Bài thứ 272 Thanh tẩy

Đọc 2 Sử-ký  29:1-11

Câu căn bản: Hỡi các người Lê-vi, hãy nghe ta! Bây giờ hãy thánh hóa chính mình, thánh hóa đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, và loại những điều ô uế ra khỏi đền thánh đi. Vì tổ phụ chúng ta đã phạm tội, làm điều ác trước mt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, lìa bỏ Ngài, ngoảnh mặt khỏi nơi ngự của Đức Giê-hô-va và quay lưng lại với Ngài. Câu 5 và 6.

Suy niệm: Một trong những việc đầu tiên khi lên ngôi làm vua Giu-đa, vua Ê-xê-chia ra lệnh mở tất cả các cửa đền thờ và sửa chữa lại, vì thân phụ vua là A-cha đã cho đóng các cửa này khi thiết lập bàn thờ tà thần trên khắp đường phố Giê-ru-sa-lem. (2 Sử-ký 28:24). Mở các cửa đền thờ là để đón mời hiện diện của Chúa Hằng Hữu, và ra lệnh cho mọi từng lớp dân chúng tuân thủ luật Chúa.

Vua Ê-xê-chia triệu tập các thầy tế lễ và người Lê-vi và ra lệnh cho họ phải thanh tẩy đời sống theo như Lời Chúa truyền dạy. Nghĩa là phải thánh hóa và từ bỏ mọi tội lỗi. Họ cũng phải thanh tẩy đền thờ như thế. Vì để cho Chúa ngự thì họ phải dọn dẹp những điều ô uế ra khỏi đền thờ, tức là những thần tượng tà giáo đã đưa vào đền thánh.

Ngày nay, việc thanh tẩy này có thể áp dụng cho con dân Chúa. Vì biết bao lần, dù là môn đệ Chúa, hay những công việc chúng ta làm cho Chúa bị Kinh Thánh lên án là không đủ tiêu chuẩn hay không đạt đến vinh quang của Chúa  (Rô-ma 3:23) Chúng ta phải tự tra xét đời sống mình, thanh tẩy tâm hồn và lối suy tư, trừ bỏ đi những thói xấu, những hành vi, cử chỉ và lối sống làm chúng ta trở nên ô uế.

Hãy xưng nhận tội lỗi, tìm cách thanh tẩy và từ bỏ mọi điều xấu xa trước mắt Chúa. Những cánh cửa tâm hồn xưa nay đóng kín để che giấu tội lỗi, phải mở tung ra, và mời Chúa ngự vào. Có như thế cuộc đời mới thay đổi, mở ra những hạnh phúc Chúa sẵn ban cho chúng ta là con dân Ngài.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha Thánh, xin tra xét tâm hồn và tư tưởng con trong giây phút này. Con xin xưng nhận mọi tội lỗi đang làm nhơ bẩn lòng con. Cảm tạ Chúa về đức nhân từ thương xót và tha thứ của Chúa. Xin giúp con sống ngay lành trước mắt Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

 Nguyễn Sinh