BÀI 150: CÂU CHUYỆN VỀ CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU CÓ CHÂN THỰC KHÔNG?

03-09-2018 456

CÂU CHUYỆN VỀ CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU CÓ CHÂN THỰC KHÔNG?

ĐọcKinh Thánh: Giăng 18:28-40

28Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Jêsus từ nhà Cai-phe đến trường án; bấy giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế, và cho được ăn lễ Vượt qua.29Vậy, Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng: Các ngươi kiện người nầy về khoản gì?30Thưa rằng: Ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan.31Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng: Các ngươi hãy tự bắt lấy người, và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi chẳng có phép giết ai cả.32Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Jêsus đã phán, để chỉ về mình phải chết cách nào.33Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Jêsus đến, mà hỏi rằng: Chính ngươi là Vua dân Giu-đa, phải chăng?34Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta?35Phi-lát trả lời rằng: Nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta; vậy ngươi đã làm điều gì?36Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.37Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.38Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy,rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa, mà rằng: Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả.39Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ Vượt qua, thì ta tha cho các ngươi một tên tù, vậy các ngươi có muốn ta tha Vua dân Giu-đa cho chăng?40Chúng bèn kêu lên nữa rằng: Đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba! Vả, Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp.

Câu ghi nhớ: Giăng 18:38

Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy,rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa, mà rằng: Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả.”

Suy niệm: Bạn cầm trên tay cuốn Kinh Thánh.

Bạn có đọc Kinh Thánh hay không?

Câu chuyện về Chúa Cứu Thế Giê-xu có chân thật hay không?

Nhưng Chúa có chân thật không?

Con số những người tin nhận ơn lành của Chúa vẫn được trưởng dưỡng trong các gia đình tin Chúa trên khắp thế giới minh chứng rằng Chúa Cứu Thế và Cơ-đốc-giáo là chân thực. Nhưng khi những khả năng phê bình của người ta phát triển và khi bắt đầu nghĩ về chính mình, bạn trẻ dễ dời bỏ tôn giáo thời thơ ấu hơn là cố công tìm hiểu về các bằng chứng.

Nhiều người khác không được trưởng dưỡng trong môi trường Cơ-đốc lại còn hấp thụ những giáo lý của Ấn-độ-giáo, Phật-giáo hay Hồi-giáo, hoạc là các lý thuyết của nhân bản, cộng sản hay hiện sinh nữa.

Tuy nhiên cả hai nhóm trên, nếu được đọc về Chúa Giê-xu, sẽ thấy rằng Chúa thu hút họ một cách lạ lùng mà họ không dễ tránh thoát.

Khởi điểm là câu chuyện về Giê-xu người làng Na-xa-rét. Người này chắc chắn là có thật. Không nghi ngờ gì nữa. Tiểu sử của nhân vật này được nhiều nhà văn trong ngoài Cơ-đốc-giáo đã ghi lại.

Chúa Giê-xu cũng rất là ‘người’, dù người ta có nói gì khác về Ngài. Ngài được sinh ra, lớn lên, làm việc, lao động, nghỉ ngơi và ngủ, ăn và uống, đau khổ và cũng chết như mọi người. Ngài có một thân xác con người thật và những cảm xúc thật của con người.

Nhưng chúng ta còn có thể thật sự tin rằng Ngài cũng có Thần tính.

Phải chăng Thần tính của Chúa Giê-xu chỉ là do mê-tín dị đoan của Cơ-đốc-giáo miêu tả thêm? Có bằng chứng đặc biệt nào trong Cơ-đốc-giáo xác quyết rằng người thợ mộc ở làng Na-xa-rét là Con trai duy nhất của Thượng-đế không?

Đây là câu hỏi căn bản. Chúng ta không thể tránh né. Chúng ta phải thành thật.

Nếu Giê-xu không phải Thượng-đế trong thân xác con người, thì Cơ-đốc-giáo sẽ nổ tung.

Chúng ta chỉ còn là một tôn giáo như các tôn giáo khác với một số ý niệm và đạo lý hay đẹp; điều khác biệt duy nhất không còn nữa.

Nhưng thật sự có bằng chứng về Thần Tính của Chúa Giê-xu – bằng chứng đúng, mạnh mẽ, theo lịch sử, đa dạng; bằng chứng mà một người chân thành có thể tin nhận mà không cần phải hy sinh tri thức của mình.

Chính Chúa Giê-xu đã quả quyết, không giả định, tự nhận là Ngài là Con Thượng-đế.

Qua cá tính khác thường của Chúa Giê-xu cũng xác nhận như thế.

Sức mạnh và đức nhân từ của Chúa, đức công chính thánh thiện, tình thương đối với trẻ thơ và những người bất hạnh. Đức tự chủ và hy sinh của Ngài đã được thế gian khâm phục. Còn gì nữa?

Cái chết tàn nhẫn chưa phải là chấm dứt đời Ngài. Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng Ngài sẽ sống lại từ cõi chết. Những bằng chứng đầy đủ về sự phục sinh của Chúa Giê-xu rất là thuyết phục.

Căn bản của Cơ-đốc-giáo phải chăng chỉ là chấp nhận Chúa Giê-xu là Con Thượng-đế?

Không phải như thế.

Một khi đã được thuyết phục về Thần tính của Chúa Giê-xu, chúng ta phải khảo sát tính chất công nghiệp của Ngài.

Chúa Giê-xu ra đời làm gì?

Kinh thánh trả lời: ‘Chúa Giê-xu ra đời để cứu tội nhân’

Giê-xu người làng Na-xa-rét là Cứu Chúa từ trời đến cứu chúng ta là tội nhân.

Chúng ta mỗi người cần được tha thứ tội và tái lập quan hệ với Thượng-đế chí thánh, vì tội ác đã làm chúng ta phân cách với Ngài.

Chúng ta cần được giải phóng khỏi bản chất ích kỷ và ban cho sức mạnh để sống với những lý tưởng của mình.

Chúng ta cần thương yêu nhau, bạn cũng như thù.

Đây chính là ý nghĩa của từ “Cứu Rỗi”.

Do sự chết và phục sinh của Chúa Giê-xu mà chúng ta được hưởng Cứu rỗi như thế.

Như thế phải chăng Tin Lành Căn Bản là tin rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Thượng-Đế ra đời làm Cứu Chúa cho nhân loại? Chưa đủ.

Xác nhận Thần tính của Chúa Giê-xu, công nhận là cần được cứu rỗi, và tin vào công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giê-xu vẫn chưa đủ.

Cơ-đốc-giáo hay Tin lành không phải chỉ là một Bản Giáo Điều, vì liên quan đến hành động.

Niềm tin tri thức của chúng ta có thể không chê trách được; nhưng quan trọng hơn cả là diễn dịch niềm tin ấy sang hành động.

Chúng ta phải làm gì?

Chúng ta phải giao thác hay cam kết chính mình, tâm hồn và ý chí, gia đình và cuộc đời, trực tiếp cá nhân và toàn vẹn cuộc đời cho Chúa Giê-xu.

Chúng ta phải hạ mình trước Chúa.

Chúng ta phải tin cậy Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình và tôn Chúa làm Chủ cuộc đời mình; và tiếp tục làm tín hữu trong Hội Thánh và làm công dân có trách nhiệm trong cộng đồng.

Nguyễn Sinh