Ngày 20/09 – Mục Đích Vốn Định Của Người Truyền Giảng

“Bây giờ, Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm Tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ”(Ê-sai 49:5)

Điều đầu tiên xảy ra sau khi chúng ta ý thức được sự tuyển chọn chúng ta bởi Đức Chúa Trời trong Cưú Chúa Giê-su Christ là sự tuyệt diệt các ý kiến đã được cưu mang từ trước trong chúng ta, các sự suy nghĩ hẹp hòi của chúng ta, và sự phục tùng của chúng ta đối với các sự việc khác nữa – và chỉ trở nên duy nhất là đầy tớ phục vụ các mục đích riêng của Đức Chúa Trời thôi. Toàn thể nhân loại đã được tạo dựng nên để làm vinh quang Ngài và để mãi mãi vui hưởng chính Ngài. Tội lỗi đã tẽ hướng nhân loại qua một dòng đời khác, nhưng điều đó đã không hề làm thay đổi một mảy may nào về mục đích của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta được sinh lại chúng ta được đưa vào sự hiểu biết về mục đích cao cả của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, đó là Ngài tạo dựng chúng ta cho chính Ngài. Sự nhận biết được Đức Chúa Trời tuyển chọn là sự vui mừng lớn lao nhất trên cõi trần nầy, và chúng ta phải học tin cậy vào mục đích sáng tạo tuyệt diệu nầy của Đức Chúa Trời. Việc đầu tiên Đức Chúa Trời sẽ làm là đẩy mạnh sự quan tâm về cả thế giới nầy xuyên qua các nẻo của tâm hồn chúng ta. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và ngay cả bản chất Ngài, được giới thiệu đến nội tâm chúng ta. Và chúng ta thấy bản chất của Đức Chúa Trời Toàn Năng được bày tỏ cách thuần túy trong Giăng 3:16 – “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian”.

Chúng ta phải tiếp tục giữ tâm linh chúng ta mở toang ra đối với sự kiện của mục đích sáng tạo của Đức Chúa Trời, và chớ hề bối rối hay bị che khuất khỏi mục đích nầy bởi các ý định khác của cá nhân chúng ta. Vì nếu như vậy, Đức Chúa Trời sẽ phải đẩy các ý định của chúng ta sang một bên mặc cho gây nên đau đớn bao nhiêu đi nữa. Một người truyền giảng là một người được đào tạo với mục đích trở nên đầy tớ của Đức Chúa Trời, một người mà từ đó Đức Chúa Trời được vinh hiển. Một khi chúng ta nhận biết rằng chính bởi xuyên qua sự cưú rỗi của Cưú Chúa Giê-su Christ mà chúng ta được làm cho trở nên xứng hiệp với mục đích của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ hiểu tại sao Chúa Giê-su rất nghiêm khắc và kiên quyết trong các đòi hỏi của Ngài. Ngài đòi hỏi nơi các đầy tớ của Ngài một sự công bình tuyệt đối, bởi vì Ngài đã đặt bên trong họ chính bản chất của Đức Chúa Trời.

Hãy cẩn thận e rằng bạn quên mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-