Bài 07: LÃNH TỤ MÔI-SE - TIÊN TRI ĐẦU TIÊN CỦA CHÚA

31-03-2018 1299

TÌM HIỂU TIÊN TRI & SỨ ĐIỆP

 

Bài 07: LÃNH TỤ MÔI-SE - TIÊN TRI ĐẦU TIÊN CỦA CHÚA

Theo Sáng Thế Ký 20:7 thì Áp-ra-ham được gọi là tiên tri đầu tiên trong cả Kinh thánh. Tuy nhiên nhà tiên tri Chúa chỉ định để chăn dân Chúa và truyền Mặc khải của Ngài cho dân Chúa đầu tiên hết trong lịch sử dân Chúa chính là lãnh tụ Môi-se.

Lãnh tụ Môi-se có một chỗ đứng đặc biệt trong lịch sử cứu chuộc của dân Chúa (Hê-bơ-rơ 3:1-5). Trong việc quản trị dân Chúa do Chúa chủ trì, kéo dài mãi cho đến khi Con Đức Chúa Trời giáng thế, lãnh tụ Môi-se là đầy tớ của Chúa. Ông cũng là người đứng đầu hết của các tiên tri.

Lãnh tụ Môi-se là người được Chúa nâng lên cao do quan hệ đặc biệt của ông với Chúa. (Dân số ký 12:6-8; Phục Truyền Luật Lệ ký 34:10-12). Khi A-rôn và Mi-ri-am than phiền về việc Môi-se được cất nhấc lên làm người trung gian giữa Chúa Giê-hô-va và dân Chúa, Môi-se không đối đáp với họ (Dân số ký 12:3). Nhưng Chúa đã trả lời họ và bênh vực Môi-se như trong Dân số ký 12:6-8.

Lãnh tụ Môi-se là người đầu tiên được nhận mặc khải từ Chúa, ghi chép lại và dạy cho dân Chúa. Mặc khải này trải rộng khắp các lĩnh vực của sự sống kể cả luật lệ về sự thánh khiết, tinh sạch, nghi lễ, đời sống gia đình, việc làm và xã hội. Qua lãnh tụ Môi-se, Chúa đã hoạch định hình thành một dân Chúa theo ý Ngài. Mặc khải của Chúa là khiến dân Chúa không bị tiêm nhiễm những việc làm quái gở của các dân ngoại Do-thái, kể cả bói toán và ma thuật.

Những lời sau cùng của Bộ Ngũ Kinh chứng nghiệm cho vai trò quan trọng của lãnh tụ Môi-se:

Phục Truyền Luật Lệ ký 34:10-12 chép: Về sau, trong Y-sơ-ra-ên không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se, mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt. Không có ai bằng người, hoặc về các dấu kỳ, phép lạ mà Đức Giê-hô-va sai người làm tại trong xứ Ê-díp-tô, trước mặt Pha-ra-ôn, các quần thần, và cả xứ của người; hoặc hết thảy công việc lớn lao và đáng sợ mà Môi-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên.”

 

Lãnh tụ Môi-se: Người Trung Bảo của Giao-ước

Lãnh tụ Môi-se là người trung bảo của giao-ước Si-nai (Xuất Ê-díp-tô ký 19:3-8). Giao-ước này còn được gọi là Giao-ước Môi-se, là một định chế về ân sủng và lời hứa mà Chúa dành riêng dân Ngài cho Chúa qua sự thánh hóa của luật thiêng liêng. Chúa đối xử với dân Chúa bằng ân huệ, ban cho họ những lời hứa phúc lành, thánh hóa đời sống họ theo luật thánh của Ngài. Giao-ước quản nhiệm là một biểu lộ cụ thể về Vương quốc của Chúa.

Chủ yếu của giao-ước là lời hứa này: “Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ê-díp-tô.” (Xuất Ê-díp-tô ký 6:7; Ê-xê-chi-ên 11:20)

Dù rằng lãnh tụ Môi-se chưa biết Mặc khải về Chúa Cứu Thế, ông đã thấy “vinh quang” của Chúa. (Xuất 34:29-35) Sứ đồ Phao-lô xác nhận ân huệ của Chúa trong Giao-ước Môi-se khi ông viết cho Hội Thánh Rô-ma rằng: “tức là dân Y-sơ-ra-ên, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa; là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. A-men."

Bản Thánh Kinh Diễn Ý dịch lại mấy câu này thành:

Họ là dân tộc được Thượng Đế nhận làm con cái, chia sẻ vinh quang, kết lời giao ước. Ngài dạy họ luật pháp, cách thờ phượng và hứa cho họ nhiều ân huệ.

Họ là dòng dõi các vĩ nhân. về phương diện thể xác, Chúa Cứu Thế cũng thuộc dòng dõi ấy. Nhưng Ngài vốn là Đấng Chí Cao, là Thượng Đế đáng được chúc tụng muôn đời."

 

Lãnh tụ Môi-se: Nhà tiên tri về thời mạt thế

Lãnh tụ Môi-se, nhà tiên tri vĩ đại nhất trước khi Chúa Cứu Thế giáng sinh đã nói về công nghiệp của một Đấng tiên tri khác:

Phục Truyền Luật Lệ ký 18:15 ghi: “Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy!”

Trong khi đó Hê-bơ-rơ 3:5 ghi: “Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng.

“điều ngày sau sẽ được rao giảng” ghi trong Hê-bơ-rơ 4:1-13 – mời độc giả mở ra đọc.

Đó chính là sự yên nghỉ trong Chúa Giê-xu mà vì danh Chúa lãnh tụ Môi se cũng chịu đau đớn Hê-bơ-rơ 11:26: “người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng.”

Hy vọng về thời mạt thế trong mặc khải của lĩnh tụ Môi-se là sự hiện diện của Chúa giữa dân Chúa.

Mạt thế của Do-thái bắt đầu từ Áp-ra-ham trong giao-ước của Áp-ra-ham và Israel. Lãnh tụ Môi-se - đầy tớ của chúa, người cầu thay, Trung Bảo của giao-ước chỉ ra qua thời đại ông, một thời yên nghỉ hay Sa-bát.

Ngày yên nghỉ là dấu chỉ của giao-ước: “Phần ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nhứt là các ngươi hãy giữ ngày sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi, trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta, là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh.” (Xuất Ê-díp-tô ký 31:13)

Lãnh tụ Môi-se đau đớn nhận ra rằng dân Chúa không thể vào sự yên nghỉ đó vì họ bất tuân lệnh Chúa và nổi loạn phản chống Chúa.(Phục Truyền Luật Lệ ký 4:21-26) Tuy nhiên ông cũng nói đến một thời mới mở ra do ân huệ, có tự do và trung tín. (Phục Truyền 4:29-31)

(Xin độc giả vui lòng mở các phần Kinh thánh này và chịu khó đọc để hiểu rõ lời Kinh thánh.)

Tiên tri Môi-se không có sách riêng, nhưng Phục Truyền Luật lệ ký hai chương  32 và 33 có ghi lại: Bài ca của lãnh tụ Môi-se và Lời tiên tri Chúa tỏ cho ông.

(Mời độc giả đọc Phục Truyền Luật lệ ký 32 - 33 và chiêm nghiệm.)

 

Nguyễn Sinh