Ngày 03/02 – Sự Uy Nghi Và Cưỡng Bách Của Quyền Năng Ngài

410

“Tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi…” (2 Cô-rinh-tô 5:14)

Sứ đồ Phao-lô cho biết chính bởi “tình yêu của Đấng Christ” mà ông đã bị chế ngự, bị chinh phục, và bị giữ chặt như ở giữa hai gọng kềm. Rất ít người trong chúng ta biết được thể nào là bị giữ chặt trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta rất thường có khuynh hướng bị điều khiển bởi chính các kinh nghiệm của cá nhân chúng ta. Điều duy nhất đã giữ chặt Phao-lô đến đỗi ông phải rứt bỏ hết mọi sự khác, chính là tình yêu của Đức Chúa Trời. “Tình yêu thương của Đấng Christ đã cảm động chúng tôi…” Trong đời sống của một người, dù đàn ông hay đàn bà cũng vậy, khi bạn nghe họ nói lên điều nầy thì không thể lầm lẫn gì nữa. Tuyệt đối bạn sẽ biết ngay không có một sự ngăn trở nào giữa Thánh Linh của Đức Chúa Trời và đời sống người đó.

Khi chúng ta được sinh lại bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, sự làm chứng của chúng ta hoàn toàn căn cứ trên các sự kiện mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta, và điều nầy thật rất đúng. Nhưng sự kiện nầy sẽ thay đổi và sẽ được lấy khỏi hẳn trong chúng ta một khi “Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép…” (Công vụ 1:8). Và chỉ khi đó bạn mới bắt đầu nhận thức được ý nghĩa của điều mà Chúa Giê-su tiếp tục nói, “… các ngươi sẽ… làm chứng về ta…” Không phải để làm chứng về điều mà Chúa Giê-su có thể làm – điều nầy là căn bản và dễ hiểu – nhưng để “làm chứng về Ta…” Chúng ta sẽ chấp nhận mọi sự xảy ra như đã xảy ra cho chính Ngài vậy, bất luận chúng ta được khen ngợi hay trách móc, bị bắt bớ hay được ban thưởng. Không ai có thể đứng ở vị trí nầy thay thế Chúa Giê-su, nếu đó không phải là người hoàn toàn bị cưỡng bách bởi sự uy nghi của quyền năng Ngài. Đây là điều duy nhất đáng kể hơn hết, nhưng lạ thay đây cũng là điều sau cùng mà chúng ta, công nhân Cơ đốc giáo, nhận thức được. Phao-lô nói ông đã bị bám chặt lấy bởi tình yêu của Đức Chúa Trời và vì cớ đó ông đã hành động như chúng ta đã biết. Mọi người có thể nhìn ông như một người hoặc điên gàn hoặc tỉnh táo – điều đó không cần thiết đối với ông. Ông chỉ sống vì cớ một lý do thôi – đó là để khuyên giục mọi người về sự phán xét sắp đến của Đức Chúa Trời và để nói với họ về “tình yêu thương của Đấng Christ.” Đầu phục trọn vẹn cho “tình yêu của Đấng Christ” là điều kiện duy nhất để mang đến kết quả cho đời sống bạn. Và chính kết quả nầy sẽ luôn luôn ghi đậm dấu vết thánh khiết và quyền năng của Đức Chúa Trời, đừng nên bao giờ lôi cuốn mọi sự chú ý vào chính sự thánh khiết của cá nhân bạn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-