Bài thứ 338 Danh Chúa đầy đủ

Đọc Xuất Ai-cập 3

Câu căn bản: Đức Chúa Trời phán:”Ta là  Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” Ngài lại phán: “ Hãy nói với dân Y-sơ-ra-êm rằng: “Đấng Tự Hữu đã sai tôi đến với anh em.” Câu 14.

Suy niệm: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hay Chúa Hằng Hữu là tên tiếng Việt dịch nghĩa chữ Giê-hô-va hay Gia-vê. Thật ra Đức Chúa Trời là Đấng luôn có. Ngay từ khởi nguyên Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ vạn vật. Tên Chúa được đề cập đến từ Sáng Thế tới Khải Huyền. Dù hoàn cảnh nào hay lịch sử biến chuyển ra sao, danh hiệu của Chúa luôn luôn đầy đủ.

Đối với Môi-se, Chúa tự xưng là: Ta Là. Danh hiệu này diễn ý có thể là: “Ta sẽ là tất cả những gì con cần vào lúc nào hay nơi nào con cần.” Khi bạn cần thì Chúa có mặt. Ngài là Đấng Vĩnh Hằng có quyền năng. Bạn mắc bệnh chăng? Chúa Vĩnh Hằng sẽ chữa lành. Bạn phạm tội chăng? Chúa Vĩnh Hằng có quyền thanh tẩy. Bạn lầm lạc không biết đi về hướng nào chăng? Chúa là Đấng chăn dắt chỉ lối dẫn đường. Bạn đang bối rối trong khó khăn chăng? Chúa ban bình an. Bạn hiểu ý nghĩa tên Chúa chưa? Tên Chúa là nguồn mạch của mọi khả năng. Nhu cầu của bạn là gì chăng nữa tên Chúa vẫn phong phú và đầy đủ.

Khi lĩnh tụ Môi-se phân vân nghi ngờ,không yên tâm và lo lắng, Chúa bảo: “Đấng Ta Là sẽ ở cùng con. Danh Ta sẽ ở với con.” Mỗi ngày hãy cầu nguyện với niềm tin rằng danh quyền năng của Chúa bênh vực bảo vệ mình. Danh ấy đã hứa đơn giản rằng luôn đầy đủ cho bạn đối đầu với mọi cảnh ngộ

Vâng, danh Chúa là một nơi trú ẩn thường xuyên nhất. Danh Chúa cứu giúp bạn trong bão tố. Hãy hết lòng tin. Nhân danh Chúa thì bệnh tật bị xua đuổi, người bị giam cầm được buông thả, kẻ tội nhân được tha thứ. Không có danh hiệu nào khác được tôn trọng khắp đất trời như thế.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Cảm tạ Chúa vì đã ban cho con tên của Ngài. Tất cả nhu cầu của con đều do từ danh Ngài cung ứng.  A-men.

Nguyễn Sinh