BÀI 14: TIÊN TRI Ê-XÊ-CHI-ÊN VÀ SỨ ĐIỆP

20-08-2018 1119

Tiên Tri Ê-xê-chi-ên và sứ điệp tiếp theo

Phần thứ ba

Khải Tượng và các dụ ngôn và dấu lạ của Ê-xê-chi-ên

 

I.  Các Khải Tượng

 

1. Khải tượng về các Chêrubim ( 1:1 – 3:13 )

Đây là khải tượng về “Bốn Sinh vật”. Mục đích của khải tượng này gồm hai phần:  Một là, Ủy thác cho Tiên tri Ê-xê-chi-ên nhận trách nhiệm tiên tri. Hai là, gây ấn tượng cho nhà tiên tri về sứ điệp của Chúa để loan truyền cho dân Chúa.

2. Khải tượng về Vinh quang và về sự vô đạo ( 8:1- 11:25)

Trước khi Giê-ru-sa-lem bị vây, Ê-xê-chi-ên được thấy trước cảnh dân Chúa làm ô-uế nơi thánh tương phản với Vinh quang của Đức Chúa Trời. Đó cũng là lý do dân Chúa bị lưu đầy (8:17-18).

3. Khải tượng về cây nho cháy (15:1-8)

Cây nho là biểu tượng về nước Giu-đa, và cây nho vô dụng bị cháy vì không sinh quả trái là sự tàn diệt của dân Chúa. Sự vô đạo, bất khiết của Giê-ru-sa-lem tệ hại đến nỗi đảm bảo cho cuộc trừng phạt nặng nề. Theo sau khải tượng về sự tàn diệt này là dụ ngôn về người vợ bất trung. Người vợ này biểu trương cho nước Israel, là “vợ hứa” của Giê-hô-va đã bỏ Chúa mà theo các tà thần, khiến cho Israel suy bại (chương 16)

4. Khải tượng về xương khô (31:1-18)

Trong khải tượng này nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên thấy một thung lũng chứa đầy xương khô, và được giải thích là “Những hài cốt này là cả nhà Israel” (37:11)

11Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, những hài cốt nầy là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Nầy, chúng nói rằng: ‘Xương chúng tôi đã khô, niềm hi vọng chúng tôi đã mất, chúng tôi bị diệt sạch!’”

12Vậy, hãy nói tiên tri và bảo chúng rằng Chúa Giê-hô-va phán: “Hỡi dân Ta, nầy, Ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi ra khỏi mồ mả, và Ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y-sơ-ra-ên.

13Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va khi Ta đã mở mồ mả các ngươi và đem các ngươi lên khỏi mồ mả.

14Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi, rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va; Ta đã phán và Ta đã thực hiện,” Đức Giê-hô-va phán vậy.

II.  Các dụ ngôn và dấu lạ của tiên tri Ê-xê-chi-ên:

1. Dụ ngôn về hai con chim phụng hoàng (17) biểu tượng cho vua Ba-by-luân và vua Ai-cập.

2. Dụ ngôn về Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba biểu tượng cho Israel và Giu-đa.(23).

3. Dụ ngôn về nồi hầm xương (24) biểu tượng cho cuộc tàn phá huỷ diệt Giê-ru-sa-lem.

4. Dụ ngôn về hai cây gây gậy (37:15-28) biểu tượng cho Israel và Giu-đa.

Cuối cùng, 37:24-28:

24Đầy tớ Ta là Đa-vít sẽ làm vua trên họ và tất cả sẽ chỉ có một người chăn mà thôi. Họ sẽ bước theo các mệnh lệnh của Ta; họ sẽ gìn giữ các luật lệ của Ta và làm theo.

25Họ sẽ ở trong đất mà Ta đã ban cho đầy tớ Ta là Gia-cốp, và là đất mà tổ phụ các ngươi đã ở. Họ, con cái họ và các thế hệ tiếp nối của họ sẽ ở đó cho đến đời đời. Đầy tớ Ta là Đa-vít sẽ làm vua của họ mãi mãi.

26Ta sẽ lập với họ một giao ước hòa bình, tức là giao ước đời đời giữa họ với Ta. Ta sẽ thiết lập và làm cho dân số họ gia tăng. Ta sẽ dựng đền thánh Ta giữa họ đời đời.

27Ta sẽ ngự ở giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân Ta.

28Bấy giờ, các nước sẽ biết Ta, Đức Giê-hô-va, đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên ra thánh vì đền thánh Ta sẽ ở giữa họ đời đời.’”

 

Lời tiên tri trước cuộc vây hãm Giê-ru-sa-lem và Giu-đa

(1-24)

Cuốn sách mở đầu với tiên tri Ê-xê-chi-ên còn trẻ tuổi, khoảng 30, bị bắt lưu đầy, và được ủy nhiệm làm tiên tri cho Chúa.

1.    Trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị vây(1-24).  Ê-xê-chi-ên bắt đầu sứ vụ sáu năm trước khi Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt, và ông đã nói tiên tri cho tới khi thành bị hủy phá.

2.   Trong khi thành bị  vây (25-32) Ê-xê-chi-ên nói tiên tri về kẻ thù của nước Giu-đa và việc suy sụp của các nước vô đạo này.

3.   Sau khi thành bị vây (33-48) Ê-xê-chi-ên nói tiên tri về việc tái thiết và phục hưng nước Giu-đa.

III. Nhiệm vụ của Tiên tri Ê-xê-chi-ên:

Sự kêu gọi

Sau khải tượng mà Tiên tri Ê-xê-chi-ên được thấy và không gian yên lặng của khung cảnh, Chúa lên tiếng phán bảo nhà tiên tri:

1Chúa phán với tôi rằng: “Hỡi con người, chân con hãy đứng cho vững, Ta sẽ phán với con.”

2Ngài vừa phán với tôi như vậy thì Thần vào trong tôi, làm cho chân tôi đứng lên và tôi nghe Đấng đang phán với mình.

3Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, Ta sai con đến với dân Y-sơ-ra-ên, đến với các dân nổi loạn chống lại Ta. Chúng và tổ phụ chúng đã phạm tội nổi loạn chống lại Ta cho đến chính hôm nay.

4Đó là con cái dày mặt cứng lòng mà Ta sai con đến với chúng. Khá nói với chúng rằng: ‘Chúa Giê-hô-va có phán như vậy!’

5Dù chúng có nghe hoặc không chịu nghe con vì chúng vốn là nhà nổi loạn, thì ít nữa chúng cũng biết rằng ở giữa chúng có một nhà tiên tri.

6Nhưng hỡi con người, con chớ sợ chúng và cũng chớ sợ lời của chúng, dù phải gặp gai chông và sống giữa bọ cạp đi nữa. Đừng sợ lời của chúng và đừng kinh hãi khi đối mặt với chúng vì chúng là nhà nổi loạn.

7Vậy con hãy truyền lời Ta phán với chúng cho dù chúng có nghe hay không, vì chúng là dân nổi loạn.

8Nhưng hỡi con người, hãy lắng nghe điều Ta phán với con. Đừng nổi loạn như nhà hay nổi loạn ấy. Hãy mở miệng ra ăn vật mà Ta ban cho con.”

9Tôi ngước nhìn và thấy một bàn tay cầm một cuộn sách đưa về phía tôi.

10Ngài mở cuộn sách ấy ra trước mặt tôi. Đó là cuộn sách có chữ viết cả bên trong lẫn bên ngoài, với những lời đầy đau thương, than khóc, và khốn nạn được chép vào đó. (2:1-10)

Chúa gọi Ê-xê-chi-ên là “con người” và có nhiệm vụ rao ra sự tàn hại cho dân Chúa, như khúc Kinh thánh trên đây.

Nhà tiên tri phải nuốt cả cuộn sách, nghĩa là phải truyền rao sứ điệp của Chúa như của chính mình.

Sau  một tuần lễ, tiên tri Ê-xê-chi-ên nhận được chỉ thị mới, đó là làm người canh giữ hay lính canh:

16Sau bảy ngày ấy, có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi thế nầy:

17“Hỡi con người, Ta đã lập con làm người canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên. Vậy hãy nghe lời từ miệng Ta và thay Ta cảnh cáo họ.

18Khi Ta nói với kẻ dữ: ‘Mầy chắc sẽ chết!’ Nếu con không cảnh cáo nó, không nói với nó, và khuyên nó từ bỏ đường lối xấu xa để cứu mạng mình, thì kẻ dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay con.

19Trái lại, nếu con cảnh cáo kẻ dữ mà nó không từ bỏ điều dữ cùng đường lối gian ác mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng con sẽ giải cứu được linh hồn mình.

20Cũng một lẽ ấy, nếu người công chính bỏ sự công chính mà phạm tội và Ta đặt sự ngăn trở trước mặt nó, thì nó sẽ chết. Vì con không cảnh cáo nó nên nó sẽ chết vì tội lỗi nó, và những việc công chính mà nó đã làm không được nhớ đến, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay con.

21Trái lại, nếu con cảnh cáo người công chính đừng phạm tội, và người ấy không phạm tội thì chắc chắn người ấy sẽ sống vì đã nghe lời cảnh cáo, và con sẽ giải cứu được linh hồn mình.”(3:16-21)

Con dân Chúa ngày nay cũng có nhiệm vụ “canh giữ” này đối với những người sống ngay bên cạnh mình.

Ê-xê-chi-ên 33 còn nhắc lại: 

1Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:

2“Hỡi con người, hãy nói với dân tộc con và cảnh báo họ rằng: ‘Khi Ta sai gươm đến trên một đất nào và dân đất ấy chọn một người trong chúng để làm người canh gác;

3người ấy thấy gươm đến trong đất thì thổi kèn để cảnh báo dân chúng.

4Nếu ai nghe tiếng kèn mà không chịu nghe lời cảnh báo, và gươm đến bắt lấy nó thì máu của nó sẽ đổ lại trên đầu nó.

5Vì nó đã nghe tiếng kèn mà không cảnh giác nên máu của nó sẽ đổ lại trên nó. Nhưng nếu nó chịu nghe lời cảnh báo thì cứu được mạng sống mình.

6Trái lại, nếu người canh gác thấy gươm đến mà không thổi kèn để cảnh báo dân chúng, nên gươm đến cướp mạng sống của một người nào đó thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay người canh gác.’

7Nầy hỡi con người, Ta đã lập con làm người canh gác cho nhà Y-sơ-ra-ên, nên hãy nghe lời từ miệng Ta và thay Ta mà cảnh cáo chúng.

8Khi Ta phán cùng kẻ dữ rằng: ‘Hỡi kẻ dữ, ngươi chắc chắn sẽ chết!’ Nếu con không cảnh cáo kẻ dữ phải từ bỏ đường lối xấu xa của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay con.

9Ngược lại, nếu con đã cảnh cáo kẻ dữ phải từ bỏ đường lối xấu xa của nó mà nó không chịu từ bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó nhưng con đã giải cứu mạng sống mình.

10Hỡi con người, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Các ngươi nói: Vì sự gian ác và tội lỗi chúng tôi chất nặng trên chúng tôi khiến chúng tôi hao mòn vì nó; làm sao chúng tôi có thể sống được?’

11Hãy nói với chúng rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Thật như Ta hằng sống, Ta chẳng vui về sự chết của kẻ dữ, nhưng vui vì nó từ bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi hãy từ bỏ, từ bỏ đường lối xấu xa của mình đi! Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?’

12Về phần con, hỡi con người, hãy nói với dân tộc con rằng: Sự công chính của người công chính sẽ không cứu được nó khi nó phạm tội, và sự dữ của kẻ dữ sẽ không làm cho nó sa ngã một khi nó đã từ bỏ điều dữ ấy. Người công chính sẽ không nhờ sự công chính vốn có của mình mà được sống trong ngày mình phạm tội.

Đây là lệnh truyền không phải riêng cho nhà tiên tri, mà cho mỗi chúng ta là con dân Chúa ngày nay.

Bốn biểu tượng về sự tàn diệt Chúa dành cho Giê-ru-sa-lem:

1. Cuộc vây thành Giê-ru-sa-lem 4:1-3. Sứ điệp này nhà tiên tri không nói ra được, nhưng sau diễn tả bằng biểu tượng (3:22-27).

2. Cuộc lưu đầy – thời gian – 4:4-8. Tiên tri Ê-xê-chi-ên làm biểu tượng cho việc này.

3. Nỗi khổ sở trong cuộc lưu đầy – 4:9-17 – Tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng làm biểu tượng cho các cảnh đói khổ này.

4. Số phận của những kẻ còn bị vây trong thành – 5:1-17

Tất cả những khải tượng và biểu tượng mà tiên tri Ê-xê-chi-ên được thấy là phương pháp Chúa truyền sứ điệp của Ngài cho dân Chúa. Đây cũng là phương pháp Chúa dùng cho tiên tri Đa-ni-ên và sứ đồ Giăng.

Nguyễn Sinh