Đăng Ký Lịch 2022

Văn phòng Tổng hội xin gửi đến quý tôi tớ Chúa thông báo về việc đăng ký lịch năm 2022.

Để tiện cho việc tiếp nhận thông tin, xin quý tôi tớ Chúa đền thông tin theo mẫu dưới bài viết!
+ Thời gian đăng ký hết thứ 5 ngày 09/12/2021
+ Giá dự kiến mỗi cuốn lịch là 25k, nếu giá tăng văn phòng sẽ thông tin sau
(Lịch 7 trang – kích thước 40cmx60cm)

Mẫu lịch dự kiến:
https://www.canva.com/design/DAEvxObIiBA/-lOXJm2YAlB4QUuUle8qkQ/view?utm_content=DAEvxObIiBA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

Mẫu đăng ký: