CHƯƠNG VI QUYỀN TẤN PHONG – BỔ NHIỆM – HƯU TRÍ – NGƯNG CHỨC – CÁCH CHỨC GIÁO PHẨM

0
2747

Điều 50: QUYỀN TẤN PHONG MỤC SƯ, CÔNG NHẬN, BỔ NHIỆM, NGƯNG CHỨC, CÁCH CHỨC GIÁO PHẨM
– Sau khi tốt nghiệp Viện Thánh Kinh Thần học, Trường Kinh Thánh hoặc một chương trình Thần học tương đương, được Ban Trị sự Tổng hội công nhận chức danh Truyền đạo, được bổ nhiệm Quản nhiệm Hội thánh hoặc cơ quan, hầu việc Chúa liên tục tại các nhiệm sở này ít nhất hai (02) năm sẽ xét công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức cho Truyền đạo.
– Sau hai (02) năm được công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức, phục vụ tại Hội thánh, có ơn hầu việc Chúa, gây dựng Hội thánh, có uy tín thì Ban Chấp sự Hội thánh, trưởng cơ quan được quyền đề nghị Ban Trị sự Tổng hội xét tấn phong Mục sư cho Mục sư Nhiệm chức đó.
1. Thể thức
– Ứng viên cầu phong Mục sư phải kinh nghiệm sự tái sanh, sự nên thánh, phải hiểu rõ và công nhận các Giáo lý cứu rỗi, phải có dấu hiệu sự kêu gọi Đức Thánh Linh, và kinh nghiệm chức vụ.
– Hội Đồng thẩm vấn và tấn phong: Gồm một số Mục sư do Ban Trị sự Tổng hội chỉ định.
– Chương trình thẩm vấn do Hội Đồng thẩm vấn và tấn phong Mục sư quyết định.
– Thành lập Hội đồng thẩm vấn tấn phong Mục sư theo khu vực.
2. Lễ Tấn phong: (xem Nội Quy, chương I, Điều 7, khoản 12).
3. Trường hợp Mục sư được phong chức ở nước ngoài
– Tín hữu đã tốt nghiệp Thần học và được phong chức Mục sư tại nước ngoài trở về nước, nếu có đơn xin phục vụ Chúa với Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), thì Ban Trị sự Tổng hội xét duyệt chương trình học của đương đơn. Nếu thấy thuận hiệp tín lý của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), thì đương đơn cần phải tham gia khóa học 6 tháng về Mục vụ, tổ chức, thần học, giáo lý của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), xét quyết định công nhận Mục sư Nhiệm chức và bổ nhiệm phục vụ tại Hội thánh cơ sở hay cơ quan của Giáo hội. Sau thời gian hai (02) năm hầu việc Chúa, Ban Trị sự Tổng hội, quyết định cho đương đơn được công nhận là Mục sư của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).
– Tín hữu tốt nghiệp Thần học ở nước ngoài nhưng chưa được phong chức Mục sư, trở về nước và nếu có đơn xin phục vụ Chúa với Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), sau khi xét chương trình học của đương sự, đương đơn cần phải tham gia khóa học 6 tháng về Mục vụ, tổ chức, thần học, giáo lý của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). Ban Trị sự Tổng hội xét và công nhận Mục sư Nhiệm chức và bổ nhiệm cho đương đơn theo quy chế của sinh viên tốt nghiệp Thần học trong nước.
4. Các trường hợp khác
Mục sư của giáo phái khác đồng tín lý xin hầu việc Chúa trong Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Giáo phẩm đã ra khỏi tổ chức Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), muốn xin trở lại với Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), và các trường hợp khác; thể thức và điều kiện do Ban Trị sự Tổng hội xem xét quyết định.

Điều 51: XÉT CÔNG NHẬN MỤC SƯ NHIỆM CHỨC, TRUYỀN ĐẠO
(xem Hiến chương điều 51).

Điều 52: NGHỈ PHÉP VÀ HƯU TRÍ
(xem Hiến chương điều 52).