BÀI 16: Tìm Hiểu Tiên Tri Đa-Ni-Ên Và Sứ Điệp Của Tiên Tri Này

03-09-2018 1448

Bài thứ Mười Sáu

Tìm hiểu Tiên tri Đa-ni-ên và sứ điệp của tiên tri này

Thiếu niên Đa-ni-ên, cùng với nhiều thiếu niên Do-thái thuộc hoàng tộc và quý phái khác, đã bị  bắt và đưa sang Ba-by-luân theo lệnh Nê-bu-cát-nết-sa, vua nước Canh-đê, vào năm thứ ba đời Giê-hô-gia kim, vua nước Giu-đa ( Đa-ni-ên viết tính theo lịch Ba-by-luân còn theo Giê-rê-mi 25:1 và 46:2 thì việc xảy ra nhằm năm thứ tư đời vua Giê-hô-gia-kim, tính theo lịch Do-thái ). Theo Đa-ni-ên 1:2 thì chính Chúa đã khiến việc xâm chiếm và lưu đày này xảy ra. Nê-bu-cát-nết-sa còn chiếm đoạt một phần “khí mạnh” hay là các bát đĩa và dụng cụ dùng cho tiệc tùng trong đền thờ Giê-ru-sa-lem (tham khảo Đa-ni-ên 5:3-4; 2 Sử ký 36:17-21)

Đây là khởi đầu của cuộc tàn phá mà các nhà tiên tri Ê-sai, Giê-rê-mi, Mi-chê, Sô-phô-ni và Ha-ba-cúc đã từng tiên tri trước là theo lệnh của Chúa.

Đa-ni-ên được tuyển chọn làm một quan hầu trong một triều đình thống trị nhiều vương quốc trong lúc ấy. Đa-ni-ên được huấn luyện về mọi kiến thức cũng như ngôn ngữ của Ba-by-luân trong suốt ba năm, để sẽ đứng chầu trước vua Ba-by-luân  (Đa-ni-ên 1:3-5).

Người đứng đầu các thái giám (hoạn quan) tên là Ashpenas hay Át-be-na được trao cho nhiệm vụ coi sóc và lập kế hoạch giáo dục các thiếu niên Do₫thái này.

Át-be-na đặt tên cho Đa-ni-ên và ba bạn của ông như sau:

Tên                ý nghĩa                                            Tên mới                              ý nghĩa

Đa-ni-ên       Chúa là quan án xét xử tôi                Bên-tơ-xát-xa    Nguyện Ngài (Thần) che chở sinh mạng

Ha-na-nia     Da-vê nhân từ                                    Sa-đơ-rắc                       Tôi kính sợ Ngài (Thần)

Mi-sa-ên       Chúa là đấng như vậy                       Mê-sác                            Tôi không đáng gì

A-xa-ria        Da-vê giúp đỡ                                   A-bết-nê-gô                Tôi tớ của Đấng chiếu sáng

 

Sách tiên tri Đa-ni-ên viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ ( 1:1-2:4a; 8:1-12:13) và bằng tiếng A-ram  (2:4b-7:28).

Sách ghi lại phần lịch sử tại vùng Ba-by-luân; ngôn ngữ hoàng tộc A-ram lúc đó là ngôn ngữ chính của vùng Cận Đông.

Trong Thánh Kinh tiếng Hê-bơ-rơ, bản Masaretic thì sách Đa-ni-ên được đặt sau sách Ê-xơ-tê và trước E-xơ-ra và Nê-hê-mi.

Sách Đa-ni-ên gồm hai phần chính:

Chương 1-6 viết về Đa-ni-ên là người phát ngôn của Chúa tại Ba-by-luân, được viết với ngôi thứ ba liên quan đến kinh nghiệm của tiên tri Đa-ni-ên và ba người bạn nơi triều đình ngoại quốc này. Phần này miêu tả thách thức của một văn hóa ngoại giáo đối với đức tin nơi Chân Thần. Các câu chuyện xen lẫn với những giấc mơ và phần phiên giải các giấc mơ đó.

Chương 7-12 viết với ngôi thứ nhất kèm theo các khải tượng và phần phiên giải các khải tượng đó. Văn chương phần này thuộc loại Khải Huyền. Các khải thị của Đa-ni-ên thuộc loại biểu tượng nhưng liên quan đến thời gian và địa danh.

Sách được viết ngay sau khi Ba-by-luân bị vua Phe-rơ-sơ (Persia) xâm chiếm. Sách ghi lại sự chuyển giao quyền hành từ Ba-by-luân sang Phe-rơ-sơ (Persia), nhưng hoàn toàn im lặng về chiếu chỉ của vua Si-ru (Cyrus) cho phép dân lưu đày Do-thái được hồi hương (538 Trước Công nguyên) Tham khảo 2 Sử ký 36:22-23.

Bố cục của sách Tiên Tri Đa-ni-ên:

Phần thứ nhất: Đa-ni-ên, ba người bạn và triều đình Ba-by-luân 1:1-6:28

Phần giới thiệu: Cuộc chuẩn bị dành cho Đa-ni-ên và ba người bạn: 1:1-21

Vương quốc của trần gian trước vương quốc của Chúa: 2:1-6:28

  1. Giấc mơ về bốn vương quốc: 2:1-49
  2. Cuộc giải cứu ba người bạn của Đa-ni-ên ra khỏi lò lửa hực: 3:1-30
  3. Giấc mơ của vua Nê-bu-cát-nết-sa, phiên giải của Đa-ni-ên, vua Nê-bu-cát nết-sa bị hạ nhục: 4:1-37.
  4. Bữa tiệc của vua Bên-xát-sa, chữ viết trên tường, và phán xét của Chúa:5:1-31
  5. Việc cứu Đa-ni-ên khỏi hang sư tử: 6:1-28

Phần thứ hai: Khải tượng và phiên giải:  7:1 – 12:13

  1. Khải tượng bốn con thú:  7:1-28
  2. Khải tượng về các Vương quốc:  8:1-27
  3. Bài cầu nguyện của Đa-ni-ên và khải tượng về bảy mươi tuần lễ: 9:1-27
  4. Khải tượng về các biến cố tương lai và cuộc đắc thắng: 10:1 – 12:13

Nguyễn Sinh