BÀI 169: Hãy Hết Lòng Tin Cậy Chúa

27-09-2018 837

Hãy Hết Lòng Tin Cậy Chúa

Đọc Kinh Thánh: Ca-thương 3:22-25

22Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt;23Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.24Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài.25Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài.

Câu ghi nhớ: Ca-thương 3: 22-23

22Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt; 23Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.”

Suy niệm: Lĩnh tụ Môi-se là người hết lòng tin cậy Chúa, vào cuối đời, ông đã bảo con dân Chúa lúc ấy: “9Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài;” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9).

Lĩnh tụ Môi-se xác nhận: Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thành tín. Chúa chúng ta là Đấng luôn giữ đúng lời hứa, Chúa không phải là người nên chúng ta không sợ Chúa thất tín bao giờ.

Chúa luôn giữ đúng giao ước, tức là những điều cam kết đối với con dân Chúa.

Chúa luôn luôn nhân từ và nghìn đời sau Chúa vẫn không thay đổi.

Tác giả của hai câu Kinh Thánh ghi nhớ hôm nay là tiên tri Giê-rê-mi, người đã bị cả nước gọi là phản quốc khi rao truyền sứ điệp của Chúa cho Do-thái. Họ đã ném ông xuống hố sâu cho chết, ông đã được một người tầm thường giải cứu. Trong cuộc đời khổ cực và trung tín rao truyền lời thật của Chúa, ông đã đắc thắng và viết ra Ca-thương với những câu chúng ta học thuộc lòng hôm nay.

Hãy tin cậy Chúa dù bạn đang sống trong hoàn cảnh nào.