Câu Kinh Thánh “Đáng Sợ” Nhất?

Đã bao giờ bạn nghe khái niệm “Cơ Đốc nhân chưa được cứu”? Cụm từ này có vẻ không đúng, vì đã là Cơ Đốc nhân thì không thể nào chưa được cứu. Tuy nhiên, đây là tình trạng của nhiều tín đồ Hội Thánh địa phương.

Cơ Đốc nhân chưa được cứu là người tin và biết rằng mình đã được cứu; họ đi nhà thờ, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và làm công việc Chúa. Họ rao giảng, dạy dỗ, tham gia ca đoàn hoặc ban nhạc. Một số người là lãnh đạo đức tin, thậm chí nói tiên tri và đi truyền giáo. Cơ Đốc nhân chưa được cứu có thể giữ mọi vị trí trong Hội Thánh địa phương. Tuy nhiên họ không có mối quan hệ thật sự với Chúa – họ chưa được tái sinh. Những người này vẫn đang hiện diện, sống tốt, và thậm chí còn rất sốt sắng tại Hội Thánh bạn! 

Lựa chọn tôn giáo thay vì mối quan hệ

Đấng Christ nhiều lần cáo trách những Cơ Đốc nhân chưa được cứu. Nhưng chúng ta thường phủ nhận, vì nghĩ rằng điều này không liên quan đến mình. Không một người kiêu ngạo nào cho rằng mình đang kiêu ngạo. Họ sẽ nói: “Hãy nhìn vào công việc và chức vụ của tôi!” hoặc “Hãy nhìn vào thời gian tôi ở trong Nhà Chúa!” hoặc “Tôi không hoàn hảo nhưng tôi không tệ như mấy người kia!”. Tất cả những lời này đều thể hiện thái độ “Pha-ri-si” thuần túy.

Cơ Đốc nhân chưa được cứu bỏ qua mối quan hệ thực sự với Đấng Christ và chọn sống giả hình bằng sinh hoạt tôn giáo. Hãy xem lời năng quyền của Chúa Jêsus – những câu Kinh Thánh đầy nguy hiểm:

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:21-23).

Những câu này rất đáng sợ vì nhiều người đang sống y như vậy mà không hề nhận ra. Chúa Jêsus nói nhiều người sẽ đến gần Ngài, kể công với Ngài bằng những lời vô vị. “Nhân danh Ngài, tôi đã làm những điều này” – họ sẽ kể công hết lần này đến lần khác.

Động cơ thật sự

Họ không nhận ra chính những điều lành đã che mắt họ. Nhiều người sẽ thắc mắc “Sao người đó lại không tốt cơ chứ?” khi Đấng Christ khước từ những Cơ Đốc nhân chưa được cứu cùng với công việc họ. Nhưng những người chưa tin Chúa không thể làm những công việc thế này. Chẳng phải những ai đầy dẫy Thánh Linh và được Thánh Linh soi dẫn mới có thể nhiệt tình hầu việc Chúa?

Nhưng không phải mọi việc nhân danh Chúa Jêsus đều đáng được kể đến. Gán ghép Danh Chúa Jêsus vào một công việc tội lỗi không thể khiến nó trở nên sạch sẽ. Chúa Jêsus Christ nói rằng họ làm việc gian ác. Lý do là họ cố gắng làm công việc của Chúa trong khi không thật sự nhận biết Ngài. Họ nghĩ rằng mình đã làm việc này việc kia, nhưng thực ra không phải vậy: đó là sự lừa dối trắng trợn nhất.

Một sự thật đáng buồn và nhức nhối: nếu Đấng Christ không biết bạn, thì chắc chắn bạn cũng không biết Ngài!

Câu chuyện quen thuộc trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ:

“Bấy giờ có mấy thầy trừ quỉ là người Giu-đa đi từ nơi nầy sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Jêsus trên những kẻ bị quỉ dữ ám, rằng: Ta nhân Đức Chúa Jêsus nầy, là Đấng mà Phao-lô giảng, để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. Song quỉ dữ đáp lại rằng: Ta biết Đức Chúa Jêsus, và rõ Phao-lô là ai; nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỉ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà” (Công Vụ Các Sứ Đồ 19:13-16).

Khi chúng ta tin nhận Chúa, thế giới tâm linh có thể nhận biết chúng ta. Khi Chúa Jêsus biết chúng ta, thì ma quỷ và tay sai của hắn cũng biết. Hãy xem ma quỷ nhận ra Phao-lô và Chúa Jêsus thế nào. Có thể nói lý do của việc này là khi được Chúa cứu, chúng ta trở thành “mục tiêu dò tìm” của kẻ thù. Bất cứ khi nào có người được tái sinh, vương quốc của ma quỷ sẽ in hằn vết rạn nứt.

Trong câu chuyện, những thầy trừ quỷ xưng Danh Chúa Jêsus vì danh lợi riêng. Họ không biết rằng chẳng có thứ gọi là “Cơ Đốc nhân hạng hai” khi cố ý lấy Danh Chúa Jêsus – Danh quyền năng nhất trong vũ trụ để sử dụng cho lợi ích cá nhân, trong khi bản thân chưa từng thật sự nhận biết Ngài. 

Thực sự được cứu có nghĩa là gì?

Cách duy nhất để đối mặt với câu Kinh Thánh “đáng sợ” này là đảm bảo rằng chúng ta không nằm trong trường hợp đó. Hãy đảm bảo rằng chúng ta đã được cứu. Sứ đồ Phi-e-rơ viết:

“Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó, thì thành ra người cận thị, người mù; quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã; dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta” (2 Phi-e-rơ 1:5-11).

Phi-e-rơ khuyên “phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình” một số yếu tố; nghĩa là họ vốn đã có đức tin, như ở đầu thư Phao-lô “gởi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quí báu như của chúng tôi” (2 Phi-e-rơ 1:1).

Những điều cần thêm vào đức tin là bông trái Thánh Linh. Ở đây không đề cập danh sách mà Phao-lô nêu trong Ga-la-ti 5 nhưng những điều này cũng tương tự. Phao-lô tiếp tục nói rằng chúng ta phải “chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa” và nếu cứ thêm lên hoa trái cho cuộc sống mình, chúng ta sẽ không bị vương quốc Thiên Đàng từ chối. Việc này rất quan trọng không hề thua kém với sứ mệnh rao giảng Phúc Âm. 

Tra xét đức tin chính bạn

“Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ” (2 Cô-rinh-tô 13:5).

Bạn đã xét lại bản thân mình chưa? Bạn có nhận biết Đấng Christ ở trong mình không? 

Có một số cách để xác định liệu bạn đã được tái sinh chưa. Trước tiên, bạn có Thánh Linh ấn chứng không? Nói cách khác, Đức Thánh Linh có làm chứng cho lòng rằng bạn là con cái Đức Chúa Trời không? 

Sách Rô-ma chép: “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài” (Rô-ma 8:16-17).

Điều này năng quyền đến mức nào? Khi chúng ta trở nên con Ngài, mọi thứ thuộc về Ngài cũng sẽ thuộc về chúng ta, vì chúng ta là người đồng kế tự với Đấng Christ. Thật đáng kinh ngạc!

“Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (1 Phi-e-rơ 2:2).

Lời Chúa đang thử thách bạn. Bạn khao khát Lời Chúa đến mức nào? Bạn có muốn đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, với mục đích duy nhất là lớn lên trong ân điển và trở nên giống Chúa hơn không? Bạn có tìm kiếm Kinh Thánh một cách đúng đắn bằng việc nghiên cứu kỹ lưỡng không?

Cuối cùng, hãy xét lại xem cuộc sống bạn có biến đổi không? Suy nghĩ, lời nói và ước muốn của bạn đã được Đức Thánh Linh biến đổi chưa? Đó là điều sẽ xảy ra khi bạn được tái sinh.

“Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và gièm chê” (1 Phi-e-rơ 4:1-4).

“Họ lấy làm lạ khi bạn không sống như họ” – đó là sự biến đổi nhờ ơn cứu rỗi đích thực. Đó là sự biến đổi mà cả bạn và người khác đều nhận thấy. Bạn có kinh nghiệm điều này không?

Câu Kinh Thánh “đáng sợ” nhất sẽ không nhắm vào chúng ta, khi chúng ta đã chắc chắn được cứu; khi chúng ta không nương cậy vào công việc mình đã làm, mà đặt đức tin nơi Đấng Christ và công việc Ngài đã hoàn thành. Đó là lúc chúng ta thật sự được cứu rỗi. 

Bài: Michael Jakes; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.crosswalk.com/faith/bible-study/what-are-the-most-dangerous-verses-in-the-bible.html)