Ngày 9 tháng Sáu Bị Cám Dỗ Như Chúng Ta

Ngày 9 tháng Sáu

Bị Cám Dỗ Như Chúng Ta

Vì chính Ngài đã bị cám dỗ trong khi chịu đau đớn,
nên Ngài có thể giúp đỡ những người đang bị cám dỗ.
-Hê-bơ-rơ 2:18-

Bạn sẽ không khi nào phải đối diện với một cám dỗ quá lớn mà Chúa lại không tạo đủ mọi cách để giúp bạn vượt qua. Với tình yêu của Ngài, Thiên Chúa đã làm mọi điều cần thiết để giúp bạn đắc thắng mỗi khi bạn đương đầu với cơn cám dỗ. Ngài đã mặc khải rõ ràng ý muốn của Ngài trong Kinh Thánh cho bạn để bạn sẽ không bị bối rối về những gì đúng cần phải làm. Ngài đã đặt Chúa Thánh Linh trong bạn để hướng dẫn bạn trong những quyết định của mình, và cáo trách bạn khi bạn chọn lựa những điều có hại. Đối với mỗi cơn cám dỗ, Chúa cũng vạch sẵn lối giải thoát để bạn không bao giờ phải đầu hàng nó (1 Cô-rinh-tô 10:13). Mọi sự được đặt đúng chỗ để bạn kinh nghiệm được sự đắc thắng mọi cơn cám dỗ.

Tuy nhiên, trong tình yêu vô hạn của Ngài, Thiên Chúa còn làm hơn thế để bảo vệ bạn an toàn khỏi cơn cám dỗ. Chúa đã để chính mình Ngài phải chịu trọn vẹn gánh nặng của cơn cám dỗ. Chính Con Thiên Chúa đã hạ mình, và nhận lấy mọi giới hạn của xác thịt yếu đuối của con người, và đã chịu cám dỗ trong mọi cách như chúng ta. Chúa Giê-su biết thế nào là mệt nhọc, đói khát và trải qua cùng những giới hạn mà chúng ta đã chịu; nhưng Ngài vô tội. Đây chính là Đấng mà khi đối đầu với cám dỗ, chúng ta phải chạy đến cùng Ngài. Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa không biết thương cảm, không quan tâm đến việc chúng ta phải tranh chiến để sống công chính, nhưng chúng ta bước theo một Thiên Chúa biết rõ khó khăn như thế nào khi chúng ta chống cự tội lỗi và đứng vững trước cám dỗ. Chúng ta có thể đến gần Chúa Giê-su Christ với lòng xác tín, biết rằng Ngài hiểu được cảnh ngộ khốn cùng của mình. Ngài biết cách giúp chúng ta khi chúng ta bị cám dỗ.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)