MƯỜI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA JESUS

31-03-2018 1691

MƯỜI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA JESUS

Tác giả: Adrian Warnock

  1. Sự kiện Phục Sinh của Chúa Giê-xu là tâm điểm của sứ điệp Cơ-đốc-giáo và không bao giờ bị bỏ qua hay coi thường.

Ngày nay nhiều khi chúng ta nghe các người giảng truyền Phúc âm tập trung vào Thập tự giá. Sự Phục sinh thường bị bỏ qua hay là nói lướt qua mà thôi. Khác hẳn với các bài giảng ghi lại trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chú trọng nhiều đến sự phục sinh của Chúa Giê-xu và rất ít nói về cái chết của Ngài.

Buồn thay, Hội Thánh dường như chỉ xúc động lên về sự phục sinh mỗi năm chỉ một lần vào lễ Phục sinh. Trên thực tế, mỗi Chủ Nhật đều là Chủ nhật Phục sinh. Hội Thánh ban đầu đã hội họp vào ngày thứ Nhất trong tuần lễ để kỷ niệm cuộc đắc thắng tử thần của Chúa Cứu Thế.

  1. Lòng tin về sự Phục sinh về thể xác của Chúa Giê-xu định nghĩa về Giáo-lý của Cơ Đốc Giáo.

Tất cả mọi tín hữu trong mỗi nhánh đạo chính thống, từ Chính thống giáo cho đến Công giáo; từ Các nhóm Ngũ Tuần cho đến Báp-Tít Cải Cách - Đều tin vào sự thật là ngôi mộ hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ đây là điểm duy nhất mà tất cả chúng ta đều đồng ý.

Trong thơ Rô-ma 10:9 Sứ đồ Phao-lô nói rằng: ”Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;”

Ta có thể định nghĩa một người tin Chúa là người tin vào sự sống lại bằng thân xác của Chúa Giê-xu.

  1. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu chứng tỏ cho toàn vũ trụ về Thần Tính của Chúa Giê-xu và tình thương của Thiên Chúa đối với Ngài

Rô-ma 1:2-4 ghi rằng: “là Tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh thánh, về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Đa-vít sanh ra, theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta."

Công Vụ 5: 30 - 31 ghi: “Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên."

  1. Không có sự Phục Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ không có Giáo Hội hay Hội Thánh.

Sau khi Chúa Giê-xu bị bắt và bị hành hình các môn đệ lạc lõng, bất lực và khiếp sợ. Phi-e-rơ đã từng chối Chúa, trong khi các môn đệ khác thì trốn chui trốn nhủi. Nếu Chúa Giê-xu không thực sự phục sinh thì không có sức mạnh nào hướng dẫn một nhóm người rách bươm như thế, dám đứng lên chia sẻ sứ điệp và ngày nay thành một phong trào to lớn nhất của nhân loại.

Vì vững tin vào sự phục sinh của Chúa Giê-xu mà các môn đệ của Chúa đã liều bỏ mọi sự và nhiều trường hợp còn bị giết chết nữa. Người ta chịu chết vì lầm tin về đối tượng. Nhưng không ai có thể tin được tất cả các môn đệ bằng lòng chết cho một sự giả dối.

Giáo-Hội không sáng tạo ra sự phục sinh, mà chính là sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sáng tạo ra Giáo-Hội

  1. Sự xao nhãng, không chú trọng vào sự phục sinh của Chúa Giê-xu rất có thể là một trong những lý do mà cuộc giảng truyền Phúc âm không gây được sức mạnh.

Sứ đồ Phao-lô dạy trong Rô-ma 1:16 rằng: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc;"

Phúc Âm, Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tin Lành đó phải chứa đựng sự phục sinh của Chúa Giê-xu mới có quyền phép giải cứu.

  1. Sự Phục Sinh của Chúa Giê-xu đem lại sự xưng công chính cho chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô dạy trong Rô-ma 4: 25 rằng: “Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công chính của chúng ta.”

  1. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu cho chúng ta niềm vui là Chúa đang sống với chúng ta hôm nay.

Chúa hứa rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta cho đến tận thế. Một người anh hùng nằm trong nấm mộ không giúp ta được gì. Nhưng một Cứu Chúa đã sống lại đang ở trên trời cho chúng ta tin tưởng.

  1. Sự Phục sinh của Chúa Giê-xu cho chúng ta hy vọng sang bên kia của nấm mồ.

Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-14 sứ đồ Phao-lô-day: “Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài."

Vì Chúa Giê-xu đã chiến thắng nấm mồ, chúng  một ngày kia cũng sẽ sống lại và chúng ta sẽ gặp lại Chúa Giê-xu và những người thân yêu của mình.

  1. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu kết hợp mỗi tín hữu bằng sức mạnh đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết.

Sứ đồ Phao-lô dạy trong 1 Cô-rinh-tô 15:45 rằng: “ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống. Và trong Rô-ma 8:11 rằng:” Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống."

  1. Vì có sự phục sinh của Chúa Giê-xu chúng ta có thể biết rằng Chính Chúa Giê-xu sẽ trở lại để phán xét và quản trị thế gian

Công vụ Các Sứ Đồ 17:30-31 ghi: “Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay bảo hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.”

 

Nguyễn Sinh