Ngày 23/01 – Mục Đích Khắc Phục Của Đức Chúa Trời

418

“Ta đã hiện ra cho ngươi và lập ngươi làm chức việc…” (Công vụ các sứ đồ 26:16)

Sự hiện thấy của Phao-lô trên đường Đa-mách không phải là một kinh nghiệm của sự xúc động nhất thời rồi qua đi, nhưng là sự hiện thấy, hay khải tượng, với một hướng dẫn rõ rệt và nhất quyết đối với Phao-lô. Và Phao-lô đãtuyên bố, “… tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời” (Công vụ 26:19). Cưú Chúa đã nói với Phao-lô, hàm ý như sau, “Trọn đời sống ngươi phải được Ta khắc phục hoặc ngươi phải đầu phục Ta; ngươi không cómục đích, hướng đi, hay sự cuối cùng của riêng ngươi, nhưng mọi sự của ngươi đều thuộc về Ta.” Và Cưú Chúa cũng đang nói với chúng ta, “Chẳng phải [các] ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập [các] ngươi, để [các] ngươi đi…” (Giăng 15:16).

Khi chúng ta được sinh lại, dù chỉ với một chút thiêng liêng đơn sơ, chúng ta sẽ thấy được ý Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên thể nào. Điều quan trọng tôi phải học là “chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời” –không nghi ngờ là chúng ta có thể đạt được điều nầy. Không có đủ lời để nói lên sự công nhận của lý trí về lẽ thật là Đức Chúa Trời đã cưú chuộc thế gian, hay ngay cả sự hiểu biết về Đức Thánh Linh là Đấng có thể làm mọi sựmà chính Chúa Giê-su đã làm cho thực tế của đời sống tôi. Nhưng tôi vẫn phải đặt nền tảng đời sống tôi trong sựtương giao giữa cá nhân tôi và Đức Chúa Trời. Phao-lô không được giao cho một sứ điệp hay một học thuyết đểrao giảng. Nhưng ông được đưa vào sự tương giao trực tiếp, sống động, và bị khắc phục bởi chính Chúa Giê-su Christ. Sách Công vụ 26:16 diễn tả một sự cưỡng bách tuyệt đối “… để lập ngươi làm chức việc và làm chứng…”Tuyệt đối sẽ không có một điều gì cả nếu không có sự tương giao cá nhân giữa nhau. Phao-lô đã tận hiến cho một Người, chứ không phải cho một nguyên nhân. Oâng hoàn toàn vì cớ Đấng Christ. Oâng không thấy người nào khác hơn và ông không sống cho một nguyên nhân nào khác hơn. “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-su Christ, và Đức Chúa Giê-su Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 2:2).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-