Bài 08 TIÊN TRI SA-MU-ÊN - NHÀ TIÊN TRI GƯƠNG MẪU

06-04-2018 1233

Bài 08

TIÊN TRI SA-MU-ÊN - Nhà Tiên Tri Gương Mẫu

 

Thời đại từ lãnh tụ Môi-se đến tiên tri Sa-mu-ên

Tiên tri Sa-mu-ên là cầu nối giữa thời đại lãnh tụ Môi-se - Giô-suê với thời đại Đa-vít - Sa-lô-môn. Sau khi Môi-se qua đời, lời Chúa đến với lãnh tụ Giô-suê và dân tộc Israel tiếp tục được bảo đảm là Chúa vẫn ở cùng họ. (Giô-suê 3:7; 4:14; 6:27) Một thời gian ngắn trước khi qua đời lãnh tụ Giô-suê cũng khuyên bảo các lãnh đạo dân Chúa là phải tuyệt đối trung tín với Chúa (Giô-suê 23:1-11) vì chính Giô-suê lúc ấy cũng đã cao tuổi không thể đem dân Chúa vào tình trạng “yên nghỉ” được. (Giô-suê 13:1)

Mặc dù lãnh tụ Môi-se từng hết lời căn dặn rồi đến Giô-suê, và các đầy tớ của Chúa tiếp nối (Giô-suê 23 và 24; Các quan xét 2:1-5; 6:7-10) song dân Israel vẫn nổi loạn chống Chúa và thường bị Chúa ruồng bỏ.

Chúa thử nghiệm sự trung thành của dân Chúa (Các Quan Xét 2:22 - 3:1) nhưng dân Chúa tất cả đều bất trung, phản bội từ cá nhân cho đến từng chi tộc và cả nước, đều khước từ Chúa. Chúa đã bỏ lời hứa cho họ vào nơi yên nghỉ. (Các Quan Xét 2:3, 21;  Thi-thiên 95:11)

 

Sa-mu-ên: người đầy tớ của Chúa

Tiên tri Sa-mu-ên được gọi là Tiên tri đầu tiên (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:24). Chúa đã gọi đích danh Sa-mu-ên làm tiên tri cho Ngài (1 Sa-mu-ên 3:1-14) và cũng tinh thần lãnh tụ Môi-se. (Giê-rê-mi 15:1)

Sa-mu-ên được công nhận là đầy tớ Chúa là người truyền rao Lời Chúa cho dân Chúa, cá nhân cũng như tập thể (1 Sa-mu-ên 9:6; 7:2-4; 8:1-22) Dân Chúa công nhận Sa-mu-ên là người của Chúa sai đến với họ: 1 Sa-mu-ên 3:19-20

Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người: Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư.

Từ Đan cho đến Bê-e-Sê-ba, cả Y-sơ-ra-ên đều biết rằng Sa-mu-ên được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va.” 

Chúa đã chọn Sa-mu-ên trong lúc dân Chúa đang bị khủng hoảng. Sa-mu-ên vừa làm “Quan Xét”, “Thầy Tế Lễ” lại vừa là “Tiên tri”.

Sa-mu-ên trở thành “thầy tế lễ” sau khi Lều Đền Thờ Tạm tại Si-lô bị hủy đi và Hòm Giao-ước bị quân Phi-li-tin chiếm giữ (1 Sa-mu-ên 4:1 – 7:1). Sa-mu-ên như lãnh tụ Môi-se cũng cầu thay cho dân Chúa. ( 1 Sa-mu-ên 7:9; 12:17,19,23)

Sa-mu-ên là Quan xét cuối cùng và là Tiên tri đầu tiên của dân Chúa, sau thời Môi-se (Công Vụ 13:20 và Công vụ 3:24) ông phục vụ Chúa trong thời chuyển tiếp từ Các Quan Xét sang thời Israel có vua đầu tiên là Sau-lơ.

Tiên tri Sa-mu-ên là Quan xét thanh liêm, trung tín, sống đúng theo đạo Chúa, thống nhất các chi tộc Do-thái, chiến thắng quân Phi-li-tin. (1 Sa-mu-ên 7:13-17)

 

Sa-mu-ên: Người bảo vệ Đạo Chúa

Tiên tri Sa-mu-ên là tiên tri gương mẫu cho các tiên tri vì ông là người bảo vệ việc tôn thờ Chúa. Chăm sóc tất cả 12 chi tộc, đem phục hưng lại cho nước Israel, hướng dẫn dân tôn thờ Chúa và mọi chi tộc nghe theo chỉ đạo của ông. Sa-mu-ên cũng làm cho nước Israel vững vàng đối với nước ngoài, làm cho nước được an bình và thịnh vượng. (1 Sa-mu-ên 7:6; 12:18-19)

Trong địa vị là người phát ngôn của Chúa cho dân và cho Vua Sau-lơ, Sa-mu-ên giữ đúng nhiệm vụ người bảo vệ việc thờ kính Chúa. Sa-mu-ên từng trách mắng Vua Sau-lơ về việc dâng tế tễ không chờ đợi và sau đó về việc không tiêu diệt hết dân A-ma-léc theo lệnh Chúa. Cuối cùng Sa-mu-ên tuyên án phạt của Chúa đối với vua Sau-lơ và dòng họ. (1 Sa-mu-ên 15:22-26)

Cũng như Môi-se và Giô-suê, Sa-mu-ên khuyến cáo dân Chúa phải trung thành với Chúa trong bài diễn văn sau cùng của ông nếu không muốn bị Chúa nguyền rủa; Sa-mu-ên cũng vì dân Chúa mà cầu thay cho họ. (1 Sa-mu-ên 12:1-25)

Nhiều thế kỷ sau sử gia còn ghi lại ảnh hưởng của tiên tri Sa-mu-ên khi Vua Giô-si-a cho dân giữ Lễ Vượt Qua: “Từ đời tiên tri Sa-mu-ên, trong Y-sơ-ra-ên, người ta không có giữ lễ Vượt qua giống như vậy; cũng chẳng có vua nào trong các vua Y-sơ-ra-ên giữ lễ Vượt qua giống như lễ Vượt qua mà Giô-si-a với những thầy tế lễ, người Lê-vi, cả dân Giu-đa, và Y-sơ-ra-ên có mặt tại đó, và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, đã giữ.”

Thi-thiên 99:6 có ghi: “Trong vòng các thầy tế lễ Ngài có Môi-se và A-rôn; Trong vòng các người cầu khẩn danh Ngài có Sa-mu-ên; Họ đã kêu cầu Đức Giê-hô-va, và Ngài đáp lại cho.”

Học về tiên tri Sa-mu-ên chúng ta cảm ơn Chúa về gương sáng của nhà tiên tri này.

 

Nguyễn Sinh