Ngày 07/02 – Giá Của Sự Nên Thánh

482

“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn…”(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23)

Khi chúng ta cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta được nên thánh, chúng ta có chuẩn bị đo lường đúng mức ý nghĩa của sự kiện đó đối với đời sống chúng ta là thể nào không? Có thể chúng ta hiểu các chữ được nên thánh một cách quá đơn giản. Chúng ta có sẵn sàng để trả giá phí tổn cho sự được nên thánh của chúng ta không? Giá đó sẽ là sự hạn chế tuyệt đối về mọi thứ lo lắng của đời nầy, trái lại trau giồi cách sâu rộng cho bản tính quan tâm đối với các sự việc thiêng liêng. Được nên thánh có nghĩa tập trung tư tưởng cách mãnh liệt vào quan điểm của Đức Chúa Trời. Đó là gìn giữ và làm vững vàng sức mạnh của thân thể, tinh thần, và linh hồn chúng ta chỉ cho riêng mục đích của Đức Chúa Trời thôi. Chúng ta có sẵn sàng cho Đức Chúa Trời thực hiện trong chúng ta mọi sự mà chính vì cớ mọi sự đó Ngài đã biệt riêng chúng ta ra không? Và sau khi Ngài đã hoàn thành công việc Ngài, chúng ta có sẵn sàng biệt riêng chúng ta cho Đức Chúa Trời giống như Chúa Giê-su đã làm không? “Con vì họ tự làm nên thánh…” (Giăng 17:19). Lý do một vài người trong chúng ta chưa kinh nghiệm được sự nên thánh là vì chúng ta chưa nhận thức được ý nghĩa của sự nên thánh đúng theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Được nên thánh có nghĩa được làm cho trở nên một với Chúa Giê-su, nhờ đó cùng một bản chất đã điều khiển Ngài cũng sẽ điều khiển chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng trả một giá phí tổn như vậy cho mọi sự việc không? Đây là tổn phí cho bất cứ sự việc nào bên trong chúng ta không thuộc về Đức Chúa Trời.

Chúng ta có sẵn sàng để được lôi cuốn trọn vẹn vào ý nghĩa của lời cầu nguyện nầy của Phao-lô không? Chúng ta có sẵn sàng thưa với Ngài, “Lạy Chúa, xin hãy làm cho con, một tội nhân được cưú bởi ân điển Ngài, được nên thánh theo như Ngài muốn” không? Chúa Giê-su cầu nguyện cho chúng ta có thể trở nên một với Ngài, giống như Ngài là một với Cha Ngài (xem Giăng 17:21-23). Các chứng cớ mạnh mẽ và đầy năng quyền của Đức Thánh Linh qua đời sống của một người chính là sự giống nhau không thể lầm lẫn được với gia đình Cưú Chúa Giê-su Christ, và sự tự do tránh khỏi mọi điều gì không giống với Ngài. Chúng ta có sẵn sàng biệt riêng mình ra cho công việc của Đức Thánh Linh hành động bên trong chúng ta không?

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-