NGÀY 6 Bình An Cho Những Ai Được Đức Chúa Trời Vui Lòng

Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người! (Lu-ca 2:12-14)

Bình an cho ai? Có một nốt trầm buồn vang lên trong lời ngợi khen của các thiên thần. Bình an giữa những người mà ân trạch của Chúa dành ban cho họ. Bình an giữa những người mà Ngài đẹp lòng. Nhưng không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:6). Vì vậy Giáng sinh không mang lại bình an cho tất cả.

“Sự phán xét đó là như vầy,” Chúa Jêsus nói “Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa” (Giăng 3:19). Hoặc như cụ Si-mê-ôn đã nói khi gặp Hài nhi Jêsus “Con trẻ nầy đã được chỉ định để làm cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc trỗi dậy, và là một dấu hiệu gây nên sự chống đối… Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ.” (Lu-ca 2:34-35). Ồ, có bao nhiêu người nhìn thấy trong ngày Giáng sinh ảm đạm, lạnh lẽo ấy không gì khác hơn một dấu hiệu gây nên sự chống đối.

“Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:11-12). Chỉ với các môn đồ, Chúa Jêsus nói rằng “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27).

Những người được hưởng sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết là những người trong mọi sự dùng lời cầu nguyện và nài xin mà trình các sự cầu xin mình cho
Đức Chúa Trời (Phi-líp 4:6-7).

Chìa khoá mở kho báu bình an của Đức Chúa Trời là tin vào các lời hứa của Ngài. Vì vậy Phao-lô cầu nguyện “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin” (Rô-ma 15:13). Và khi chúng ta thực sự tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời và có được niềm vui, sự bình an và tình yêu thương, thì Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển.

Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất giữa những người Ngài hài lòng! Mọi người—từ mọi dân, mọi ngôn ngữ, bộ lạc và mọi quốc gia—là những ai tin Ngài.

TIN VUI MỪNG LỚN
25 Bài Đọc Tĩnh Nguyện Dành Cho Mùa Vọng

https://vietnamesetheologicalreview.org/vi/desiringgod/john-piper/john-piper-tin-vui-mung-lon-2/