Ngày 23 tháng Năm: Cùng Truyền Giáo Với Chúa

 Ngày 23 tháng Năm

Cùng Truyền Giáo Với Chúa

Chúa Thánh Linh phán với Phi-líp:
“Hãy tiến gần và theo kịp xe đó.”
-Công Vụ 8:29-

Truyền giáo là việc Chúa tìm kiếm những con người có trái tim ngay thẳng với Ngài, và đặt họ vào nơi mà họ có thể tạo nên sự khác biệt cho vương quốc của Ngài. Một số nhà truyền giáo vĩ đại trong lịch sử đã không sống lâu, nhưng cuộc đời họ ảnh hưởng đáng kể đến sự sống vĩnh cửu.

Chúa đã tiếp cận với Phi-líp và sách Công Vụ kể câu chuyện thú vị về cách Thiên Chúa sử dụng cuộc đời của Phi-líp để đem phúc âm đến tận cùng trái đất. Phi-líp đang rao giảng đầy quyền năng tại thành phố Sa-ma-ri (Công Vụ 8:5). Chúa đã sử dụng ông một cách mạnh mẽ đến nỗi cả thành phố đang vui mừng trước những phép lạ Chúa thực hiện (Công Vụ 8:6-8). Đây hẳn sẽ là niềm khát khao lớn nhất của bất kỳ nhà truyền giáo nào, mong được thấy toàn bộ thành phố đáp ứng với phúc âm qua lời rao giảng của mình. Tuy nhiên, Phi-líp không tập trung vào hoạt động trong đời sống theo Chúa của mình. Ông đặt Chúa là trung tâm. Phi-líp không bận tâm đến việc bành trướng tiếng tăm của mình như một nhà truyền giảng hay người làm phép lạ vĩ đại, ông quan tâm sao cho cuộc đời mình luôn nằm trong trung tâm hoạt động của Thiên Chúa. Khi nhận được lệnh rời bỏ mục vụ hiệu quả hiện tại, ông đã không chần chừ (Công Vụ 8:27).

Chúa tiếp tục tìm kiếm những con người đáp ứng nhạy bén như Phi-líp để lên đường truyền giáo với Ngài. Lý do Thiên Chúa không mang sự phục hưng vĩ đại đến nhiều nơi không phải vì Ngài không thể làm hoặc vì Ngài không mong muốn. Trước hết, Ngài tìm kiếm những con người sẵn sàng điều chỉnh cuộc sống họ triệt để khỏi các hoạt động tập trung vào mình, và đặt mình vào trung tâm các hoạt động của Thiên Chúa trên khắp thế giới. Bạn có nhận ra hoạt động của Thiên Chúa xung quanh bạn chưa? Chúa hiện đang mời gọi bạn làm gì? Bạn trả lời thế nào?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)