Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 58 : Lòng Tin Đơn Giản

Bài 58 : Lòng Tin Đơn Giản

Bài 58 : Lòng Tin Đơn Giản

Đọc 2 Các Vua 5:1-19

1Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là một người có quyền thế và rất được tôn trọng trước mặt chủ mình, vì qua ông, Đức Giê-hô-va ban chiến thắng cho dân A-ram. Tuy là một chiến sĩ dũng cảm, nhưng Na-a-man lại mắc bệnh phong hủi.
2Lúc ấy, các toán quân đột kích của A-ram đi ra và bắt một thiếu nữ từ đất Y-sơ-ra-ên đem về làm tớ gái cho vợ Na-a-man.
3Một hôm, nó nói với bà chủ: “Ôi, phải chi ông chủ con đi đến với ông tiên tri ở Sa-ma-ri! Ông ấy sẽ chữa cho ông chủ khỏi bệnh phong hủi.”
4Na-a-man đem các lời nầy thuật lại cho chúa mình rằng: “Đứa tớ gái Y-sơ-ra-ên có nói thế nầy, thế nầy.”
5Vua A-ram nói: “Thế thì ngươi hãy đi, ta sẽ gửi thư cho vua Y-sơ-ra-ên.”Vậy, Na-a-man đi, đem theo ba trăm ký bạc, sáu nghìn đồng vàng, và mười bộ quần áo.
6Ông đem bức thư trình cho vua Y-sơ-ra-ên. Thư viết rằng: “Cùng với bức thư gửi đến ngài đây, tôi đã sai Na-a-man, là cận thần của tôi, đến với ngài để ngài chữa cho người khỏi bệnh phong hủi.”
7Khi vua Y-sơ-ra-ên đọc thư xong, liền xé áo mình và nói: “Ông ấy sai người đến với ta để ta chữa cho khỏi bệnh phong hủi. Ta đâu phải là Đức Chúa Trời, có quyền làm sống làm chết? Các ngươi phải biết và thấy rằng ông ấy kiếm cớ gây hấn với ta.”
8Khi Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, nghe rằng vua Y-sơ-ra-ên đã xé áo mình, thì sai người nói với vua: “Tại sao vua phải xé áo? Hãy bảo Na-a-man đến với tôi thì ông ấy sẽ biết rằng trong Y-sơ-ra-ên có nhà tiên tri.”
9Vậy Na-a-man với ngựa và xe đến dừng trước cửa nhà Ê-li-sê.
10Ê-li-sê sai một sứ giả nói với ông: “Hãy đi tắm bảy lần dưới sông Giô-đanh thì da thịt ông sẽ lành, và ông sẽ được sạch.”
11Nhưng Na-a-man nổi giận, bỏ đi và nói: “Ta nghĩ rằng chính ông ấy sẽ đi ra đón ta, đứng gần mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông ấy, đưa tay qua lại trên chỗ bệnh và chữa lành cho ta.
12Hai sông ở Đa-mách là A-ba-na và Bạt-ba chẳng tốt hơn nước sông ở Y-sơ-ra-ên sao? Ta không thể tắm ở đó để được sạch sao?” Vậy ông quay lưng lại và giận dữ bỏ đi.
13Nhưng các đầy tớ đến gần ông, và nói: “Cha ơi, nếu nhà tiên tri truyền bảo cha một việc khó, cha chẳng làm sao? Huống chi nay ông ấy chỉ bảo cha rằng: ‘Hãy tắm thì được sạch!’”
14Vậy, ông xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần theo như lời của người Đức Chúa Trời. Ông liền được sạch và da thịt trở lại như trước, giống như da thịt của một đứa trẻ.
15Na-a-man cùng đoàn tùy tùng trở lại gặp người của Đức Chúa Trời. Ông đến đứng trước mặt Ê-li-sê và nói: “Bây giờ, tôi nhận biết rằng trên khắp mặt đất, không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Vậy xin ông vui lòng nhận món quà của đầy tớ ông.”
16Nhưng Ê-li-sê đáp: “Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng tôi phụng sự, mà thề rằng tôi không nhận gì cả.” Na-a-man nài nỉ Ê-li-sê nhận, nhưng ông vẫn từ chối.
17Cuối cùng, Na-a-man nói: “Nếu ông từ chối thì xin cho phép đầy tớ ông mang về số đất vừa sức chở của hai con la. Vì từ nay, đầy tớ ông sẽ không còn dâng tế lễ thiêu và sinh tế cho thần nào khác ngoài Đức Giê-hô-va.
18Nhưng xin Đức Giê-hô-va tha thứ cho đầy tớ ông điều nầy: Mỗi khi chủ tôi vào đền thờ Rim-môn để thờ lạy thì vịn cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quỳ xuống trong đền thờ Rim-môn. Vậy xin Đức Giê-hô-va tha thứ điều ấy cho đầy tớ ông.”
19Ê-li-sê đáp: “Ông hãy đi bình an.”

Câu căn bản: Vậy ông xuống sông Giô-đanh tm bảy lần theo như lời của người Đức Chúa Trời. Ông liền được sạch và da thịt trở lại như trước, giống như da thịt của một đứa trẻ.  (Câu 14)

Suy niệm: Dù tướng Na-a-man là một người “có quyền thế và rất được tôn trọng”, ông đã trở thành bất lực trước chứng bệnh phung cùi kinh khủng. Thế rồi theo lời đề nghị của đứa bé gái người Hê-bơ-rơ, tôi tớ của bà vợ mình, vị tướng này đã bằng lòng sang nước Israel để gặp nhà tiên tri Ê-li-sê. Nhưng Na-a-man nổi giận khi nhà tiên tri bảo ông: “Hãy đi tm bảy lần dưới sông Giô-đanh thì da thịt ông sẽ lành, và ông sẽ được sạch.” (2 Các Vua 5:10).

Tướng Na-a-man tưởng đâu nhà tiên tri Ê-li-sê sẽ ra cầu nguyện hay làm phép gì cho ông ta, chứ còn xuống sông Giô-đanh ở Do-thái tắm thì ích gì. Ông nổi giận tính bỏ về, nhưng kẻ hầu cận khuyên giải: “Nếu nhà tiên tri truyền bảo cha một việc khó, cha chẳng làm sao? Huống chi nay ông chỉ bảo cha rằng “Hãy tắm thì được sạch !“ Na-a-man nghe lời, theo chỉ dẫn của tiên tri Ê-li-sê, xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần và bệnh phung cùi biến mất.

Chúng ta nhiều khi cũng như Na-a-man, thấy khó vâng lời Chúa một cách đơn giản và hành động theo đức tin. Chúng ta có thể bị cám dỗ nghi ngờ không biết Chúa có làm không hay là Lời Chúa có thật không. Nhưng Chúa muốn chúng ta luôn nhớ rằng Ngài thưởng cho kẻ có đức tin và vâng lời không ngần ngại !

Hôm nay bạn hãy đem tất cả những nhu cầu của bạn đến trước Chúa, như một đứa trẻ ngây thơ vậy. Đừng biện luận gì cả, đừng giữ lại gì cả. Hãy hết lòng tin Chúa. Hãy dâng lên cho Chúa mọi lo phiền của bạn và tiếp nhận quyền năng của Chúa vào cuộc đời mình.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha yêu quý, con xin trình dâng lên Cha mọi nhu cầu của con. Con xin dẹp sang một bên tính kiêu ngạo, thành kiến và những định kiến của con. Con xin vâng lời Chúa và hết lòng tin Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu A-men.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN