Ngày 28/11 – Quyền Tối Thượng Của Chúa Giê-su Christ

“Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta” (Giăng 16:14)

Các phong trào sinh hoạt thiêng liêng của thời nay cho thấy trong đó không có chút tính chất gì của thực tế gay go của công việc nầy so với thời kỳ Tân ước kinh. Không có chút gì trong các sinh hoạt nầy cho thấy cần thiết đến sự chết của Chúa Giê-su Christ. Tất cả mọi đòi hỏi cho sinh hoạt chỉ là một không khí tôn giáo, sự cầu nguyện, và tinh thần sốt sắng. Loại kinh nghiệm nầy không có gì là phi thường hay phép lạ cả. Nó không làm tốn Đức Chúa Trời giá của sự đau khổ của chính Ngài, hoặc làm hằn dấu vết “huyết Chiên Con” (Khải huyền 12:11). Nó không được ghi dấu hay đóng ấn bởi Đức Thánh Linh để chứng minh sự chân thật của nó, và không có dấu hiệu thấy được khiến mọi người phải kêu lên trong sợ hãi và kinh ngạc, “Ấy chính thật là công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng!” Tuy nhiên toàn bộ Tân ước kinh chính là về công việc của Đức Chúa Trời, tuyệt đối không là gì khác hơn nữa.

Ví dụ của Tân ước kinh về kinh nghiệm của Cơ đốc nhân chính là kinh nghiệm của một tấm lòng sùng kính say mê của một cá nhân đối với một Người và đó là Cưú Chúa Giê-su Chirst. Mỗi một điều gì khác hơn, dù cũng được gọi là kinh nghiệm của Cơ đốc nhân, đều tách rời hẳn không thuộc của con Người là Chúa Giê-su. Không có sự tái tạo – không có sự sinh lại để được bước vào vương quốc là nơi Đấng Christ sống và trị vì với quyền tối cao. Chỉ có một ý kiến thôi đó là Ngài là gương mẫu của chúng ta. Trong Tân ước kinh Chúa Giê-su Christ đã là Cưú Chúa rất lâu trước khi Ngài là gương mẫu. Ngày nay Ngài được mô tả chỉ là gương mặt lãnh đạo của một tôn giáo – chỉ đơn thuần là một gương mẫu. Ngài chính là như vậy, nhưng Ngài còn hơn thế nữa – Ngài là vô hạn vô biên. Chính Ngài là sự cưú rỗi; Ngài là tin lành của Đức Chúa Trời!

Chúa Giê-su phán, “Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến … chính Ngài sẽ làm sáng danh ta …” (Giăng 16:13-14). Khi tôi phó thác chính tôi cho lẽ thật đã được bày tỏ trong Thánh kinh Tân ước, tôi nhận được món quà của Đức Thánh Linh, và Ngài sẽ giải nghĩa cho tôi điều mà Chúa Giê-su đã làm. Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm bên trong tôi mọi sự mà Cưú Chúa Giê-su Christ đã làm bên ngoài cho tôi.