Bài 04: TIÊN TRI VÀ SỨ ĐIỆP

09-03-2018 740

Bài 04: TIÊN TRI VÀ SỨ ĐIỆP

 

Mục đích của nhà tiên tri là gì?

Phải chăng nhà tiên tri chỉ quan tâm về tiên đoán tương lai?

Chúa Giê-xu có phải là tiên tri hay không?

Ngày nay còn có tiên tri hay không?

Nhà tiên tri theo nghĩa của Kinh thánh là một người được Chúa kêu gọi để truyền lời Chúa cho dân Chúa. Tiên tri là phát ngôn nhân thiêng liêng, một sứ giả của Chúa (Xuất Ê-díp-tô ký 6:28- 7:5). Thực ra, sứ điệp của nhà tiên tri thường được giới thiệu bằng một câu chủ ý nói rằng lời nhà tiên tri nói ra chính là lời ông ta nhận được từ chính Chúa.

Một câu thường được dùng để giới thiệu là: “Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Đấng tiên tri.”

Một câu khác cũng thường được dùng để giới thiệu là:  “Ê-sai, con trai A-mốt có sự hiện thấy về nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem.” Nghĩa là nhà tiên tri được Chúa cho thấy một hiện tượng lạ và nghe lời Chúa truyền.

Sự quan hệ giữa lời Chúa và lời của nhà tiên tri đều có tác dụng đến người nghe và hành động của người ấy. Người nghe nhà tiên tri nói phải đáp ứng như chính lời phán của Chúa. Sứ điệp của nhà tiên tri thường liên quan đến tương lai, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Đặc tính này của sứ điệp tiên tri huyền diệu và lạ thường đến nỗi thường làm chúng ta khó hiểu hành động của chính vị tiên tri. Thực ra, quan tâm của nhà tiên tri về tương lai thường tập trung vào cách sống của dân Chúa trong hiện tại. Nghĩa là các tiên tri vẽ ra một bức tranh về tương lai sẽ trở nên hiện thực nếu dân Chúa không chịu ăn năn hối lỗi. Điểm cần nhớ là nhà tiên tri không bao giờ cho thấy rõ tương lai vì tương lai, nhưng chính là để nói về tình trạng hiện tại.

Dĩ nhiên là Kinh thánh cũng cảnh báo những người tự nhận mình là tiên tri trong khi họ không được Chúa kêu gọi. Chúng ta đọc về các tiên tri giả như Sê-đê-kia (1 Các Vua 22) và Ha-na-nia (Giê-rê-mi 28). Chúa cũng ra các luật lệ để phân biệt tiên tri giả với tiên tri thật. Một tiên tri giả có thể nói nhân danh các thần thánh khác. Cho dù lời tiên tri của ông ta có kèm theo cả phép lạ, dân Chúa cũng không nên tin ông ta (Phục Truyền Luật Lệ ký 13:1-5). Ngay trường hợp tiên tri nói tuyên bố lời Chúa, nhưng nếu lời tiên tri của ông ta không xẩy ra thì ông ta cũng là tiên tri giả (Phục Truyền 18:14-21).

Trọng tâm của tiên tri là người tiên tri phải là sứ giả của Chúa. Nhưng nhà tiên tri còn hơn là một sứ giả. Thí dụ như trường hợp nhà tiên tri cầu thay cho người khác. Họ có trách nhiệm thiêng liêng là cầu thay cho phúc lợi của người khác. Sáng thế ký 20:7 ghi lại việc Áp-ra-ham là tiên tri cầu thay cho vua A-bi-mê-léc. Áp-ra-ham được gọi là tiên tri của Chúa, không phải để làm sứ giả truyền sứ điệp của Chúa cho vua A-bi-mê-léc, nhưng là người cầu thay cho vua này không bị Chúa sát hại.

Lãnh tụ Môi-se lúc sau cũng thường cầu thay cho dân Chúa khi Chúa muốn phán xét tội của họ (Xuất Ê-díp-tô ký 17:14-20). Môi-se cũng là một vị tiên tri của Chúa (Phục Truyền 18:15-20). Thành ra từng hồi từng lúc, các tiên tri còn là người cầu thay cho người khác nữa.

Khi dân Chúa có Vua cai trị thì nhà tiên tri đóng một vai trò quan trọng. Họ là lương tâm của Vua. Chính ông Vua phải là một gương tốt và khuyến khích đời sống tin kính thánh thiện (Phục Truyền 17:14-20) nhưng thường thì các vua Do-thái và Giu-đa còn dẫn dân đi lạc và không tôn thờ Chúa.

Khi tình trạng này xảy ra, nhiệm vụ của nhà tiên tri là đối diện với Vua, và nếu có thể được, khuyên Vua trở lại Chính Đạo. Vua Sau-lơ là vua đầu tiên của Do-thái và tiên tri Sa-mu-ên là lương tri của Vua Sau-lơ, Sa-mu-ên thường gặp gỡ Vua Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 13) và sau cùng công bố phán xét của Chúa đối với ông Vua này (1 Sa-mu-ên 15).

Thường thì các tiên tri quan tâm về hiện tại, nhưng họ cũng thông báo về tương lai nữa. Thường khi tiên tri về tương lai có thể xa nhiều năm, nhiều thập niên hay có thể nhiều thế kỷ trước nữa. Họ nhìn xa hơn những thời đại của họ, đến tận qua thời gian mà Chúa Cứu Thế đến trần gian nữa. Một số các nhà tiên tri như Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 7-12) và Xa-cha-ri (Xa-cha-ri 14) nói tiên tri về thời mạt thế. Những lời tiên tri về tận thế thường được ban cho bằng những ngôn ngữ dùng nhiều hình ảnh. Các lời này vừa tiết lộ lại vừa che giấu sự thật về thời tận thế. Những lời tiên tri đó không cho chúng ta một dấu chỉ nào trực tiếp hay gián tiếp, về khi nào thì tận thế sẽ đến.

Mục đích của các lời tiên tri về tận thế này là để an ủi con dân Chúa trong hiện tại. Vì sống trong một thế giới sa ngã, vô đạo, con dân Chúa nhiều khi cảm thấy đau xót trong hiện tại và nhìn vào hy vọng tương lai. Các lời tiên tri đưa ra những an ủi thiêng liêng khi nói rằng Chúa Cứu Thế chắc chắn sẽ tái lâm trong tương lai và Ngài sẽ đem chúng ta đi với Ngài. Các lời tiên tri này vẽ ra một bức tranh tương lai vui mừng và khiến cho những đau thương hiện tại như chỉ xẩy ra nhanh chóng  (Rô-ma 8:18-25).

 

Nguyễn Sinh