Đại Dịch Covid-19 Và Sự Tái Lâm Của Đấng Christ

Lời kêu gọi thức tỉnh 

Đại dịch Covid-19 là lời cảnh tỉnh Chúa ban, để chúng ta sẵn sàng đón Đấng Christ tái lâm.

Dù lịch sử Hội Thánh ngập tràn những dự đoán sai lầm về ngày tận thế, nhưng việc Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại vẫn là sự thật. Thiên sứ nói rằng: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:11).

Khi Đấng Christ sắp đến, Ngài sẽ phán xét thế giới:

“Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra” (Ma-thi-ơ 25:31–32)

Đối với những người chưa sẵn sàng gặp Đấng Christ, ngày đó sẽ đến bất ngờ như lưới bủa:

“Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa” (Lu-ca 21:34).

Vết thương khi sinh

Chúa Jêsus nói sẽ có những dấu hiệu cho thấy Ngài sắp đến, như chiến tranh, nạn đói và động đất (Ma-thi-ơ 24:7). Ngài gọi những dấu hiệu này là “cơn đau chuyển dạ” (Ma-thi-ơ 24:8). Thế gian lúc ấy là một người nữ trong cơn đau chuyển dạ, cố gắng sinh ra thế giới mới mà Chúa Jêsus sẽ mang đến.

Phao-lô lặp lại hình ảnh này trong Rô-ma 8:22, so sánh cơn đau chuyển dạ với tiếng than thở của thời đại này – mọi bất hạnh của thiên tai và bệnh tật (như Covid-19). Ông mô tả bệnh tật chúng ta đang chịu như cơn đau chuyển dạ của thế giới. Chúng ta than thở chờ đợi thân thể được cứu chuộc khi Chúa Jêsus tái lâm, khi Ngài khiến kẻ chết sống lại và ban cho chúng ta thân thể mới vinh hiển (Phi-líp 3:21):

“Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay; không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy” (Rô-ma 8:21–23).

Tỉnh thức!

Chúa Jêsus muốn chúng ta xem những cơn đau chuyển dạ (bao gồm cả đại dịch Covid-19) như lời cảnh báo rằng Ngài sắp đến, và chúng ta phải sẵn sàng. “Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ” (Ma-thi-ơ 24:44).

Bạn không cần phải biết chắc ngày giờ để thực hiện nghiêm túc những gì Chúa Jêsus nói. Lời Ngài không bao giờ sai trật: “Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào… Vậy, các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào… Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!” (Mác 13:33–37).

Thông điệp quá rõ ràng. Chúng ta phải tỉnh thức! Và những cơn đau chuyển dạ trong thế gian đang hướng chúng ta đến thông điệp này. Nhưng than ôi, biết bao nhiêu người vẫn chưa thức tỉnh! Họ vẫn đang làm những việc dại dột, vẫn say ngủ mà không biết Đấng Christ sắp tái lâm. Quá nguy hiểm! Covid-19 là lời Chúa nhân từ cảnh tỉnh để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng.

Cách để luôn sẵn sàng là đến với Đấng Christ, được Ngài tha thứ tội lỗi, và bước đi trong ánh sáng Ngài. Khi ấy:

“Anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày… Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ… Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:4–10).

Bài: John Piper; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.desiringgod.org/articles/does-the-holy-spirit-want-more-attention)