BÀI 167: Cảm Tạ Chúa Suốt Đời

25-09-2018 546

Cảm Tạ Chúa Suốt Đời

Đọc Kinh Thánh:Thi thiên 103

1Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!

2Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.

3Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bệnh tật ngươi,

4Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.

5Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng.

6Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình Và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp.

7Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài. Và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.

8Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ.

9Ngài không bắt tội luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.

10Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.

11Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.

12Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.

13Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.

14Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.

15Đời loài người như cây cỏ; Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng;

16Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa.

17Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời Cho những người kính sợ Ngài, Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ,

18Tức là cho người nào giữ giao ước Ngài, Và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo.

19Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời, Nước Ngài cai trị trên muôn vật.

20Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, Là các đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài, Hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!

21Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va, Là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va!

22Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va, Trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!

Câu ghi nhớ: Thi Thiên 103:13-14

13Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.

14Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.

Suy niệm: Con dân Chúa thường đọc Kinh Thánh và ghi nhớ những câu mình yêu thích nhất. Trang web này mỗi ngày chỉ có khoảng mười người đọc, người soạn cũng đã chán nản, vì công phu soạn bài mà không ai đọc. Tuy nhiên, Thi Thiên 103 là Thi Thiên mà nhiều người đã thuộc lòng vì hữu ích vô cùng.

Mời bạn học Thi Thiên này hôm nay.

Nguyễn Sinh

Thi Thiên 103 mở đầu bằng một lời nhắn nhủ cho chính mình: Chớ quên các ân huệ của Chúa ban cho mình.

Chúng ta hay quên nhiều sự việc trong đời, nhưng có một việc không nên quên, đó là ân huệ Chúa ban cho.

Tác giả Thi Thiên 103 cho biết lý do tại sao không nên quên ân huệ của Chúa:

  1. Vì Chúa tha thứ mọi tội ác.(c3)
  2. Chữa lành mọi bệnh tật (c4)
  3. Cứu chuộc sinh mạng (c4)
  4. Cho mạnh khỏe(c5)
  5. Không bắt tội luôn luôn (c9)
  6. Khoan dung(c10-12)
  7. Ban ơn lành cho con cháu(c17)
  8. Cai trị trên muôn loài vạn vật ( c19)
  9. Toàn vũ trụ ca ngợi Chúa ( c21)
  10. Các công việc của Chúa đều tôn vinh ca ngợi Ngài (c22).

Bạn hãy dâng lên Chúa một lời cảm tạ về điều gì Chúa ban cho bạn mà bạn chưa cảm tạ hôm nay.