Nhưng Chúa vẫn thương nhân loại và vẫn dùng mọi cơ hội để cứu vớt họ.

Nguyễn Sinh