Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhTìm Hiểu Về Đức Thánh Linh Trong Lễ Ngũ Tuần

Tìm Hiểu Về Đức Thánh Linh Trong Lễ Ngũ Tuần

Phần Giới Thiệu

Ðây là bài học về kinh nghiệm vinh quang nhất mà con người nhận được sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên. Sở dĩ gọi là kinh nghiệm vinh quang là vì ân sủng của Ðức Chúa Trời vẫn còn sẵn sàng ban cho những ai đang đọc bài học này.

Ngày nay sau hơn hai nghìn năm, toàn bộ Kinh Thánh đã đầy đủ, chúng ta không cần đến những biểu tượng hay những dấu chỉ nữa.  Nhưng sự có mặt của chính Thánh Linh trong tâm hồn người tin Chúa là một niềm vui và quyền năng biến đổi khó mô tả, đáng quý và thật sự y như Phi-e-rơ và các môn đệ khi xưa đã nhận.

  1. Ý nghĩa của Ngũ Tuần.

Ngày Lễ Ngũ Tuần (tức là đại lễ năm mươi ngày sau Lễ Vượt Qua và cuộc hi sinh của Chúa Giê-xu trên thập giá) đánh dấu một kỷ nguyên mới trong lịch sử cứu chuộc nhân loại.

Chúng ta đang sống trong thời đại của Thánh Linh hay là thời đại ân điển.  Thời đại đó bắt đầu từ khi Chúa Giê-xu thăng thiên và được vinh quang (Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.Giăng 7:39).

Sau đó Thánh Linh được đưa đến sống trong tâm hồn người tin nhận Chúa Giê-xu mãi mãi, đây là điều chưa từng xảy ra.

Sự sống của Chúa Giê-xu do Thánh Linh sống trong lòng người tin Chúa để công cuộc cứu chuộc của Ngài trên đất được tiếp tục. (và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời. 2 Phi-e-rơ 1:4).

  1. Tinh thần Lễ Ngũ Tuần

Có người sẽ hỏi: Vậy thì trước Lễ Ngũ Tuần, trong thời cựu Ước, Thánh Linh không ban năng quyền cho người ta hay sao? Thánh Linh chẳng khai tâm mở trí cho Phi-e-rơ khi xưng Chúa Giê-xu là Con Ðức Chúa Trời đó sao?  Như thế điều đặc biệt của Lễ Ngũ Tuần là gì?

Ðiều khác biệt là quan hệ giữa Thánh Linh và người tin Chúa khi người ấy nhận được Thánh Linh.

Trước Lễ Ngũ Tuần Thánh Linh như là một sức mạnh ở bên ngoài vận hành trên người tin Chúa. Trước đó, Thánh Linh giáng xuống một số người để họ có thể thực hiện một số công tác đặc biệt, nhưng sự có mặt của Thánh Linh chỉ là tạm, không thường xuyên..

Ngược lại, từ ngày Lễ Ngũ Tuần đến nay, một khi Thánh Linh ngự vào một đời sống, thì tạo nên sự sống mới trong người ấy, và sự có mặt của Thánh Linh là ngự trị và mãi mãi. (Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, Giăng 14:16.)

Thánh Linh là một cá thể.

Ngài đến sống trong tâm hồn như một người khác mà ta có thể tương giao thông công
(Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót,..Phi-líp 2:1).

Rô-ma 5:5 nói rằng Thánh Linh tuôn đổ tình thương của Ðức Chúa Trời vào tâm hồn nào Ngài ngự vào. Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.

Giăng 16:13 cho hay rằng Thánh Linh hướng huấn và chỉ đạo, giải thích và làm cho sáng tỏ mọi vấn đề. (Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.

Giăng 14:26; Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.12Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời;13chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.1 Cô-rinh-tô 2:11-13).

Tâm hồn vốn lạnh giá và chết, đã nhờ Thánh Linh làm cho thương yêu, vui mừng, bình an và các đức tính khác thường gọi là trái Thánh Linh. Thánh Linh ban năng lực để thực hiện một nhiệm vụ. Ngài an ủi kẻ tang chế và buồn khổ, thánh hóa đời sống.

Như một người, Thánh Linh cũng bị người Ngài ngự vào làm buồn hay làm  tổn thương
(Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.Ê-phê-sô 4:30).

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 cho hay rằng người tin Chúa có thể dập tắt Thánh Linh hay làm cho Thánh Linh phải im tiếng: Chớ dập tắt Thánh Linh;

Ê-phê-sô 1:13-14 cho hay rằng người tín đồ bằng lòng đón mời Thánh Linh vào lòng thì Ngài sẽ niêm ấn cho đến khi thân xác sống lại.  Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa,14Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.

Rô-ma 8:9 cho hay Thánh Linh là Linh của Chúa Giê-xu: Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.

Khi Chúa Giê-xu sống lại, gặp môn đồ, Ngài hà hơi trên họ bảo rằng: “Hãy nhận lãnh Thánh Linh (Giăng 20:22). Việc này mang tính chất biểu tượng có nghĩa là Ngài ban cho họ sự sống của chính Ngài  và phần của họ chỉ cần tiếp nhận. Tuy nhiên việc này phải sau khi Chúa thăng thiên và được tôn vinh mới xẩy ra.

Ngày Lễ Ngũ Tuần đánh dấu một thời đại hoàn toàn mới trong công việc của Thánh Linh thực hiện trên đất trong tương quan với dân Chúa, vì từ đó người ta có mối quan hệ mới đối với Ðức Chúa Trời và năng quyền mới để làm nhân chứng cho Chúa Cứu Thế.

  1. Bài học về Lễ Ngũ Tuần
  1. Quan hệ mới đối với Ðức Chúa Trời.

Sau khi Thánh Linh ngự vào một người, Thánh Linh tạo ra ý thức về một quan hệ thân gần không tả vẽ được giữa người mà Ngài ngự vào với Ðức Chúa Trời là Cha.

Quan hệ này được mô tả trong Rô-ma 8:15-16:  Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.

 và Ga-la-ti 4:5-6: để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!

Thánh Linh cho ta ý thức rằng Chúa thương yêu ta và ta yêu Chúa, đó là trong Rô-ma 5:5. Mối thân tình đó được so sánh như quan hệ vợ chồng.

Trong Ê-phê-sô 5:30 ghi: vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.

 Mối quan hệ này Cô-lô-se 1:26-27 gọi là một điều huyền nhiệm mà trước đó giữ kín: Tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài.27Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển.

  1. Năng quyền mới để làm nhân chứng cho Chúa Cứu Thế.

Ðặc điểm của việc tràn đầy Thánh Linh trong ngày Ngũ Tuần là sức mạnh.

Từ lúc ấy các môn đệ của Chúa trở thành những người mới. Họ không còn sợ người đạo Do-thái, hay dư luận nữa. Phi-e-rơ là người từng chối không biết Chúa, bây giờ mạnh mẽ đứng ra tố cáo các lãnh đạo Do-thái-giáo cũng như các thầy tư tế và nhà cầm quyền lúc đó là những người đã giết Chúa Giê-xu là Ðấng Mê-sia.

Các môn đệ Chúa không những chỉ tỏ ra can đảm những còn tràn quyền năng của Thánh Linh. Có thể nói trong Ngũ Tuần người ta thấy rõ quyền năng Thánh Linh thể hiện.

Nguyễn Sinh

Lễ Ngũ Tuần 2021

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN