BÀI 173: Phục Hưng Tâm Linh

05-10-2018 916

Phục Hưng Tâm Linh

Đọc Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-16

1Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.

2Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.

3Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.

4Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau,

5thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.

6Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin;

7ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ;

8ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.

9Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.

10Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.

11Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.

12Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.

13Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.

14Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa.

15Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.

16Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan.

Câu ghi nhớ: Rô-ma 12: 16

16Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan.

Suy niệm: Câu ghi nhớ hôm nay phản ánh lời kêu gọi của chính Chúa Giê-xu: “28Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.

29Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.

30Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.

Bí quyết cho Hội Thánh Phục Hưng thật sự là Rô-ma 12 câu 16.

Xin mời độc giả đọc lại câu này cho đến khi thuộc lòng và đem vào thực tế:

  1. Phải ở cho hợp ý nhau: vì đang có nhiều khác biệt và cách biệt giữa các anh chị em trong Hội Thánh. Vì mọi người đang có nhiều ý kiến khác nhau và chống nghịch nhau, mâu thuẫn nhau.

Muốn làm điều này, phải theo lời dạy của Gia-cơ 5:16:

16Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.(Bịnh hay bệnh trong câu này chính là tính cách mâu thuẫn chống trả nhau và những âm mưu triệt hạ nhau trong Hội Thánh)

  1. Đừng ước ao sự cao sang,nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Hãy quay về với lời kêu gọi của Chúa Giê-xu: Nên hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta. Chúa không dạy phải kiếm địa vị cao, có bằng tiến sĩ thần học, phải giỏi tiếng Anh, nhưng Chúa chỉ bảo: Học theo Chúa: Nhu mì khiêm nhường.Bạn nên nhớ rằng chỉ trong đạo Chúa mới có lời dạy này. Vì Gia-cơ 4:6 ghi rằng:Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
  2. Chớ cho mình là khôn ngoan. Con dân Chúa học theo Chúa, học biết Chúa và học đức nhu mì khiêm nhường từ Chúa Giê-xu, không thể tự tôn tự mãn cho mình là khôn ngoan được.

Xin vui lòng đọc lại câu ghi nhớlần nữa và cầu xin Chúa phục hưng chính cá nhân mình hôm nay.

Nguyễn Sinh