Phương pháp sống đạo »

BÀI 19: Tiên Tri Ô-sê hay Hosea

22-10-2018 1815

Tiên tri Ô-sê là người sống cùng thời gian với các tiên tri khác như A-mốt, Ê-sai và Mi-chê. Trong khi ở vương quốc phía nam là nước Giu-đa có tiên tri Giê-rê-mi. Vương quốc phía nam do hai chi tộc là Giu-đa và Bên-gia-min hình thành. Tiên tri Ô-sê không được đào tạo trong trường huấn luyện tiên tri nhưng đã được Chúa kêu gọi để rao truyền sứ điệp thương yêu của Chúa cho nước Israel.

BÀI 18: Các Khải Tượng của Đa-ni-ên Và Việc Phiên Giải

24-09-2018 1251

Dân Chúa mừng vui được sống dưới sự quản trị của Thiên Chúa. Dù rằng Đế Quốc Ba-by-luân hùng mạnh và trải rộng khắp thế giới trong thời Đa-ni-ên, nhưng Vương Quốc của Chúa vĩ đại hơn nhiều. Vương quốc của loài người thăng trầm theo ý chỉ của Chúa Toàn Năng. Vương Quốc của Chúa tồn tại đến vĩnh hằng. Vương Quốc của Chúa vừa là hiện tại lại cũng là tương lai.

BÀI 17: Sứ Điệp Của Tiên Tri Đa-Ni-Ên Qua Sáu Chương Đầu

18-09-2018 1023

Sứ điệp của Đa-ni-ên chú trọng vào quyền tể trị của Đấng Tạo Hóa – Cứu chuộc trên các vương quốc trần gian, trong sự thương khó và nhẫn nại của con dân Chúa trong các cuộc chiến giữa các vương quốc trần gian, và trên phần thưởng sau cùng của họ.

BÀI 16: Tìm Hiểu Tiên Tri Đa-Ni-Ên Và Sứ Điệp Của Tiên Tri Này

03-09-2018 1596

Đa-ni-ên được tuyển chọn làm một quan hầu trong một triều đình thống trị nhiều vương quốc trong lúc ấy. Đa-ni-ên được huấn luyện về mọi kiến thức cũng như ngôn ngữ của Ba-by-luân trong suốt ba năm, để sẽ đứng chầu trước vua Ba-by-luân (Đa-ni-ên 1:3-5).

BÀI 15: TIÊN TRI Ê-XÊ-CHI-ÊN VÀ SỨ ĐIỆP (P4)

27-08-2018 904

Chúa dường như gọi Ê-xê-chi-ên để giải thích và biện minh cho việc Chúa cho phép dân Chúa phải bị lưu đày. Dân Chúa đã phạm nhiều tội ác và cứng đầu cứng cổ. Khi dân tộc khác hành động như vậy, Chúa đã ra tay tiêu diệt rồi. Nhưng đối với dân Chúa, Ngài chỉ kỷ luật họ thôi. Thi-thiên 119: 75 ghi rằng:

BÀI 14: TIÊN TRI Ê-XÊ-CHI-ÊN VÀ SỨ ĐIỆP

20-08-2018 1119

Đây là khải tượng về “Bốn Sinh vật”. Mục đích của khải tượng này gồm hai phần: Một là, Ủy thác cho Tiên tri Ê-xê-chi-ên nhận trách nhiệm tiên tri. Hai là, gây ấn tượng cho nhà tiên tri về sứ điệp của Chúa để loan truyền cho dân Chúa.

BÀI 13: TIÊN TRI Ê-XÊ-CHI-ÊN VÀ SỨ ĐIỆP

13-08-2018 855

Thưa quý vị, đây là tình trạng sẽ xảy ra cho chúng ta ngày nay. Chúng ta có thể làm Đức Thánh Linh buồn lòng và kháng cự Ngài cho đến khi Thánh Linh bị dập tắt và tâm hồn chúng ta giống như ngôi đền thờ đã m

BÀI 12: TIÊN TRI Ê-XÊ-CHI-ÊN VÀ SỨ ĐIỆP

23-05-2018 1424

BÀI 11: TÌM HIỂU SÁCH TIÊN TRI GIÊ-RÊ-MI VÀ CA THƯƠNG

03-05-2018 2209

Giê-rê-mi là vị tiên tri thứ chín. Nói tiên tri trong vương quốc Giu-đa ở miền nam trước thời kỳ vương quốc bị lưu đày và trong thời gian nước bị chiếm đóng. Giê-rê-mi phục vụ trong ba vương triều: Giô-si-a, Giê-hô-gia-kim, và Sê-đê-kia.

BÀI 10: TIÊN TRI Ê-SAI

23-04-2018 3249

Tiên tri Ê-sai là một người thuộc dòng dõi hoàng tộc quý phái. Trưởng thành trong cung điện và có địa vị trong xã hội. Ông phục vụ Chúa trong suốt 60 năm, truyền thuyết nói rằng ông bị sát hại dưới triều Vua Ma-na-se lúc ông 120 tuổi. Sứ điệp Ê-sai rao giảng sự Cứu Rỗi không phải chỉ cho dân Chúa mà còn cho cả các dân ngoại. Vì thế khi đọc tiên tri Ê-sai, chúng ta biết rằng chính chúng ta cũng được hưởng sự cứu rỗi mà tiên tri này nói tới.