Ngày 08/02 – Bạn Kiệt Sức Vì Công Việc Thuộc Linh?

“Đức Chúa Trời hằng sống… chẳng mỏi chẳng mệt…” (Ê-sai 40:28)

Kiệt sức tức là mọi sinh lực của chúng ta đã được tận dụng và tiêu phí cách tuyệt đối. Sự kiệt sức thuộc linh không hề là kết quả của tội lỗi, nhưng là của sự phục vụ. Bạn kinh nghiệm được sự kiệt sức nầy hay không là tùy thuộc nơi mà bạn rút ra nguồn tiếp trợ cho bạn. Chúa Giê-su phán với Phi-e-rơ, “Hãy chăn chiên ta,” nhưng Ngài không ban cho ông một thứ gì để nhờ đó ông có thể nuôi bầy chiên (Giăng 21:17). Tiến trình được làm cho trở nên như bánh bị vỡ ra và rượu bị tan chảy có nghĩa bạn phải trở nên chất nuôi dưỡng cho tâm linh nhiều người khác cho đến khi họ học nhận được sự nuôi dưỡng trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Họ làm cho bạn hoàn toàn ráo cạn – cho đến giọt cuối cùng. Nhưng bạn hãy cẩn thận và phải làm đầy lại nguồn cung cấp của bạn, nếu không bạn sẽ bị kiệt quệ cách nhanh chóng và thảm hại. Cho đến khi người khác học rút lấy nguồn sống trực tiếp từ đời sống của Cưú Chúa Giê-su, họ phải rút chất nuôi dưỡng của Ngài xuyên qua đời sống bạn. Nói cách cụ thể bạn phải là nguồn cung cấp cho họ, cho đến khi họ học nhận lấy trực tiếp nguồn nuôi dưỡng cho chính họ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta mắc nợ điều nầy với Đức Chúa Trời bằng cách trở nên điều tốt nhất cho bầy chiên của Ngài, và cho chính Ngài nữa.

Bạn có tận hiến thân mình cho Đức Chúa Trời qua đường lối mà bạn đang phục vụ Ngài đến đỗi bạn trở nên kiệt sức không? Nếu vậy, bạn hãy làm mới lại và đốt cháy lại lòng khao khát và nguồn cảm động trong bạn. Hãy kiểm soát lại các lý do phục vụ của bạn. Có phải nguồn của sự phục vụ bạn được căn cứ trên sự hiểu biết riêng của bạn, hay được đặt nền tảng trên sự cưú chuộc của Cưú Chúa Giê-su Christ? Hãy tiếp tục nhìn lại nền tảng của tình yêu thương và nguồn cảm động của bạn và cũng hãy nhớ nơi đâu là Nguồn phát lưu năng lực cho bạn. Bạn không có quyền than phiền, “ôi Chúa, con thật quá kiệt sức.” Ngài cưú bạn và làm bạn được nên thánh với mục đích làm cho bạn kiệt sức. Hãy trở nên kiệt sức vì cớ Đức Chúa Trời, nhưng hãy nhớ rằng chính Ngài là nguồn tiếp trợ của bạn. “Các suối tôi đều ở trong Ngươi” (Thi thiên 87:7).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-