BÀI 13: TIÊN TRI Ê-XÊ-CHI-ÊN VÀ SỨ ĐIỆP

13-08-2018 854

Phần thứ hai

Vinh Hiển hay Vinh Quang của Đức Chúa Trời

“Vinh Quang của Đức Chúa Trời” là chủ đề chính của sách Tiên tri Ê-xê-chi-ên. Chủ đề này xuất hiện trong 11 chương đầu, sau đó lại tái xuất hiện trong chương 43.

Vinh Quang của Đức Chúa Trời đã bị lu mờ trong đền thờ Giê-ru-sa-lem vì dân Chúa tôn thờ thần tượng giả mạo thay thế Chân Thần.

Chúa phán: Các ngươi đã làm uế tục nơi thánh Ta, vì vậy ta sẽ khiến cho nơi này trở nên hoang phế.”

Ê-xê-chi-ên chương 8 có ghi:

1Năm thứ sáu, ngày mồng năm tháng sáu, khi ta đương ngồi trong nhà, và các trưởng lão Giu-đa ngồi trước mặt ta, thì tay Chúa Giê-hô-va giáng trên ta.2Bấy giờ ta thấy, và nầy, có hình giống như hình trạng lửa. Từ hình trạng ngang lưng người ấy trở xuống, thì là lửa; còn từ lưng trở lên, thì như hình trạng sáng chói, tựa đồng bóng nhoáng.3Người ấy giơ ra như hình cái tay, nắm lấy một lọn tóc trên đầu ta. Thần cất ta lên giữa quãng đất và trời, trong sự hiện thấy của Đức Chúa Trời đem ta đến thành Giê-ru-sa-lem, nơi cửa vào sân trong, về phía bắc, là nơi có chỗ ngồi của hình tượng sự ghen tương làm cho nổi ghen.4Nầy, tại đó có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên, như ta đã xem trong sự hiện thấy tại đồng bằng.5Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy ngước mắt về phía bắc. Vậy ta ngước mắt về phía bắc, và nầy, nơi phía bắc cửa bàn thờ, chỗ lối vào, có hình tượng của sự ghen tương.6Ngài lại phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ngươi có thấy sự những kẻ nầy làm, tức là những sự gớm ghiếc lớn mà nhà Y-sơ-ra-ên đã phạm tại đây, đặng làm cho ta xa nơi thánh ta chăng? Song ngươi sẽ còn thấy sự gớm ghiếc lớn khác nữa!7Đoạn, Ngài dắt ta đến cửa hành lang; ta nhìn xem, thấy một lỗ trong vách.8Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy xoi vách đi. Khi ta xoi vách xong, thì thấy có một cái cửa.9Ngài lại phán: Hãy vào xem những sự gian ác đáng gớm mà chúng nó làm ra ở đây.10Vậy ta vào, xem thấy; và nầy, có mọi thứ hình tượng côn trùng và thú vật gớm ghiếc, mọi thần tượng của nhà Y-sơ-ra-ên đã vẽ trên chung quanh tường.

 

Ê-xê-chi-ên chương 10:1-14 ghi thêm:

1Tôi nhìn và thấy vòm trời phía trên đầu các chê-ru-bim có cái gì giống như cái ngai bằng đá bích ngọc.2Ngài phán với người mặc vải gai rằng: “Hãy đi vào giữa các bánh xe quay tít ở dưới chê-rúp. Hãy lấy những than lửa đỏ từ giữa các chê-ru-bim bỏ đầy cả hai tay ngươi và rải ra trên thành nầy.” Người ấy vào nơi đó trước mắt tôi.3Khi người ấy đi vào thì các chê-ru-bim đang đứng bên phải đền thờ, và mây phủ đầy hành lang trong.4Vinh quang của Đức Giê-hô-va cất lên từ chê-rúp và đứng nơi ngưỡng cửa của đền thờ. Đền thờ đầy mây và hành lang đầy ánh vinh quang rực rỡ của Đức Giê-hô-va.5Tiếng của những cánh chê-ru-bim vang ra đến hành lang ngoài giống như tiếng của Đức Chúa Trời Toàn Năng khi Ngài phán.6Khi Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho người mặc vải gai rằng: “Hãy lấy lửa từ giữa các bánh xe quay tít, từ giữa các chê-ru-bim”, thì người ấy đi vào và đứng bên cạnh một bánh xe.7Rồi một chê-rúp giơ tay ra lấy lửa từ giữa các chê-ru-bim và đem đặt vào tay người mặc vải gai. Người nầy nhận lấy rồi đi ra.8Dưới cánh các chê-ru-bim có hình một bàn tay người.9Tôi nhìn và thấy có bốn bánh xe bên cạnh các chê-ru-bim, mỗi bánh xe bên cạnh một chê-rúp, và hình dáng những bánh xe ấy giống như bích ngọc.10Về hình dáng, bốn bánh xe đều giống nhau, mỗi cái giống như bánh xe lồng trong bánh xe.11Khi đi, chúng đi theo bốn hướng, không xoay qua xoay lại; tùy theo bánh xe dẫn đầu hướng về bên nào thì chúng đi theo bên ấy, và khi đi chúng chẳng xoay lại.12Toàn thân các chê-ru-bim, gồm cả lưng, tay, cánh, bánh xe đều đầy những mắt khắp chung quanh. Cả bốn bánh xe đều như vậy.13Bấy giờ, tôi nghe các bánh xe ấy được gọi là “các bánh xe quay tít.”14Mỗi chê-rúp có bốn mặt: mặt thứ nhất là mặt Chê-rúp; mặt thứ nhì là mặt người; mặt thứ ba là mặt sư tử; mặt thứ tư là mặt chim ưng. (Bản Kinh Thánh Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

 

Thưa quý vị, đây là tình trạng sẽ xảy ra cho chúng ta ngày nay. Chúng ta có thể làm Đức Thánh Linh buồn lòng và kháng cự Ngài cho đến khi Thánh Linh bị dập tắt và tâm hồn chúng ta giống như ngôi đền thờ đã mất hết vinh quang. Nhiều cuộc đời tín hữu của Chúa mất hẳn ánh sáng của Chúa chỉ vì sống phản lại với lời Chúa dạy và chiều theo tham dục.

Trong Kinh Thánh Cựu Ước vinh quang của Đức Chúa Trời là ánh sáng tỏa soi giữa các Chê-ru-bim trong nơi chí thánh, tỏ ra rằng Chúa hiện diện. Sách tiên tri Ê-xê-chi-ên mở đầu với vinh quang thiên thượng trong khải tượng (chương 1) và kết thúc với vinh hiển của trần gian (Chương 40-48).

Các khải tượng của tiên tri Ê-xê-chi-ên xảy ra từ khi vinh quang Chúa ra đi,

Chương 9:3

Vinh quang Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên dời khỏi Chê-rúp là nơi thường ngự mà đến ngưỡng cửa đền thờ. Đức Giê-hô-va gọi người mặc vải gai, lưng đeo tráp bút mực.

Sau đó chương 10:4 ghi:”

Vinh quang của Đức Giê-hô-va cất lên từ chê-rúp và đứng nơi ngưỡng cửa của đền thờ. Đền thờ đầy mây và hành lang đầy ánh vinh quang rực rỡ của Đức Giê-hô-va.

Tiếp theo là Chương 10:18-19
Bấy giờ vinh quang của Đức Giê-hô-va ra khỏi ngưỡng cửa đền thờ và đứng trên các chê-ru-bim. Các chê-ru-bim xòe cánh cất lên khỏi đất trước mắt tôi khi chúng ra đi cùng với các bánh xe bên cạnh. Chúng dừng nơi lối vào của cổng phía đông nhà Đức Giê-hô-va, và vinh quang Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ở trên chúng.

Sau cùng chương 11:22-23 ghi:

Bấy giờ các chê-ru-bim giương cánh lên với các bánh xe bên cạnh chúng, và vinh quang Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên cũng ở trên chúng. Vinh quang của Đức Giê-hô-va cất lên từ giữa thành và dừng lại trên núi về phía đông của thành.

Sau đó là cuộc lưu đày bắt đầu.

Đây là sứ điệp của tiên tri Ê-xê-chi-ên cho dân tộc. Việc tù đày của họ là hậu quả của tội ác. Trước khi họ muốn hồi hương, muốn trở về nước, họ phải trở về với Chúa trước.

Sứ điệp của tiên tri Ê-xê-chi-ên lên đến đỉnh cao nhất khi nhà tiên tri này kêu lên trong

 

Chương 18:30-32:

30Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ phán xét các ngươi, mỗi người tùy theo việc mình làm. Hãy ăn năn và từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi đi! Như vậy, điều đó sẽ không trở thành cớ vấp phạm cho các ngươi.

31Hãy ném xa các ngươi mọi tội phản nghịch mình đã phạm. Hãy làm cho mình một tấm lòng mới và một tâm linh mới! Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi muốn chết?’

32Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật vậy, Ta chẳng vui chút nào về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy ăn năn để được sống!’”(KTTTHĐ 2010)

Sự phán xét tội phạm sẽ rất nghiêm khắc và chắc chắn xẩy ra. Nhưng sự tha tội và cứu chuộc còn chắc chắn hơn nữa khi tâm hồn người chịu lắng xuống mà ăn năn chấp nhận.

Sứ điệp của tiên tri Ê-xê-chi-ên kết thúc với lời hứa về vinh quang trong tương lai.

Ê-xê-chi-ên chương 37 là áng văn quan trọng cho Hy vọng của dân Chúa. Khải tượng sau cùng về đền thờ cũng mang nhiều ý nghĩa. Vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ trở lại và tràn ngập Đền Thờ Thánh

Chương 43: 2-7

2Tôi thấy vinh quang của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên từ phương đông đến. Tiếng Ngài giống như tiếng nước lớn và đất sáng rực vì vinh quang Ngài.

3Khải tượng mà tôi thấy bấy giờ giống với khải tượng đã hiện ra cho tôi khi Ngài đến để hủy diệt thành nầy. Nó cũng giống với khải tượng mà tôi đã thấy bên bờ sông Kê-ba và tôi sấp mặt xuống đất.

4Vinh quang của Đức Giê-hô-va vào trong đền thờ qua cổng phía đông.

5Thần cất tôi lên và đem tôi vào nơi hành lang trong, và kìa, vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền thờ.

6Tôi nghe có ai nói với tôi từ bên trong đền thờ, và có một người đứng gần bên tôi.

7Người ấy nói với tôi: “Hỡi con người, đây là nơi đặt ngai Ta, là nơi để bàn chân Ta. Tại đây, Ta sẽ ngự giữa con dân Y-sơ-ra-ên đến đời đời. Từ nay về sau, nhà Y-sơ-ra-ên gồm cả dân chúng và các vua của họ sẽ không làm ô uế danh thánh Ta bởi sự tà dâm của họ và bởi những xác chết của các vua họ trên các nơi cao nữa.

Chương 44:4 ghi thêm:

4Rồi người ấy dẫn tôi đến trước đền thờ bằng cổng phía bắc. Tôi nhìn xem, nầy, vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền thờ Đức Giê-hô-va, và tôi sấp mặt xuống đất.


Nguyễn Sinh