Ngày 05/12 – “Mống Của Ta Trên Từng Mây”

“Ta đặt mống của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất” (Sáng thế ký 9:13)

Ý chỉ của Đức Chúa Trời là con người phải bước vào một tình tương giao tốt đẹp với Ngài, và giao ước của Ngài được hoạch định cho chính mục đích nầy. Tại sao Đức Chúa Trời không cưú vớt tôi? Ngài đã hoàn tất sự cưú rỗi cho tôi và đã ban cho tôi, nhưng tôi chưa bước vào trong tình tương giao với Ngài. Tại sao Đức Chúa Trời không làm mọi sự mà chúng ta nài xin? Ngài thật đã làm điều đó. Điểm quan trọng là – tôi sẽ bước vào trong giao ước của tình tương giao đó hay không? Mọi ơn phước lớn lao của Đức Chúa Trời đã hoàn thành và chấm dứt, nhưng các ơn phước đó không thuộc về tôi cho đến khi tôi bước vào sự tương giao với Ngài trên căn bản của giao ước Ngài.

Chờ đợi Đức Chúa Trời hành động là thái độ không tin của xác thịt. Có nghĩa tôi không có đức tin nơi Ngài. Tôi chờ đợi Ngài làm một điều gì đó trong tôi để tôi có thể dựa vào đó mà tin cậy. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không làm việc đó, bởi vì đó không phải là căn bản của tình tương giao giữa Đức Chúa Trời và loài người. Con người phải vượt khỏi giới hạn của thân thể vật chất và các mối cảm xúc để bước vào trong giao ước với Đức Chúa Trời, cũng như chính Đức Chúa Trời vượt khỏi giới hạn của Ngài để vào trong giao ước của Ngài đối với loài người. Đây là vấn đề của đức tin trong Đức Chúa Trời – một điều rất hiếm có. Chúng ta chỉ có đức tin qua các xúc cảm của chúng ta. Tôi không tin Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài đặt một điều gì rõ rệt vào tay tôi, để do đó tôi biết tôi thật có điều đó. Kế đó tôi nói lên, “Bây giờ tôi tin.” Không có đức tin được bày tỏ qua sự việc như vậy. Đức Chúa Trời phán, “Hãy nhìn xem Ta, và được cứu” (Ê-sai 45:22).

Khi tôi thực sự thương lượng công việc với Đức Chúa Trời trên căn bản của giao ước Ngài, hãy bỏ qua hết mọi sự khác, không còn chút ý nghĩ gì về sự thành công cá nhân – không có yếu tố cấu tạo nào thuộc loài người trong đó cả. Ngược lại, có một cảm xúc đầy trọn và chứa chan vì được đưa vào sự hiệp một với Đức Chúa Trời, và đời sống tôi được đổi thay và chiếu rọi sự bình an và vui mừng.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-