Ngày 5 tháng Năm: TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU

Ðức Chúa Trời phán với Môi-se:
“Ta là ÐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU.”
Ngài lại phán: “Ngươi hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên như thế này:
‘ÐẤNG TỰ HỮU đã sai tôi đến với anh chị em.’ ”

Xuất Hành 3:14

Khi Môi-se gặp gỡ Chúa nơi bụi gai cháy, ông vẫn còn nhiều điều phải tìm hiểu về Chúa của mình. Môi-se đã rất ấn tượng với phép lạ trước mặt ông (Xuất Hành 3:3). Tuy nhiên, sẽ phải mất nhiều hơn một bụi gai cháy để đưa dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi cảnh giam cầm từ một quốc gia hùng mạnh nhất trong thời Môi-se. Liệu cùng một vị Thiên Chúa đã khiến một bụi gai bị đốt cháy mà không tàn rụi sẽ có thể làm những gì cần thiết để giải thoát cho nhiều người không?

Câu trả lời của Chúa là: “Ta là ĐẤNG TỰ HỮU!” Nghĩa là: “Này Môi-se, Ta sẽ là bất cứ điều gì ngươi cần Ta hiện hữu khi ngươi thực hiện công tác Ta giao cho. Nếu ngươi cần những dấu kỳ phép lạ để thuyết phục Pha-ra-ôn, thì đó sẽ là cách Ta thể hiện Bản Thân Ta. Nếu ngươi cần Ta can thiệp vào thiên nhiên và phân rẽ nước của Biển Đỏ, thì Ta sẽ bày tỏ Bản Thân Ta theo cách ấy. Nếu ngươi cần thực phẩm và nước, thì Ta sẽ là Đấng Chu Cấp của ngươi. Nếu ngươi sợ hãi, Ta sẽ là sức mạnh của ngươi.”

Khi Môi-se bắt đầu bước đi với Chúa, Môi-se không hình dung được tất cả những gì ông sẽ cần Chúa làm cho mình. Tuy nhiên, mỗi lần Môi-se đối diện với một nhu cầu, ông lại học được thêm một điều mới mẻ về Thiên Chúa. Môi-se tiến đến chỗ nhận ra rằng có nhiều thứ liên quan đến Chúa hơn là một bụi gai cháy. Điều gì sẽ xảy ra nếu Môi-se say mê với kinh nghiệm của ông ở bụi gai cháy đến nỗi ông đã xây dựng một lều tạm ngay tại chỗ ấy và thiết lập “Hội Thánh Bụi Gai Cháy”? Ông hẳn đã bỏ lỡ nhiều điều hơn nữa mà Chúa muốn bày tỏ cho ông!

Hãy nghĩ lại về sự hiểu biết của bạn về Chúa khi lần đầu tiên bạn bắt đầu bước đi với Ngài. Những kinh nghiệm của bạn đã mở rộng kiến thức của mình về Ngài như thế nào?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)