Ngày 24/03 – Gìn Giữ Một Tình Tương Giao Xứng Đáng

“… bạn của chàng rể…” (Giăng 3:29)

Nhân từ và thánh khiết không bao giờ là nét đặc thù để lôi cuốn mọi sự chú ý trở về với chính chúng nó (*), nhưng phải trở nên thứ đá nam châm thu hút mọi người vào chính Cưú Chúa Giê-su Christ. Nếu sự thánh khiết của tôi không thể thu hút người khác đến với chính Ngài, thì đó không phải là sự thánh khiết đúng nghĩa; đó chỉ là thứ ảnh hưởng đánh thức các xúc động không chính đáng cùng với những ước muốn xấu xa trong con người và xoay họ khỏi hướng đi đúng phải có. Một người dù là một người thánh tốt đẹp cũng có thể là một ngăn trở trong sự dẫn dắt người khác đến cùng Chúa, vì cớ họ chỉ thể hiện điều mà Đấng Christ đã làm cho họ, thay vì làm tiêu biểu cho chính Cưú Chúa Giê-su Christ. Một số người khác đã bị để lại phía sau với ý nghĩ – “Thật đó là một người vô cùng tốt đẹp!” Tuy nhiên đó không phải là “bạn thật của chàng rể” – vì tôi cứ được tăng thêm luôn luôn; nhưng Ngài lại không được.

Để duy trì tình bằng hưũ và lòng thành tín nầy đối với Chàng Rể, chúng ta phải cẩn thận càng hơn để luôn luôn có một tình tương giao sống động và thiêng liêng với Ngài và trên hết mọi sự khác, gồm cả sự vâng lời. Đôi khi không có điều gì hiển nhiên để chúng ta vâng theo, nhưng công việc của chúng ta là cứ gìn giữ mối liên hệ sống động của mình với Cứu Chúa Giê-su Christ, và biết chắc không có một điều gì đang là sự trở ngại giữa chúng ta với Ngài. Thỉnh thoảng vấn đề cũng chỉ là sự vâng lời. Ở những giai đoạn có sự khủng hoảng xảy ra, chúng ta phải tìm hiểu ý chỉ của Đức Chúa Trời là thể nào. Tuy nhiên, phần lớn trong đời sống không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ tập trung vào sự cố gắng vâng lời một cách có hiểu biết thôi, nhưng cũng để duy trì tình tương giao nầy – tức là làm “bạn của chàng rể.” Các công việc với tính cách Cơ đốc thực ra cũng có thể làm cho một người bị đi lạc khỏi mục tiêu của họ là Giê-su Christ. Thay vì là bạn “của chàng rể,” chúng ta có thể trở thành nguồn dự phòng tài tử đối với người khác, và làm việc nghịch lại với Ngài trong khi xử dụng các vũ khí của Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-