Ngày 20 tháng Năm: Sự Vâng Phục Từng Bước

607

Ngày 20 tháng Năm

Sự Vâng Phục Từng Bước

Sau những việc ấy Ðức Chúa Trời thử Áp-ra-ham. Ngài phán với ông: “Hỡi Áp-ra-ham!”
Ông đáp: “Thưa có con đây.” Ngài phán: “Hãy bắt con trai ngươi,
tức Y-sác con một ngươi, đứa con ngươi yêu quý, đi đến xứ Mô-ri-a,
rồi tại đó dâng nó làm của lễ thiêu trên một núi kia Ta sẽ chỉ cho.”
-Sáng Thế 22:1-2-

Khó khăn của chúng ta không phải là chúng ta không biết ý muốn của Chúa. Điều chúng ta khó chịu xuất phát từ sự kiện là chúng ta đã biết ý muốn của Ngài, nhưng chúng ta không muốn thi hành điều ấy!

Lần đầu tiên khi Chúa phán với Áp-ra-ham, các mệnh lệnh của Ngài rất thẳng thừng. “Hãy đi đến một xứ mà Ta sẽ chỉ cho” (Sáng Thế 12:1). Sau đó, Chúa đã dẫn dắt Áp-ra-ham qua một số thử thách trong nhiều năm. Áp-ra-ham học được sự kiên nhẫn khi ông chờ đợi lời hứa của Thiên Chúa về một đứa con trai, mà phải mất đến 25 năm mới được thực hiện. Áp-ra-ham học cách tin cậy Chúa qua các trận chiến với mấy vua, rồi qua sự hủy diệt của Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Tột đỉnh của bước đi trong đức tin của Áp-ra-ham là khi Chúa yêu cầu ông phải dâng làm sinh lễ một điều ông quý báu hơn bất cứ thứ gì khác. Sự vâng phục trước đây của Áp-ra-ham đã cho thấy ông luôn mau mắn và dứt khoát hy sinh bất cứ điều gì khác mà Chúa đòi hỏi nơi ông, nhưng ông đã có chuẩn bị cho lần này không? Chúa đã không đòi hỏi Áp-ra-ham phải thực hiện một sự hy sinh nào đáng kể như thế lúc khởi đầu mối quan hệ giữa ông với Ngài. Điều này xảy đến hơn 30 năm sau khi Áp-ra-ham đã bắt đầu bước đi với Chúa.

Khi Chúa Cha dần dần mặc khải những đường lối của Ngài cho bạn trong cuộc hành trình theo Chúa, thì giống như Áp-ra-ham, bạn sẽ phát triển một mức độ tin cậy sâu sắc hơn nơi Ngài. Lúc đầu, khi bạn mới trở thành một người theo Chúa, thì các lệnh truyền từ Đấng là Chủ của bạn có lẽ chỉ là cơ bản, chẳng hạn như chịu thanh tẩy (trong lễ báp-têm) hoặc thay đổi lối sống của bạn. Nhưng khi bạn học cách tin tưởng nơi Ngài sâu xa hơn, Ngài sẽ phát triển phẩm tính của bạn cho phù hợp với những thử thách lớn hơn, và cùng với thử thách lớn hơn đó sẽ kèm theo một tình yêu lớn lao hơn với Chúa và hiểu biết hơn về các đường lối của Ngài. Bạn có sẵn sàng để lãnh nhận điều Chúa sẽ mặc khải tiếp theo chưa?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)