BÀI 174: Bất Cứ Việc Gì

23-10-2018 864

Bài Thứ 174

Bất Cứ Việc Gì

Đọc Kinh Thánh: Châm ngôn 16:3

3Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, Thì những mưu ý mình sẽ được thành công.

Câu ghi nhớ: Châm ngôn 16:3

3Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, Thì những mưu ý mình sẽ được thành công.

Suy niệm: Trong Kinh Thánh có bốn lần ghi “Bất cứ việc gì” (Whatever you do), mặc dù trong Việt ngữ chỉ dịch là “mọi điều” hay “việc gì” hay có khi chỉ dịch là “việc”.

Câu thứ nhất là Châm ngôn 16:3: “3Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, Thì những mưu ý mình sẽ được thành công.

Tuy nhiên ngay trong Châm Ngôn 16:2 tác giả đã cảnh báo: “2Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.

Câu thứ hai là 1 Cô-rinh-tô 10:31 Sứ đồ Phao-lô dạy: “31Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Trong câu này các chữ hay làm sự chi khác tức là Bất cứ việc gì. Đây là lời khuyên cho người mới tin Chúa, sống trong xã hội có nhiều sai trái về luân lý đạo đức. Lời khuyên là: Dù ăn uống hay nói năng đều phải cẩn thận, không được tự do và thỏa mãn ý riêng hay xác thịt, nhưng phải vì vinh quang của Chúa mà xử sự.

Khi sứ đồ Phao-lô viết thư cho Hội Thánh Cô-lô-se, ông cũng viết: Bất cứ việc gì đến hai lần: Cô-lô-se 3:17 và 3:23:

17Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

23Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta,

Những cụm từ: “mọi điều”  hay  “việc gì” trong hai câu kể trên chính là “Bất cứ việc gì

Người tin Chúa dù nói hay làm việc gì cũng phải ý thức rằng, mình thuộc về Chúa, nên phải nói năng hành động cho xứng đáng, không thể theo thói thường của người đời, tự do phát biểu trên Facebook mà không hề cảm tạ Chúa gì cả.

Bất cứ việc gì bao hàm mọi lời nói và hành động của chúng ta không thừa trừ điều gì. Con dân Chúa phải ăn nói tử tế, thanh sạch, chính đáng, đừng quên rằng mình là người đã được Chúa cứu chuộc, sống trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng, không mò mẫm trong bóng tối mà nghĩ rằng Chúa không nhìn thấy và cứ ăn nói, hành động như bất cứ ai trong xã hội hiện nay.

Chúa đã kêu gọi  mỗi chúng ta theo Chúa và phục vụ Ngài, vì vậy chúng ta không thể sống tự do theo xác thịt mà phải đổi mới trong ánh sáng của Lời Chúa.

Nguyễn Sinh