Ngày 28/09 – Sự Biết Trước Về Tiếng Gọi

“vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin lành, thì khốn khó cho tôi thay!” (1 Cô-rinh-tô 9:16)

Chúng ta có khuynh hướng quên đi sự va chạm thuộc linh sâu sắc và mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Nếu bạn có thể kể lại đúng tại nơi nào mà bạn đã nhận được tiếng gọi của Đức Chúa Trời và có thể giải thích tất cả mọi sự đó, thì tôi e rằng nếu bạn thực sự đã nghe được tiếng gọi. Tiếng gọi của Đức Chúa Trời không đến theo cách như vậy; nó lạ lùng hơn hẳn mọi sự khác. Sự nhận biết tiếng gọi trong đời sống của một người có thể đến bằng một cú sét đánh hay cũng có thể hiện ra cách từ tốn. Tuy nhiên sự nhận biết nầy, chậm hay nhanh, luôn luôn đến với sự yểm trợ của một ảnh hưởng ngấm ngầm bằng một loạt sự kiện lạ lùng – một điều gì không thể diễn tả được và nó tạo nên một “ánh rực rỡ”. Bất cứ giây phút nào mà sự nhận biết bất ngờ về tiếng gọi kinh ngạc, phi thường, không dự tính được nầy đã chiếm hưũ bạn, nó bẻ vỡ đời sống bạn – “Ta đã chọn ngươi” (Giăng 15:16). Tiếng gọi của Đức Chúa Trời không liên quan gì đến sự cưú rỗi và sự nên thánh. Bạn không được kêu gọi để rao giảng tin lành vì cớ bạn được nên thánh; sự kêu gọi để rao giảng tin lành hoàn toàn khác hẳn. Phao-lô diễn tả sự kêu gọi đó là một sự cưỡng bách đã đặt trên vai ông.

Nếu bạn đã làm ngơ, và theo cách đó đã tự rứt khỏi đời sống bạn tiếng gọi quan trọng và phi thường của Đức Chúa Trời, thì bạn hãy xem xét lại các hoàn cảnh của đời sống bạn. Hãy tìm xem nơi nào mà bạn đã để ý kiến riêng của mình vào trong các công tác phục vụ hay bạn đã đặt các khả năng đặc biệt của mình phía trước tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Phao-lô đã nói, “còn không rao truyền tin lành, thì khốn khó cho tôi thay!” Oâng đã trở nên ý thức được tiếng gọi của Đức Chúa Trời, và sức cưỡng bách trên ông đối với sự “rao truyền tin lành” vô cùng mạnh mẽ đến đỗi không còn có điều gì khác nữa có thể tranh giải với ông về sức mạnh đó.

Nếu một người đàn ông hay đàn bà được Đức Chúa Trời kêu gọi, thì dù cho các hoàn cảnh có khó khăn bao nhiêu đi nữa sẽ không hề hấn gì. Cuối cùng Đức Chúa Trời điều khiển tác dụng của mọi sức mạnh cho mục đích của Ngài. Nếu bạn đồng ý với mục đích của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ mang không chỉ mức độ hiểu biết của bạn nhưng luôn cả trình độ sâu sắc của đời sống bạn, mà chính bạn không thể nào với nỗi tới, vào trong một sự hoà hợp trọn vẹn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-