Ngày 26/03 – Khải Tượng Thiêng Liêng Qua Đặc Tính Cá Nhân

“Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau nầy phải xảy đến.” (Khải huyền 4:1)

Một trạng thái cao hơn của tâm trí và một khải tượng thiêng liêng cao hơn chỉ có thể đạt được xuyên qua sự luyện tập cho đặc tính cá nhân đó được nâng lên trình độ cao hơn. Nếu bạn sống một đời sống cao đẹp và bạn tự nhận biết điều đó qua hình thức bên ngoài của đời sống, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục nói với bạn, “Này bạn, hãy vượt cao hơn nữa.” Cũng có một luật của sự cám dỗ liên tục kêu gọi bạn vượt lên cao hơn; nhưng khi bạn thực sự vượt lên, bạn chỉ gặp phải các cám dỗ khác và các nét đặc thù của bản chất. Đức Chúa Trời và Sa-tan cả hai đều dùng chiến lược của sự nâng cao lên, nhưng Sa-tan áp dụng chiến lược nó vào sự cám dỗ, và kết quả đó thật khác biệt. Khi ma quỉ nâng bạn lên cao đến một vị trí nào đó, nó làm cho bạn bị buộc chặt vào với ý kiến là sự thánh khiết là một điều gì xa hẳn khả năng của thịt và huyết có thể chịu đựng hay đạt được. Đời sống bạn trở nên như một người biểu diễn trò chơi trên dây leo, trên nóc cao của một lầu chuông. Bạn bám vào đó, cố gắng giữ thăng bằng cho bạn và không dám động đậy. Nhưng khi Đức Chúa Trời nâng bạn lên chốn cao thiên thượng qua ân điển của Ngài, bạn sẽ thấy một vùng cao nguyên bát ngát mà nơi đó bạn có thể đi lại, tới lui trong sự dễ dàng.

Hãy so sánh đời sống thiêng liêng của bạn trong tuần lễ nầy với cùng một tuần lễ của năm trước để thấy thể nào Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn lên một mức độ cao hơn. Tất cả chúng ta đều được đưa đến chỗ để thấy các sự việc theo quan điểm cao hơn. Không hề nên để Đức Chúa Trời chỉ cho bạn thấy một lẽ thật mà bạn không thể lập tức bắt đầu sống một đời sống theo đó để tiến cao hơn, hãy áp dụng ngay lẽ thật đó vào đời sống bạn. Phải làm việc xuyên qua đó, và tiếp tục ở trong ánh sáng đó.

Sự tăng trưởng của bạn trong ân điển không phải được đo lường bằng sự kiện là bạn chưa hề quay trở lại [đời sống cũ], nhưng bằng sự kiện bạn có được cái nhìn và sự hiểu biết về chính bạn là thể nào trong khía cạnh thiêng liêng. “Hãy lên đây”, bạn có nghe tiếng nói nầy từ Đức Chúa Trời chưa? – không phải tiếng nói nghe được rõ rệt trong hình thức, nhưng là tiếng nói đi sâu vào nơi thầm kín nhất của đặc tính bạn.

“Lẽ nào ta dấu Áp-ra-ham điều chi ta sẽ làm sao?” (Sáng thế ký 18:17). Đức Chúa Trời phải dấu khỏi chúng ta các công việc của Ngài, vì cớ trình độ lớn lên của đặc tính cá nhân của chúng ta, cho đến khi chúng ta đạt đến trình độ mà Ngài có thể bày tỏ mọi sự đó với chúng ta.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-