Bài thứ 324 Những lời hứa trong Kinh Thánh

Đọc Hê-bơ-rơ 10

Câu căn bản: Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trừi thì nhận được điều đã hứa cho mình. Câu 36.

Suy niệm: “Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua Christ hứa phán.”(TC 201) Chúng ta thuộc những lời Thánh Ca này, nhưng chúng ta có tin chắc không?

Có lẽ bạn đã từng cầu nguyện xin Chúa thực hiện một lời hứa trong Kinh Thánh. Nhưng không thành và bạn đặt ra những câu hỏi.. Bạn có thể thất vọng và không tin nữa. Nhưng bạn nghe rằng: mỗi lời hứa trong Kinh Thánh là dành cho bạn mà? Làm sao biết được lời hứa nào là dành cho mình?

Xin nhớ hai điều sau đây:

  1. Chc chn rằng bạn đã hiểu rõ lời hứa đó. Chúa làm theo đúng Lời Chúa hứa chứ không theo cách giải thích của con người. Khi Chúa Giê-xu phán: “Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.”(Giăng 2:19) Người Do thái nói: “Người ta xây dựng đền thờ này mất bốn mươi sáu năm mà Thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày sao? Nhưng Chúa nói về đền thờ của thân thể Ngài. (Giăng 2:20-21).
  2. Hãy hiểu theo Thánh Linh, đừng hiểu theo xác thịt. Khi Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ: “Các anh em nói Ta là ai ?” Phi-e-rơ trả lời: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trừi hằng sống”, Chúa Giê-xu nói ngay: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, anh có phước lắm đấy! Vì không phải thịt và máu bày tỏ điều này cho anh, mà là Cha Ta ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 16:15-17). Nhưng ngay sau đó ít lâu, vì hiểu theo xác thịt, người môn đồ này đã không hiểu lời Chúa Giê-xu, và bị quở trách nặng. (Ma-thi-ơ 16:21-23). Tại sao vậy?

1 Cô-rinh-tô 2:14 dạy: “Người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi người ấy xem những điều nầy là điên rồ và không thể nào hiểu được, vì phải được phán đoán cách thuộc linh.”

Có những lời hứa quá hiển nhiên, như những lời hứa về sự cứu rỗi, hay về sự nhậm lời cầu xin thì ai cũng hiểu. Ngoài ra theo đức nhân từ thương xót của Chúa, mà chúng ta vẫn hưởng được các lời hứa của Ngài, nhiều khi chúng ta chưa hiểu.

Hành động đề nghị:

Hãy hướng tư duy mình về Chúa, cầu nguyện theo hướng này, bạn sẽ nhận được sự soi dẫn cần thiết.

Nguyễn Sinh