Cầu nguyện và trả lời cầu nguyện

10-06-2014 5318
Ta sẽ cầu nguyện như thế nào khi mọi việc trong đời ta dường như đổ vỡ cả?  Ta sẽ ngưng cầu nguyện và oán trách Chúa vì Ngài không quan tâm đến ta hay quên là có ta hiện diện chăng?

Nhiều người chán nản vì cầu nguyện mãi mà chẳng thấy Chúa hành động gì cả.  Cũng như cầu cho được trúng số độc đắc mà chẳng bao giờ trúng.  Có người chỉ muốn chết vì cầu xin cho thu nhập được cao mà mãi chẳng thấy đâu và cầu cho sức khoẻ tốt hơn mà vẫn bệnh.

Ta nên nhớ rằng cầu nguyện không phải như đứng kéo những chiếc giây từ trời xuống,  hễ nói đúng lới nào đó cũng như kéo đúng sợi giây,  đúng công thức thì tự động nhận được bất cứ điều gì mình xin.

Có người giải thích tại sao cầu nguyện không được trả lời là vì:

Nếu lời cầu xin sai,  Chúa sẽ trả lời không được.

Nếu cầu xin chưa đúng thời điểm Chúa cho,  Chúa sẽ trả lời thong thả đã

Nếu ta có lỗi lầm mà cứ cầu xin,  Chúa trả lời chưa phải lúc

Nếu cầu xin đúng,  Chúa trả lời  tiến hành đi

Cầu nguyện căn cứ nhiều vào mối tương giao của đứa con với người Cha.

Cầu nguyện không phải là đòi hỏi Chúa một điều gì,  hay ra lệnh cho Chúa phải đưa đến những gì mình ưa thích,  như thịnh vượng,  giàu sang vì mình đã làm những điều cho là tốt cho Chúa.  Cầu nguyện thật ra là con nói chuyện với Cha.

Người Cha thương yêu của chúng ta trả lời theo hiểu biết của Ngài,  chắc chắn vượt khôn ngoan hiểu biết của chúng ta,  có thể khác với điều chúng ta quan niệm.

Chúa nghe lời cầu xin của mỗi chúng ta,  nhưng những câu trả lời sâu xa hơn mọi hiểu biết con người.

Có những câu trả lời trực tiếp.  Xem dường như lời xin và lời đáp song song với nhau trên các tuyến song song.  Đó là cách chúng ta ưa thích.  Nghĩa là ta xin và lập tức được Chúa cho.  Chúa thường trả lời cho những người mới tin nhận Ngài như thế để họ hiểu rằng Chúa Toàn Năng và Ngài không có giới hạn nào cả.

Có những lần trả lời chậm trễ.  Đây là vấn đề về thời điểm.  Chúa trả lời theo thời gian mà Chúa chọn,  không phải thời gian của chúng ta.

Đôi khi trả lời lại khác với điều chúng ta cầu xin hay mong đợi.  Chúng ta cầu xin một điều gì đó,  thế rồi một thời gian sau nhìn lại mới nhận ra rằng Chúa có trả lời,  nhưng khác hẳn với điều chúng ta xin,  và điều Chúa cho lại tốt hơn điều mình muốn.

Đôi khi Chúa khước từ.  Chúa thương yêu chúng ta nên Ngài không cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cầu xin.  Sống nhiều năm,  nhìn lại  ta mới thấy có những điều Chúa không ban cho lại là tốt.  Nếu Chúa cho tất cả những gì ta xin,  có khi lại đem tai hại nhiều hơn là phước hạnh.  Chúa biết ta cần gì và Ngài cũng biết Chúa ban điều nào thích hợp nhất cho ta.

Nguyễn Sinh

Các tin khác »