Bài thứ 343 Cầu nguyện không hiệu quả

Đọc Giăng 16: 16-24

Câu căn bản: Đến bây giờ các con chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì, Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui các con được trọn vẹn.  Câu 24.

Suy niệm:  Khi bạn cầu nguyện mà không thấy hiệu quả, hãy tự hỏi các câu sau đây:

  1. Quan hệ giữa tôi với Chúa lúc này ra sao? Thi-thiên 66:18 dạy răng: “Nếu lòng tôi xu hướng về điều ác Chúa chẳng nghe tôi đâu.” Những gì cản trở mối tương giao giữa bạn và Chúa cũng cản trở việc cầu nguyện được Chúa nghe. Hãy đến gần Chúa thân thiết hơn và thâm giao hơn.  Chúa Giê-xu từng dạy:  “Nếu các con cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó.” Giăng 15:7.
  2. Đức tin của tôi ra sao? Hê-bơ-rơ 11:6 dạy rằng: “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng  Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.”  Hãy để ý đến chữ “TIN”. Chúa muốn chúng ta phải tin Chúa trước tiên, quan trọng còn hơn cảm xúc của chúng ta ra sao hay hoàn cảnh thế nào. Chữ thứ hai cần lưu ý là “TÌM KIẾM”.

Khi cầu nguyện bạn phải đem hết tâm hồn vào đó. Sứ đồ Phao-lô nói đến những người “chiến đấu trong khi cầu nguyện” là những người đem hết tâm hồn vào lời cầu xin. (Cô-lô-se 4:12).

  1. Tôi có kiên nhẫn không? Thi-thiên 105:19: “Cho đến khi điều Giô-sép nói trở thành sự thật. Lời của Đức Giê-hô-va đã minh chứng cho ông.” Giô-sép đã bị mọi người ghét bỏ, bị vu cáo và bị tù. Nhưng ông luôn luôn tin cậy và nhờ Chúa. Ông tin vào các lời hứa của Chúa.

Nguyễn Sinh