Phương Pháp Chứng Đạo Hiệu Quả

17-01-2018 2023

Phương Pháp Chứng Đạo Hiệu Quả

5 bước thực hiện Mục Vụ Anh rê

Trong Festival Yêu Hà-nội trong tháng 12, năm 2017 Đoàn Truyền Giảng Billy Graham đã huấn luyện con dân Chúa Phương Pháp Chứng Đạo lấy tên là:  Năm Bước thực hiện Mục Vụ Anh-rê, căn cứ vào Giăng 1: 40-42. Kết quả là trong hai ngày truyền giảng tại Sân Quần Ngựa Hà-nội, đã có trên 7000 người tin nhận Chúa Giê-xu.  Mời bạn đọc xem và áp dụng.

Đọc Kinh Thánh: Giăng 1:40-42

Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Jêsus đó, một là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ.

Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ).

42Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-e-rơ).

Câu căn bản: Giăng 1:42a “42Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus

Bước 1: Cầu nguyện xin Chúa ban cho 10 người chưa biết đến Chúa Giê-xu

(Có thể là người thân của bạn, anh chị em, họ hàng, bạn bè, hoặc thậm chí cả người bán hàng đầu ngõ...hoặc bất kỳ ai mà Chúa cảm động).

Bước 2: Xây dựng mối quan hệ thân thiết với người mình đã ghi tên.

(Hãy luôn nhớ rằng: tình yêu thương cần thể hiện bằng hành động cụ thể: liên lạc với họ, thường xuyên gặp gỡ họ, giúp đỡ họ trong công việc và học tập, giúp đỡ họ trong các nan đề mà họ gặp phải...)

Bước 3: Mời họ đến với nhóm tế bào, các buổi truyền giảng hoặc Hội Thánh nơi mình sinh hoạt.

(Lưu ý: bạn phải ở bên cạnh họ, đi cùng họ để khuyến khích và động viên họ).

Bước 4: Ở cạnh họ và khuyến khích họ bước lên tiếp nhận Chúa sau buổi nhóm khi có cơ hội.

Bước 5: Chăm sóc họ đến khi họ trở thành tín đồ trung tín trong Hội thánh.

(Hãy nhớ rằng: những người mới tin Chúa là "con đỏ thuộc linh". Họ cần được chăm sóc, quan tâm một cách đặc biệt. Hãy thường xuyên gặp gỡ thông công với họ, cầu nguyện cho họ, dẫn họ đến Hội thánh và điểm nhóm tế bào).

Nguyễn Sinh