BÀI 168: Kế Hoạch Của Ma Quỷ

26-09-2018 777

Kế Hoạch Của Ma Quỷ

Đọc Kinh Thánh:1 Phi-e-rơ 5:5-9

5Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường.6Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên;7lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.8Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.9Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.

Câu ghi nhớ: 1 Phi-e-rơ 5:8-9

8Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.9Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.

Suy niệm: Ma quỷ từ nghìn xưa vẫn có một sách lược để lôi kéo con dân Chúa về phía nó và phản chống lại Chân Thần.

Sách lược đó là:

  1. Thuyết phục con dân Chúa rằng Chúa không thực sự hành động như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh đâu.

Khi bắt đầu cám dỗ Ê-va là người phụ nữ đầu tiên, ma quỷ đã áp dụng sách lược này. Sáng Thế ký 3:1-5 ghi lại như sau: “1Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?

2Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn,3song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.4Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu;5nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.6Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.7Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.

  1. Ma quỷ xâm nhập vào Hội thánh và gieo rắc một ảo tưởng rằng: Điều quan trọng nhất là cảm xúc rằng mình thấy thích thú là tốt nhất, chân lý và sự thật không quan trọng đâu!!!
  2. Ma quỷ cố thuyết phục tín hữu rằng, tin Chúa là tốt rồi, không cần thay đổi gì đâu.
  3. Ma quỷ đưa ý nghĩ này vào tâm trí con dân Chúa khi cầu nguyện mà không thấy hiệu quả: Chúa không thiện lành và tốt như mình tin tưởng đâu, tại sao Chúa không ban cho mình điều mình xin?

Sứ đồ Phi-e-rơ là người từng nghe theo ma quỷ mà chối Chúa, sau ăn năn, đã khuyên dạy chúng ta rằng:

8Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.9Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.

Nguyễn Sinh