Bài 314: Tự do

29-11-2017 548

Đọc Kinh thánh: Rô-ma 8:1-9

1Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa;

2vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết.

3Vì điều gì luật pháp không thể làm được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã sai chính Con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi; Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt,

4để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta, là những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thánh Linh.

5Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt; còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh.

6Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an;

7vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời; thực ra, nó không có khả năng để thuận phục.

8Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.

9Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh; còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.

10Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em thì dù thân thể anh em chết vì tội lỗi, tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính.

Câu căn bản: Rô-ma 6:22

22Nhưng bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà anh em được là sự thánh hóa, và cuối cùng được sự sống đời đời.

Suy niệm: Một ký giả người New Zealand tên là Olaf Wiig sau khi bị bắt làm con tin tại Iraq trong 13 ngày rồi được trả tự do, đã phát biểu với báo chí ngày anh gặp họ lần đầu tiên rằng: "Hôm nay tôi cảm thấy mình thật sống động và vui vẻ hơn trong đời sống từ trước đến nay."

Tại sao được trả lại tự do lại phấn khởi hơn là khi trước vẫn sống tự do? Đây là trường hợp rất khó hiểu vì nhiều lý do.

Những ai không tham gia chiến tranh, không gặp đối phương không bị bắt làm tù binh hay làm con tin sẽ không bao giờ có cảm nghĩ như anh Olaf.  Niềm hân hoan của người bị giam cầm được tự do đúng là khác hẳn những người sống tự do trong đời mà không cảm thấy sung sướng.

Trong tâm linh cũng vậy.

Những người tin Chúa trong nhiều năm thường hay quên tình trạng bị tội ác bắt cóc làm con tin. Chúng ta thường tự mãn và có khi quên cả biết ơn nữa.  Nhưng từng hồi từng lúc Chúa sai những người mới tin nhận Chúa đến cho chúng ta nghe những lời chứng về những gì Chúa đã làm cho anh hay chị ấy thì chúng ta mới ý thức rằng mình đang được tự do mà không thấy quý hóa.

Vì mỗi chúng ta tin Chúa là "Được tự do khỏi quy luật của tội ác và cái chết" Như trong Rô-ma 8:2 đã ghi.

Nếu bạn đang sống tự do mà cho là buồn nản hay bạn thường chú trọng về những gì mình không làm được, xin hãy đọc lại Rô-ma 6:22 "22Nhưng bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà anh em được là sự thánh hóa, và cuối cùng được sự sống đời đời.”

Hãy nhớ đến tự do mà bạn được hưởng trong Chúa Cứu Thế và dành thì giờ suy tôn cảm tạ Chúa về những việc bạn có thể làm được khi trở thành người phục vụ Ngài.

Nên nhớ rằng Sống vì Chúa Cứu Thế đem đến tự do thật.

Nguyễn Sinh