Ngày 03/12 – Luật Pháp Của Sự Đối Nghịch

“Kẻ nào thắng” (Khải huyền 2:7)

Đời sống không có tranh chiến là một đời sống không thể có được dù trong lĩnh vực thiên nhiên hay siêu nhiên cũng vậy. Đây là một sự kiện hiển nhiên – có một sự tranh chiến liên tục trong các lĩnh vực vật chất, tinh thần, đạo đức, và thiêng liêng của đời sống.

Sức khỏe là sự thăng bằng giữa các bộ phận của cơ thể tôi và mọi sự việc và sức mạnh đang vây bọc chung quanh tôi. Để duy trì một sức khỏe tốt đẹp tôi phải có sức mạnh bên trong tôi cách đầy đủ để chiến đấu chống lại các sự việc bên ngoài vây quanh tôi. Mọi sự bên ngoài đời sống thể xác tôi đều được trù định để gây ra sự chết của thể xác tôi. Các yếu tố chính chống đỡ cơ thể tôi trong khi tôi đang sống đều hoạt động đi dần đến sự suy nhược và làm cho cơ thể tôi hư nát một khi nó chết. Nếu tôi có đủ sức mạnh bên trong để chống lại, có nghĩa tôi giúp tạo nên sự thăng bằng cần có cho sức khỏe. Cũng cùng một lẽ thật đó áp dụng cho đời sống tinh thần, nếu tôi muốn duy trì một đời sống tinh thần mạnh khoẻ và hoạt động, tôi phải chiến đấu. Cuộc chiến đấu nầy tạo nên sự thăng bằng tinh thần gọi là tư tưởng.

Phương diện đạo đức cũng giống như vậy. Bất cứ điều gì không làm cho tinh thần tôi mạnh mẽ chính là kẻ thù về đạo đức bên trong tôi. Hoặc tôi chế ngự được, và theo cách đó phát sinh các phẩm hạnh, tùy thuộc theo trình độ nhân đức trong đời sống tôi. Nhưng chúng ta phải chiến đấu để có được lòng đạo đức. Lòng đạo đức không xảy ra một cách bất ngờ; nhân đức phải là thói quen tiêm nhiễm.

Và phương diện thiêng liêng cũng giống như vậy, Chúa Giê-su phán, “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian” (Giăng 16:33). Đây có nghĩa bất cứ điều gì không có tính cách thiêng liêng sẽ dẫn đến sự thất bại cho tôi. Chúa Giê-su tiếp tục phán, “nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” Tôi phải học tranh đấu chống trả và chiến thắng các sự việc nghịch lại với tôi, và theo cách đó tôi tạo được mối thăng bằng cho sự thánh khiết. Và sau đó điều nầy sẽ trở nên một sự thích thú khi phải đối diện với áp lực chống đối.

Sự thánh khiết là điều kiện thăng bằng giữa bản chất tôi và luật pháp của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Chúa Giê-su Christ.