Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 4/2/2022: KỶ LUẬT TRONG NẾP SỐNG CẦU NGUYỆN

Ngày 4/2/2022: KỶ LUẬT TRONG NẾP SỐNG CẦU NGUYỆN

Ngày 4/2/2022: KỶ LUẬT TRONG NẾP SỐNG CẦU NGUYỆN

Đa-ni-ên 6:10-23

10 Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước. 11 Bấy giờ những người đó nhóm lại, thấy Đa-ni-ên đương cầu nguyện nài xin trước mặt Đức Chúa Trời mình. 12 Họ bèn đến chầu vua và tâu cùng vua về cấm lệnh của vua rằng: Hỡi vua, vua chẳng từng ký tên vào một cấm lệnh rằng trong ba mươi ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài vua, thì sẽ phải quăng vào hang sư tử đó chăng? Vua trả lời rằng: Sự đó là thật, theo như luật pháp của người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ, không thể đổi được. 13 Họ bèn đáp lại và tâu vua rằng: Đa-ni-ên, là một trong những con cái phu tù Giu-đa, không có lòng kiêng nể vua chút nào, hỡi vua, dầu đến cấm lệnh vua đã ký tên cũng vậy; song nó cứ một ngày cầu nguyện ba lần.
14 Khi vua nghe những lời đó, thì lấy làm buồn bã lắm; vua định lòng giải cứu Đa-ni-ên, và mãi đến khi mặt trời lặn, cố hết sức tìm thế để giải cứu người. 15 Nhưng các người đó nhóm lại cùng vua và tâu rằng: Hỡi vua, xin biết rằng theo luật pháp của người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ, hễ là cấm lệnh hay chỉ dụ nào mà vua đã lập định rồi, thì không thể thay đổi được. 16 Bấy giờ vua truyền điệu Đa-ni-ên đến, và phải ném người vào hang sư tử. Vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Đức Chúa Trời ngươi là Đấng ngươi hằng hầu việc, sẽ giải cứu ngươi. 17 Người ta bèn đem đến một hòn đá chận nơi cửa hang, và vua đóng ấn mình cùng ấn các đại thần nữa, hầu cho không có điều gì thay đổi được về Đa-ni-ên.
18 Sau đó, vua trở về cung mình, và suốt đêm kiêng ăn, cũng không đem bạn nhạc đến trước mặt mình, và vua không ngủ được. 19 Đoạn, vua dậy sớm, khi hừng sáng, vội vàng đi đến hang sư tử. 20 Khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu rĩ mà kêu Đa-ni-ên; vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Hỡi Đa-ni-ên, tôi tớ Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu việc, có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng? 21 Bấy giờ Đa-ni-ên tâu cùng vua rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời! 22 Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì. 23 Bấy giờ vua mừng rỡ lắm, và truyền đem Đa-ni-ên lên khỏi hang. Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình.

“Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình… Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của ông Đa-ni-ên trước chỉ dụ của vua như thế nào? Điều gì xảy ra với ông? Thái độ của vua ra sao? Đức Chúa Trời bảo vệ ông Đa-ni-ên như thế nào? Kỷ luật trong nếp sống cầu nguyện đem lại kết quả nào?

Do được Vua Đa-ri-út ưu ái và trọng dụng nên ông Đa-ni-ên bị các tể tướng và thống đốc ganh tị. Họ tìm cách hại ông Đa-ni-ên nên lập mưu xin vua ký sắc lệnh cấm toàn dân không được kêu cầu thần nào khác ngoài vua trong ba mươi ngày. Sau khi hay tin vua đã ký chỉ dụ, ông Đa-ni-ên không hề lo sợ hay chùn bước trong đời sống cầu nguyện của mình. Vẫn theo thường lệ, ông lên phòng cao, mở cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem và mỗi ngày ba lần quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời (câu 10). Dù biết nguy hiểm có thể ập đến, nhưng không vì thế mà ông Đa-ni-ên “tạm ngưng” hay “tạm hoãn” thì giờ tương giao với Chúa mỗi ngày. Tấm lòng kính sợ Chúa và trung tín của ông dành cho Chúa không hề bị hoàn cảnh làm cho thay đổi. Kỷ luật trong đời sống cầu nguyện mỗi ngày của ông đã giúp ông thêm vững vàng tin cậy Chúa, không sợ nguy hiểm, khó khăn.

Đúng như kế hoạch của các tể tướng, họ kéo đến để bắt quả tang ông Đa-ni-ên đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời mình. Họ liền tâu vua và ép vua phải thi hành sắc lệnh đã ký (câu 11-13). Vua rất đau lòng và muốn giải cứu ông Đa-ni-ên nhưng không thể thay đổi lệnh cấm đã ban hành. Vì thế, cuối cùng vua đành lòng sai đem ông Đa-ni-ên quăng vào hầm sư tử. Tuy nhiên, vua lại có lòng tin Đức Chúa Trời mà ông Đa-ni-ên bền lòng phục vụ sẽ giải cứu ông (câu 14-16). Sáng sớm hôm sau, vua vội đến hầm sư tử để kiểm tra. Đúng như lòng tin của vua, Đức Chúa Trời đã bảo vệ ông Đa-ni-ên được bình yên trước những con sư tử đói khát và hung dữ. Ông Đa-ni-ên được đem lên khỏi hầm, và trên thân thể ông không có một thương tích nào vì ông đã tin cậy Đức Chúa Trời mình (câu 19-23). Sau đó vua Đa-ri-út ra lệnh cho toàn quốc “mọi người phải tôn kính và run sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên” (câu 26 BTTHĐ).

Chính đời sống kỷ luật trong sự cầu nguyện của ông Đa-ni-ên đã khiến cho vua và nhiều người xung quanh nhìn biết Đức Chúa Trời hằng sống và quyền năng. Nếu ông Đa-ni-ên chùn bước trước sắc lệnh của vua và không dám cầu nguyện với Chúa thì làm sao chính ông, vua Đa-ri-út cũng như nhiều người khác kinh nghiệm được quyền tể trị, sự thành tín và sự bảo vệ của Chúa trên người tin cậy Ngài? Làm sao Danh Chúa được bày tỏ trước muôn dân? Khi giữ kỷ luật cầu nguyện, chúng ta sẽ thêm mạnh mẽ để đối diện thử thách, khó khăn và bền lòng cầu nguyện nhiều hơn.

Bạn có giữ kỷ luật trung tín cầu nguyện mỗi ngày không?

Lạy Chúa, xin giúp con học theo gương ông Đa-ni-ên giữ kỷ luật trong đời sống cầu nguyện mỗi ngày dù ở trong hoàn cảnh nào. Nguyện Danh Chúa được tôn cao qua đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 10:1-11:4

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN